Referat fra Brugerrådsmøde på Innovest 19. juni 2019 - Fælles og Ringkøbing Havn

Fælles for alle havne

  • Ringkøbing Havn har fået ny havnefoged efter at Jes Ebsen efter 25 års tro tjeneste er gået på pension. Den nye mand på posten er Niels Tarpgaard Nielsen, som kommer fra en stilling som teamleder i Vej & Park. Indtil ca. 1. august arbejder Niels halv tid på havnene og halv tid i Vej & Park. Niels vil fremover ha’ en koordinerende rolle ift. fælles indsatser på alle 3 havne.
  • Til oktober vil det endelig budget for hele kommunen blive vedtaget. I det administrative budgetoplæg er der foreslået en forhøjelse af anlægsbudgettet på 1 mill. kr. årligt.
  • Storm Marine er blevet hyret til at lave et generaleftersyn på alle 3 havne. På mødet orienterede de om deres fremgangsmåde i undersøgelsen og fremlagde også eksempler på nogle foreløbige resultater. Efterfølgende laves en rapport, som skal danne grundlag for en temadrøftelse om havnene i Teknik- og miljøudvalget. På baggrund af rapporten udarbejdes en flerårig plan for de problematikker, der formentlig skitseres i rapporten.
  • Storm Marine påpegede, at der generelt manglede redningsstier i havnene, og at det bør der tages fat på her og nu. Efter mødet: der er nu i Ringkøbing bestilt redningsstier.
  • Der blev drøftet etablering af autocamper-pladser. Der er et politisk ønske om at få undersøgt muligheder for at få etableret autocamperpladser i det hele taget rundt om Fjorden. Lovgivningen er meget kompleks og der er mange interesser på spil. Derfor udarbejder Turistorganisationerne i samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune en analyse af hele problematikken. Undersøgelsen er færdig i slutningen af august, og derefter skal politikerne tage stilling til mulighederne.

