2019

Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub onsdag den 26. februar 2019

34 medlemmer mødt. Referat af Peter Maarup

Ad. 1 Jens Holm valgt til dirigent.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning: Formanden lagde ud med den gode stemning, som er i klubben, tiltaler ham. Vores aktivitetsniveau har været stort i alle udvalg. Dog har der været lidt færre i jolleafdelingen. Vores hjemmeside blev færdig og er i brug. Der er kommer ny havnefoged Niels Nielsen, og samarbejdet med ham fungerer fint. Klubhusformanden fortsatte at berette om gode dage med Helikopterwing i Karup og standerstrygning. En ny grill er det også blevet til. Ungdomsafdelingens formand sagde, at afdelingen fungerer på nedsat niveau, men godt. Sejlerskolen berettede om 20 elever og lidt på venteliste. Alle med gode humør og lyst til sejlads. Rigtig godt sejlervejr næsten alle dagene. Kapsejladserne havde haft en rigtig god tilslutning med 10 til 15 både på vandet. Næsten 50 mand af huse sådan en aften. Der er ingen fast dommerbåd, og der startes nu en start i stedet for to. Der er også faste bøjer næsten hele banen rundt, og den sidste bøje sættes i vandet i 2020.

Ad 3 Regnskabet godkendt med overskud på 49.052 kr. mod budgetteret 10.860 kr.

Budgettet for 2020 godkendt med et resultat på 8.750 kr.

Ad.4 Ingen indkomne forslag

Ad. 5 Hanne Nielsen valgt, som kasser

Ad. 6a Anders Mikkelsen valgt som formand til jolleudvalget og Christian Prinds som menigt medlem i jolleudvalget

Ad. 6b Klub- og tursejlerudvalget blev Svend Dybdahl valgt, som formand og Hanne Lund Andersen, som menigt medlem i udvalget.

Ad. 6c Thony Askjær valgt som menigt medlem til kølbådsudvalget

Ad. 7 Heine Andersen valgt til revisor

Bjarne Schluter valgt til revisorsuppleant

Ad. 8 Niels Nielsen, havnefoged fortalte om situationen omkring havnen. Intet er afgjort endnu med hensyn til renovering.

 Dirigent Jens Holm