Vedtægter

 § 1.
Klubbens navn er RINGKJØBING SEJLKLUB.
Klubben er hjemmehørende i Ringkøbing. 
Klubben er stiftet 15.november 1912.
Klubben blev i 1956 optaget i Dansk Sejlunion under Danmarks Idræts-Forbund.

§ 2.
Klubbens formål er at fremme interessen for fritidssejlads typisk ved afholdelse af kapsejlads og uddannelse i sejlads såvel praktisk som teoretisk samt ved varetagelse af fælles interesser. Til opnåelse af dette kan klubben stille  øvelsesmateriel, udstyr, viden og lokalefaciliteter til rådighed for medlemmerne. 

§ 3.
Klubbens stander er hvid med anker og RS i rødt.

§ 4.
Som senior kan optages enhver, der er fyldt 18 år. 
Som junior enhver, der ikke er fyldt 18 år inden 1.april.
Fællesbetegnelsen for senior og junior er aktiv.
Som passiv enhver, der ønsker at støtte klubben.
Stemmeberettiget på enhver generalforsamling er aktive medlemmer over 15 år.
Gifte og samlevende kan have et særligt "ægteparkontingent".
En fartøjsejer kan ikke være passiv medlem.
En fartøjsejer er pligtig at have fartøjet ansvarsforsikret, og ved påkrav fra bestyrelsen kunne dokumentere dette. 

§ 5.
Optagelse som medlem i klubben sker skriftlig ved tilmeldelsesblanket, der udfyldt afleveres til bestyrelsen. For personer under 18 år kan kræves forældres/værges samtykke.
Ethvert nyt medlem får et eksemplar af vedtægterne samtidig med meddelelse om, at han/hun er optaget.

§ 6.
Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. For aktive udgør kontingentet minimum det af DIF fastlagte minimumskrav. Årskontingentet opkræves forud i februar/marts måned. 

§ 7.
Klubbens regnskabsår er 1. januar til 31. december.

§ 8.
Har et medlem ikke senest 2 måneder efter den rette forfaldstid og efter påkrav betalt kontingent, kan det slettes af medlemsregisteret. Medlemmet skal for på ny at blive optaget betale en bøde på et års kontingent. 

§ 9.
Et medlem kan af bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer foreslås udelukket af klubben. Forslaget skal snarest muligt forelægges en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), der da ved skriftlig afstemning afgør sagen. Udelukkelse kan kun finde sted, når mindst to tredjedel af de mødte stemmer derfor.
Et ekskluderet medlem kan optages igen ved en tilsvarende afstemning på en ny generalforsamling.

§ 10.
Valg af bestyrelse, udvalg m.m.
Stk. 1:
Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som består af formand, kasserer og 3 udvalgsformænd. Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand og kasserer afgår skiftevis. 
Stk. 2:
Stående udvalg er: Klubhus- og tursejlerudvalg, jolleudvalg og kølbådsudvalg. 
Til hvert udvalg vælger generalforsamlingen en formand og to udvalgsmedlemmer. Medlemmer af stående udvalg vælges for to år, og afgår en og to ad gangen. Hvert udvalg skal minimum bestå af tre medlemmer. Hvert udvalg udpeger en suppleant til bestyrelsen. 
Stk. 3: 
Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen: revisor og revisorsuppleant.
Stk. 4:
Genvalg er tilladt.
Stk. 5:
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes klubben af næstformanden og et bestyrelsesmedlem. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Den nyvalgte bestyrelse udarbejder organisationsplan for det kommende år.
Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens aktiviteter og har ansvaret for klubmidlernes bedst mulige anvendelse med ansvar i det af generalforsamlingen godkendte budget.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse på en generalforsamling.
Stk. 6:
Bestyrelsen udpeger blandt klubbens medlemmer repræsentanter til repræsentantskaber i råd og foreninger, der måtte have klubbens interesse. 
Stk. 7:
Kølbådsudvalget udpeger én eller flere målere efter behov.
Stk. 8:
Udvalgene kan midlertidigt på krav fra bestyrelsen eller med dennes godkendelse inddrage andre medlemmer i arbejdet. 
Stk. 9
Der udarbejdes referat fra generalforsamling og bestyrelsesmøder. Fra udvalgsmøder skal der udfærdiges referat i.f.m.organisatoriske og/eller økonomiske beslutninger. Referaterne er åbne for medlemmerne (dog ikke personfølsomme oplysninger).
Referatet fra generalforsamlingen skal godkendes af den samlede bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde, og legeledes af dirigenten.