Ringkøbing Havn

1. Orientering fra administrationen og TMU
Orientering ved Per Høgh fra administrationen og TMU ved mødets fællesdel
2. Orientering fra havnefogeden Niels indledte med at fortælle, at han følte sig godt tilpas som havnefoged og glædede sig til at komme på fuld tid. Den netop overståede Børnekulturfestival og 1700-tals Festivalen, som løber af stablen kommende weekend blev omtalt og Niels nævnte, at han var åben overfor nye initiativer, så længe der også var plads til havnens egentlige brugere. Af praktiske ting bliver der skiftet brædder efter behov på broerne, der er/bliver sprøjtet med aljefjerner på broerne og så kommer der en kæde op ved slæbestedet i Borgmesterhavnen. Nøglen vil kunne hentes hos Niels og så aftales det, hvem der skal have en nøgle derudover. Der blev opfordret til at man kommer og får et havnenummer på Havnefogedkontoret. Niels har et ønske om at fjerne borde/bænkesættet for enden af autocamperparkeringen, af flere årsager, og der var ikke indvendinger imod dette forslag.
Ringkøbing-Skjern kommune har via annonce opfordret til oprydning på havnen og der er sat en tidsfrist til 1. juli 2019, hvor gamle bådvogne med mere skal være bortskaffet. Dette menes alvorligt og der vil blive fulgt op på om tingene forsvinder. Niels sluttede med en opfordring om at komme til ham med det samme, hvis der er ting man mener ikke er som de bør være. Lad være med at vente til frustrationerne tager overhånd !
Det blev aftalt at optagedatoerne kommer med referatet ud.
3. Orientering fra Ringkøbing Sejlklub, Flemming Merrild Flemming orienterede om en bred vifte af aktiviteter på havnen, på lørdag er der stjernesejlads, søndag Skt. Hansbål, den 29. juni ”Heltens Dag” og i uge 33 DBO-stævne, på græsset ved Rådhuset. Sejlklubben ser gerne flere aktiviteter på havnen, men behovet for sikkerhedsstiger blev nævnt. Særligt ved Fiskehuset. Sejlerskolen har i år 20 elever, hvilket er meget tilfredsstillende og erfaringen viser at 20-25 % af deltagerne efterfølgende køber en båd. Til gengæld er Ungdomsafdelingen nede på 10 jollesejlere. Så var der stor ros til den nye havnefoged som, trods et langvarigt ansættelsesforløb, har været værd at vente på. Der var også en tilkendegivelse af, at den midlertidige havnefoged ikke havde været helt umulig…
Sagsbehandler Søren Frederiksen Direkte telefon 99741957 E-post soren.frederiksen@rksk.dk Dato 20. juni 2019 Sagsnummer 16-032803
2
4. Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren, Elmer Kristoffersen Indianerlejren er under stille og rolig renovering, folk er godt tilfredse, også med den nye havnefoged.
5. Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug, Ivan Kristensen Man er generelt glade for at der nu sker ting og sager på havnen. Ivan nævnte at det er nødvendigt at oprense indsejlingen til Borgmesterhavnen hvert år og at Hee Entreprise skal bestilles i god tid. Der løber to regnvandsledninger ud tæt på havnen, mon de kunne ledes ind i havnen og udløbet ? Det undersøges. Så bliver det formentlig nødvendigt at oprense havnen for slam, inden for få år. Borde/bænkesæt mangler. Der mangler også en redningskrans og det gav anledning til en snak om sikkerhed generelt. Både om redningsposter og redningsstiger. Niels T. nævnte at han har en vision om at vi bliver ”Sikker Havn” og vi får løst problemet med den manglende redningskrans, typen skal lige afklares. Redningsstiger er omtalt.
6. Orientering fra Beboerforeningen Beddingen, Niels Bruun Niels Bruun er kasserer i Beboerforeningen Beddingen, som pt. ikke har nogen formand. Niels B. nævnte vores problembarn, nemlig redningsbåden RB29. Niels T. fortalte at vi netop forsøger at finde en løsning, så vi kan få fartøjet væk fra havnen. Den pynter ikke og der betales herudover ikke for havnepladsen pt. Beddingsøen og pasningsniveauet i og omkring den gav anledning til kritik og Niels T. orienterede om et netop afholdt møde med to beboerrepræsentanter fra Beddingen, hvor den fremtidige plejeplan blev præsenteret. Denne har Niels B. efterfølgende fået tilsendt og et centralt punkt er den årlige oprensning, der vil blive udført umiddelbart efter uge 27.
7. Orientering fra Fjordens Motorbådsklub, Viggo Grønne Viggo havde også roser til overs for Niels. Derimod fik chaufføren der kører renovationsbilen knubbede ord med på vejen, han kører som en vild og vi undersøger om vi, via firmaet, kan få sendt en besked til ham. Skilte til fripladser blev nævnt og det er de skilte som viser om en plads er ledig i en periode. Skiltene skal købes og vi undersøger om de kan skaffes til salg uden beregning fra Havnekontoret.
8. Orientering fra Neptun, Niels Skovgaard Niels fortalte at Neptun mangler ca. 200.000 kr. for at være i mål med et budget på 1,6 mio. kr. Det er spændende planer der blandt andet omfatter to boardwalk/opholdspladser i træ ned mod havnebassinet.
9. Næste møde Dato fremkommer snarest muligt.
Venlig hilsen Søren Frederiksen