§ 11.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, han finder det nødvendigt eller på begæring af 3 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelsen skal indeholde formuleret dagsorden. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at møde, kan der indkaldes en suppleant, således at bestyrelsen så vidt mulig er fuldtallig. Bestyrelsesmødet ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden.
Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i nogen sag, der direkte angår ham/hende personligt.

§ 12.
Et udførligt årsregnskab med alle fornødne bilag skal senest 2 uger før ordinær generalforsamling tilstilles revisor. En kopi af regnskabet skal mindst 1 uge før den årlige generalforsamling være tilgængelig for klubmedlemmerne. 

§ 13.
I februar afholdes den årlige generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.
3.1 Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
3.2 Budget og kontingenter for det kommende år fremlægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag. Forslag skal skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 10 dage før general- forsamlingen. Forslag fra medlemmerne opslås i klubhuset 8 dage før generalforsamling- en. Forslag fra bestyrelsen meddeles samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen. Der kan under generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag under dette punkt.
5. Valg af formand eller kasserer.
6. Valg af stående udvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

§ 14.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt eller når skriftlig forlangende derom er fremsat af 10 stemmeberettigede medlemmer med nøjagtig angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

§ 15.
Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Er den i henhold til § 14 forlangt indkaldt, skal indkaldelsen ske senest 14 dage efter, at anmodning er tilstillet bestyrelsen.

§ 16.
Den nøjagtige dagsorden for en generalforsamling skal bekendtgøres samtidig med indkaldelsen.
Skriftlig afstemning, såfremt et medlem forlanger det.

§ 17.
En generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 1/6 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfældet, indkaldes en ny generalforsamling med samme dagsorden til afholdelse senest 10 dage derefter, og denne er da beslutningsdygtig, selvom kun et ringere antal stemmeberettigede medlemmer er mødt. 

§ 18.
På forslag af bestyrelsen kan en generalforsamling udnævne æresmedlemmer.

§ 19.
Klubbens vedtægter kan kun forandres på en generalforsamling. En foreslået forandring vinder kun lovkraft, når mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for den. 

§ 20.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
Hvis en generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver en eller ligeligt flere foreninger, der overvejende har tilknytning til Ringkøbing Fjord og lokalområdet. Afgørelse træffes ved almindeligt flertal blandt de fremmødte ved den opløsende generalforsamling. Hvis egnet forening(er) ikke er til stede, tilfalder alle aktiver Dansk Sejlunion.

-------------0000000000--------------

Vedtaget på generalforsamlingen den 15.november 1912.
Revideret på generalforsamlingen den 25.marts 1918.
Revideret på generalforsamlingen den 5.januar 1945.
Revideret på generalforsamlingen den 30.april 1956.
Revideret på generalforsamlingen den 30.april 1975.
Revideret på generalforsamlingen den 23.april 1980.
Revideret på generalforsamlingen den 25.april 1983.
Revideret på generalforsamlingen den 25.april 1985.
Revideret på generalforsamlingen den 23.april 1986.
Revideret på generalforsamlingen den 27.april 1988.
Revideret på generalforsamlingen den 26.april 1989.
Revideret på generalforsamlingen den 6.februar 1990.
Revideret på generalforsamlingen den 22.februar 1995.
Revideret på generalforsamlingen den 27.februar 2002.
Revideret på generalforsamlingen den 28.februar 2006.
Revideret på generalforsamlingen den 29.februar 2017.