Referat Brugerrådsmøde Ringkøbing Havn onsdag den 12. september 2018

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing mødelokale ”Dækket”, kl. 17.00-19.00
Dagsorden:
1. Orientering fra administrationen og TMU Per startede med en orientering og nævnte vores stativ løsning og hvad der førte frem til den, herunder diverse udfordringer. Info om leasingløsningen til finansiering af ca. 1 mio. kr. Jes udfoldede stativløsningen, med et tilbageblik på fortrædelighederne i sæsonens løb. Der bliver en indkøringsperiode og de erfarne folk fra Bork Havn vil hjælpe os i gang. Bådvogne der ikke bruges skal gerne fjernes før årsskiftet, enten p.g.a. stativløsning eller fordi båden bliver liggende i vandet. Bådstativerne er bestilt i 3 ton, 6 ton og 8 ton, men er i øvrigt ret fleksible i forhold til størrelse og vægt. I efteråret bliver det en overgangsordning, som bliver uden beregning. Pladsen ved Falck bruges i en overgangsperiode, men skulle gerne udfases. Hvad angår bådvogne kan havnen skrotte de saneringsmodne hvis de placeres ved Falck efter nærmere aftale. Bådvogne der ikke bruges om vinteren skal fjernes før årsskiftet. Vaskning af både må kun ske på vaskepladsen og det kan blive nødvendigt at inddrage 3 p-pladser ved ”Peking” Orientering om hvor diverse ting, der skal bruges til stativløsningen, påtænkes lagret på havnen. Spørgsmål om hvor bådene skal stå og det tænkes på de eksisterende steder. Ønske om græsarmeringssten på pladsen ved Rådhuset. Spørgsmål til mandskab på optagningsdage og rimeligheden i at bådvogne skal væk når bådene ligger i vandet. Pas på med skrappe krav til bådstativløsningen og man vil gerne høre hvad det kommer koste. Vi mangler at regne på det, men er opmærksomme på at det bliver nødvendigt at melde ud snart. Ønske om samme pris som Bork, men forudsætningerne er ikke de samme (I Bork blev stativløsningen fondsfinansieret) Flemming Merrild argumenterede for frivillighed hvad angår benyttelse af stativløsningen, her vil der blive set på tidshorisonten. Måske overgangsperiode som i Bork og et godt råd om prischeck i forhold til sammenlignelige havne. Vi spiller ud med en rimelig løsning hurtigst muligt. God snak om erfaringerne andre steder, blandt andet Struer. Båd med presenningsoverbygning, Jes har talt med ejeren, der skulle have en løsning. Delte meninger om bådvogne, smag og behag. John G. fortalte om 40 mio. kr. der pludselig kom til at mangle i kommunekassen.
Sagsbehandler Søren Frederiksen Direkte telefon 99741957 E-post soren.frederiksen@rksk.dk Dato 12. september 2018 Sagsnummer 16-032803
2
2. Orientering fra havnefogeden Mange nye både og ikke mange ledige pladser. Rigtig mange turister i år og hård belastning af toiletter og andre faciliteter. Vi overvejer om kapaciteten kan sættes op i forlængelse heraf. Vi har et ønske om at forskønne havnen, eksempelvis med bænke. Antal besøgende campere har rundet 2000 i år. Bro ved slæbestedet mangler vedligehold ! Orientering om den nye sejlrendeløsning og det virker som om løsningen fungerer. Ved Borgmesterhavnen er der blevet slået græs og ryddet op. Broerne er dog ved at blive trætte, så her kommer en udfordring. Mastekranen er på plads efter renovering og der har været lidt indkøringsvanskeligheder, men nu fungerer det. Der er investeret 75.000 kr. i kranen. Spørgsmål om indsejlingslys, det hvide kan forveksles med gadelys. Forslag om en plade bag lyset, Jes kigger på mulighederne og vi løser det hvis muligt.
3. Orientering fra Ringkøbing Sejlklub, Flemming Merrild Samarbejdet og kommunikationsniveauet bør blive bedre end det er nu. Vi lægger Vestas problemstillingen bag os. Hører ude i byen at Neptun har ønsker på havnen og dem havde man gerne været informeret om. Flere andre eksempler. Per er fuldstændig enig i Flemmings udlægning og vi lover at blive bedre til at kommunikere ud, eventuelt med nyhedsbreve til deltagerne i Brugerrådet. Referat fra Havnefogedmøderne kan eventuelt udsendes, måske i uddrag. Havnens tilstand bragt op, broerne er i dårlig tilstand, specielt jollebroen og man mener at Staunings broer er i bedre tilstand. Kan ikke forstå prioriteringen og der skubbes en kæmpe byrde foran os. Flemming fornemmer at flere medlemmer kigger mod Struer og tilskyndelsen til flytte bliver ikke mindre, når tilstanden bliver dårligere. Per orienterede om renoveringsplanen for havnene som vi følger i øjeblikket og der bliver til kommende vinter lavet en revurdering af planen. Spørgsmål om hvorvidt der kan skaffes nye pladser til store både, det skulle der være taget højde for. Snak om åget på kranen og sikkerheden omkring den. Den har hængt ud over vandet og bliver nu placeret hen over bådvognen mod syd. To roser, mastekranen og stativløsningen  Lige en snak om svømmerne i vandet, de er bare svære at se og giver farlige situationer.
4. Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren, Elmer Kristoffersen Der er kommet en fin indsejling, men der bakkes op om problemstillingen med den slidte havn. Rækværket sidder løst, noget er lavet, men ikke alt. Turisterne kommer talrigt og er velkomne, også med de mange spørgsmål. Lodrette stolper på bro er meget trætte og delvist udhulede. Kan der gøres noget ? Snak om garn tæt på sejlrenden, husk at sejle uden om ! Affald et problem, men Driften er blevet bedt om at øge kapaciteten, så det skulle gerne blive bedre. Vi strammer op på det. Udkørsel, her er oversigtsforholdene dårlige p.g.a. hæk. Jes gør noget ved det.
5. Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug, (Ivan Kristensen) Ole Grønne Smakkerne skal heldigvis ikke bruge stativløsningen. Glade for uddybningen, den kom dog lidt sent og man ser gerne uddybning tidligere. Glæder sig over at jollehavnen skal efterses næste år. Kommer med ind under havneforskønnelsen.
3
Trælse tilfælde med gratister, der overfuser fastliggerne i forhold til slæbested i Borgmesterhavnen. 34 både i jollehavnen, har de alle sammen numre ? Det bliver der hanket op i, så alle betaler ! Udfordring med badende børn i udsejlingen, p.g.a. opgravet materiale. Kan der skiltes omkring badning ?
6. Orientering fra Beboerforeningen Beddingen, oplæg fra Alfred Berg fremsendt og delvist besvaret direkte, nedenstående kommentarer/spørgsmål (mærket med rødt) blev drøftet :
Hvornår bliver skibsskroget ud for Vestas kontor fjernet. Det er en skændsel for hele området – Bør absolut fjernes – har stået sådan ca. 12 år uden at have forladt kajen.
Redningsbåden der ligger ved Vestas bygning, har ligget ved kaj i en længere årrække og bådpladsen er hidtil betalt på vanlig vis. I forhold til bådes udseende står der følgende i Ordensreglementet for Ringkøbing-Skjern Kommunes havne :
Fartøjer, der findes at være groft misligholdt, og derfor virker skæmmende pa havnemiljøet,
kan i henhold til afsnit 2.16 i standardreglementet forlanges fjernet fra havnen. Det er
havnefogeden der, efter bemyndigelse fra havneudvalget, vurderer, om en bad ikke
vedligeholdes og virker skæmmende.
Det er ikke administrationens opfattelse at redningsbådens udseende har en karakter, der aktiverer ovenstående bestemmelse. Beddingsøen er igen ved at være ulækker af søtang m.m. – og risikoen for ilde lugtgener tiltager jo mere tang der bliver i søen. / Søen bør efter flere fagfolks udtalelse iltes meget mere, idet vandet er alt for stillestående – (kan løses ved opsætning af større pumper).
Problemstillingen omkring tang i Beddingssøen tages op med RKSK-Afdelingen Land & Vand, med henblik på at undersøge mulighederne for en løsning. Det er ikke administrationens opfattelse at større pumper vil løse problemet, de eksisterende pumper har variabel ydelse og kører ikke pt. for fuld kraft. Havnefogeden vil forsøge om en øget pumpning vil have nogen effekt.
7. Orientering fra Fjordens Motorbådsklub, Viggo Grønne, ikke mødt.
8. Orientering fra Neptun, Ann Holm Nielsen I foråret har klubben set på muligheden for at få etableret et klubhus ved toilethuset. Drøm om en badebro ude for enden af autocamperpladsen, problem med blåler, ellers ville BV have sponseret. Nu søges der fonde, blandt andet Nordea-Fonden, finansiering af badebro, klubhus, svømmebane og etablering af trappetrin på græsskråninger. (Sidste endnu ikke søgt) Snak om diverse placeringer mv.
9. Næste møde Det aftaltes til maj 2019, dato og dagsorden tilgår.
1. Evt. Ann fra ”Neptun” spurte til hvilke kommunikationskanaler vi anvender og foreslår en FB-gruppe. Lukket gruppe ? Det aftaltes (som jeg husker) at Ann vil oprette FB-gruppen og Flemming M. vil være administrator.
4
Følgende var mødt :
 (Viggo Grønne), Ringkøbing Fjordens motorklub, ikke fremmødt.
 (Anne Madsen), Ringkøbing Beddingen. Der var ikke fremmøde, men et oplæg var fremsendt.
 (Ivan Kristensen), Ringkøbing Smakkelaug, Ole Grønne.
 Flemming Merrild, Ringkøbing Sejlklub, Svend Dybdal, Peter Maarup.
 Elmer Kristoffersen, Ringkøbing Indianerlejr, Søren Lauritsen
 (Christina Hedegaard), Neptun, Ann Holm.
 John G. Kristensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget
 Jes Ebsen, havnefoged
 Per Høgh, administrationen
 Søren Frederiksen, administrationen

Referat fra brugerrådsmøde på Ringkøbing Havn onsdag den 23. august 2017

Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing
mødelokale 2, kl. 16.00-18.00

Dagsorden:
1. Orientering fra administrationen og TMU

Per Høgh Sørensen orienterede om den fremtidige håndtering af sejlrender, hvor Rusifa forventes afløst af slæbebåden Helle med plov, hvilket er en væsentlig billigere løsning. I Stauning kræver det er opgravning af sejlrenden, hvilket har været både langvarigt og dyrt, men forhåbentlig bliver det en engangsudgift. Sejlrenden i Ringkøbing er i orden ifølge mødedeltagerne.

Projekt VERDE er hyret til at fjerne havneskarn med jævne mellemrum og det skulle gerne hjælpe.

Helhedsplanen for Ringkøbing By er under udarbejdelse af arkitektfirmaet Arkitema og omfatter også havneområdet, så her en opfordring til at deltage i kommende møder.

2. Orientering fra havnefogeden

Jes orienterede indledningvis om sejlrenden, udgravning i Borgmesterhavnen, maling af flere huse og forlængelsen af Fiskehuset, hvor der i øvrigt er kommet ny forpagter, nemlig Bjarne Nielsen.

Optagning og søsætning bliver to lørdage forår og to efterår, hvilket er en mindre end tidligere. Herunder var der en drøftelse af stativer til bådene, i lighed med Bork Havn. Ingen tvivl om at det er en god løsning, men også kostbart at etablere.

Havnen er populær til afholdelse af arrangementer og dem har der også været rigtig mange af, særligt i uge 30 var der mange mennesker. Det er grundlæggende positivt med besøgende, men det kræver også at vi er gode til at koordinere på tværs. Autocamperne giver liv og penge, selv om antallet er lidt mindre end samme dato sidste år. Pt. har der været ca. 1700 overnatninger til dato.

Havnepladserne er fuldt belagt, men der er ikke venteliste og i Borgmesterhavnen er der plads. Prisen her er sat 40 % ned med henblik på at få flere både, men det er ikke rigtig slået igennem.

Mastekranen, det har været et sejt forløb, men kranen skulle være klar den 25. september.
Der er et nyt registeringssystem til havnen på vej, BEAS, og det skulle gerne være fuldt oppe og køre til nytår. I forlængelse af Jes redegørelse blev forskellige spørgsmål drøftet og her blev nogle af brugergruppernes spørgsmål og kommentarer afklaret/fremført :

Mastekranen kunne have behov for et højere fundament eller optimalt, en ny kran a la mastekranen i Aabenraa. (som set på en tur for havnefogederne tidligere på året)

Bro ved slæbestedet trænger til reparation, hvilket gerne skal prioriteres, da sikkerheden ikke er i orden. Pier 1, her er der en udfordring med jern der stikker ud og som kæver gode fendere… Her vil en reparation være ønskelig.

Der mangler vand ved indsejlingen til Vonå, kan der uddybes ?

Der sættes en WiFi forstærker op inde i sejlklubbens lokaler, det undersøges om der giver anledning i forhold til øvrig WiFi på havnen, via RKSK-IT.

På vendepladsen ude for enden af molen mangler skiltning med parkering forbudt og af- og pålæsning tilladt.

Problemet med lystfiskere er blevet bedre efter skiltning.

3. Orientering fra Ringkøbing Sejlklub, Flemming Merrild (formand igen) og Svend Dybdal.

Sejlklubben har det godt, med et stabilt antal medlemmer, trods generel tilbagegang. Ungdomsafdelingen er gået fra ca. 60 til ca. 25, hvilket nok er det antal man kan forvente. De fleste af sejlklubbens spørgsmål blev afklaret under drøftelsen ved Jes indlæg, man ser dog gerne en generel renovering af havnen og en prioritering af tiltagene. Så var der en snak om både der ligger i vejen for jollesejlerne og det gav anledning til en del kommentarer.

Sejlklubben vil gerne hjælpe med oprydning på Vestas grunden, herunder nedskæring af træ og så blev der efterlyst mere disciplin ved placering af bådvogne. Der var en drøftelse om hvad der er i gang i forhold til Vestas grunden, hvilket ikke blev afklaret.

4. Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren, Elmer Kristoffersen og Søren Lauridsen

Fra Elmer lød et velkommen til vinterbadere/fjordsvømmere efter Henrik Stenhøjs oplæg. Elmer havde nogle kommentarer til sejlerskolens optimistjoller, der sejler lidt rundt på kryds og tværs og somme tider på tværs af sejlrenden. De er særligt et problem i mørke og her opfordres til at have lommelygter med, så sejlene kan belyses.

Der er en stikbro ved Bro 2, der trænger til reparation, eventuelt ved at skifte skruerne. Og så ligger ”Albatros” i vejen for fiskelosning. Der blev udtrykt stor tilfredshed med Jes Ebsen og RKSK !

5. Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug, Ivan Kristensen

Ivan nævnte oprensning i Borgmesterhavnen som et ønske og så er der løse planker på broerne som gerne skal bankes fast. Ivan beder også om at huske Borgmesterhavnen når indsatserne og økonomien prioriteres.

6. Orientering fra Beboerforeningen Beddingen, Anne Madsen

Anne Madsen orienterede fra Beboerforeningen og kunne fortælle at beddingsøen for tiden er i orden, med masser af små fisk. Og så har der været rigtig mange turister i år, med fyldte p-pladser.

7. Orientering fra Fjordens Motorbådsklub, John M. Kirkegaard

Fjordens motorbådsklub efterlyser borde/bænke/grill til gæstesejlere.

8. Orientering fra Neptun, Henrik Stenhøj

Medio april var der stiftende generalforsamling for ”Neptun” en klub for vinterbadere og fjordsvømmere. Klubben er i gang, men mangler fysiske rammer og flere medlemmer. Man vil gerne have et samarbejde med Sejlklubben og det var mit indtryk at en dialog var i gang.

Svømmeklubben Neptun ønsker et område på ydersiden af havnen der kan afmærkes og så blev afmærkning af svømmerne når de er i vandet, også debatteret.

9. Næste møde

Næste møde ultimo august 2018.

10. Evt.

Vi vil samle en opdateret mailliste og sende den rundt, således at der kan orienteres via nyhedsbrev mellem årsmøderne, hvis der er ting af fælles interesse.

Referat er sendt til følgende:
John M. Kirkegaard, Ringkøbing Fjordens motorklub
Anne Madsen, Ringkøbing Beddingen
Ivan Kristensen, Ringkøbing Smakkelaug
Flemming Merrild, Ringkøbing Sejlklub
Elmer Kristoffersen, Ringkøbing Indianerlejr
Christina Hedegaard, Neptun
Henrik Stenhøj, Neptun
Ole Kamp, formand for Teknik- og Miljøudvalget
Jes Ebsen, havnefoged
Per Høgh, administrationen
Søren Frederiksen, administrationen

Ringkøbing Sejlklub: Formand Steven Diemar, stevendiemar@gmail.com
og Peter Mårup
Ringkøbing Fiskeriforening: Formand Elmer kristofersen,
elmerkristoffersen@yahoo.dk og Søren Lauridsen
Ringkøbing Smakkelaug: Havneudvalgsformand Ivan Kristensen,
holck@mail.dk og Ole Grønne
Beboerforeningen Beddingen: Anna Madsen, annemad1@webspeed.dk
Fjordens Motorbådsklub: John Kirkegaard, Fjordens@youmail.dk
Teknik- og Miljøudvalgsformand: fra 1.1.2010: Ole Kamp,
ole.kamp@rksk.dk
Havnefoged Jes Ebsen, jes.ebsen@rksk.dk
Vej- og Parkchef: Helene Helstrup Jensen, helene.helstrup.jensen@rksk.dk
Administrationen: Rita Sand Thomsen, rita.thomsen@rksk.dk
Referat fra brugerrådsmøde for Ringkøbing Havn den 25. marts
2015
Fraværende Ole Kamp og Rita Thomsen
1. Orientering fra administrationen og TMU.
Der er udsendt specifikationer over bådpladsleje og fakturaerne
udsendes sidst i marts, med forfald den 1. april og med betaling ca.
9. april
2. Orientering fra Havnefogeden.
Molehovedet er blevet tilset, og vi forsøger at få fundet en god
metode og en pris på reparationsmulighederne.
Beddingsø – skal renses. Prøver at nå det inden påske.
Udskiftning af fortøjningspæle er påbegyndt. Søren Rambuk er i
gang. Nye pæle ved bro 4 øst, bro 5 vest og bro 7 samt pæle i
Jollehavnen, som skal bankes længere ned. Omrokering ved bro 4,
således at der nedlægges 2 pladser og de yderste gøres bredere.
Alger – var slemt i år. Er ordnet på flydebroerne, de andre broer
ordnes efter behov.
Sejlrenden er oprenset fra havnen og 500 m ud og de bliver
færdige den 25. marts. Det er gået godt. Rusifa er blevet sat i stand
og arbejder rigtig godt.
Jollehavnens indsejling bliver oprenset den 26. marts og der laves
nyt forbedret stensætning ud mod fjorden.
Kontorudvidelse er snart færdig. Der er givet tilladelse fra
kulturstyrelsen. Indvielse på fredag den 27. marts fra 13 – 14.30.
Der bliver handlet mange både pt, og havnen bliver nok fyldt helt
op – der er dog stadig plads i Jollehavnen
Autocamperprisen sættes op til 120,- kr.
Kajs gamle hus fjernes – forhåbentlig i løbet af foråret.
3. Orientering fra Ringkøbing Sejlklub.
Alt ok. Der skal være opmærksomhed på hullerne i spunsen ved
indsejlingen, som børnene sejler imod. Ønske om at der svejses en
plade på, så hullerne dækkes. Jes kigger på det.
land.by.kultur@rksk.dk
Sagsbehandler
Rita Sand Thomsen
Direkte telefon
99741324
E-post
rita.thomsen@rksk.dk
Dato
26. marts 2015
Sagsnummer
2015020350TA
Returadresse
Land, By og Kultur - Trafik, Vej og
Havne
Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing
Der arbejdes fortsat med at udvikle ungdomsafdelingen.
Ved kranen kan man kravle op med huller – kan hullerne gøres lidt
større, så skosnuden ikke sidder fast? Jes kigger på det.
Det gamle fodhegn foran huset vil blive fjernet.
4. Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren.
Slæbestedets brædder er rådne og glatte. Kæden er ikke altid sat
for. Jes kigger til det.
Asfalt på vejen trænger. Vi undersøger mulighederne med Bent W.
– kommunens asfaltmand.
Der ønskes skilt ved den nye pier, at man ikke må lægge sig der.
5. Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug.
Slæbestedet benyttes af ikke betalende – der laves et skilt om
benyttelsen.
Der er flere både som bør fjernes fra arealet. Ide om at pladsen
skal være ryddet til 1. maj, og hvis ikke de fjerner båden, skal de
have en plads i vand eller på land.
Slæbestedet ønskes oprenset
Træskibs-sammenslutningen arrangerer ”Vestjyske Skibsdage” 24.
til 28. juni i Hvide Sande
Borde-bænkesæt er forsvundet. Der kommer nye.
6. Orientering fra Beboerforeningen Beddingen.
Er villige til at hjælpe med at fjerne skidt fra beddingsøen.
7. Orientering fra Fjordens Motorbådsklub.
Der henvises til brugerne at benytte de nye toiletter Fiskerstræde
59.
8. Næste møde
bliver meldt ud til efteråret – formentlig et stort fællesmøde
Referent Helene Helstrup og Jes Ebsen.
Venlig hilsen
Rita Sand Thomsen
Fuldmægtig - Havnekoordinator
I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler,
behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge
persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om
indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til
at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.
Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen,
og du har altid ret til at udtale dig.

Referat fra Brugerrådsmøde for Ringkøbing Havn den
23. september 2014 kl. 15.00

Deltagere:
Ringkøbing Sejlklub: Peter Maarup,
Ringkøbing Fiskeriforening: Søren Lauridsen og Elmer Kristoffersen
Ringkøbing Smakkelaug: Ole Grønne,
Beboerforeningen Beddingen: Anne Madsen,
Fjordens motorbådsklub: John Møller Kirkegaard,
Havnefoged Jes Ebsen,
Administrationen: Rita Sand Thomsen
Fraværende: Teknik- og Miljøudvalgsformand Ole Kamp og Fagleder
Helene Helstrup Jensen
Dagsorden:
1. Orientering fra administrationen og TMU.
Adm. Lægger op til:
Takster – fastholder betaling for slæbested – ingen årskort
Autocampere og gæstesejlere skal betale samme beløb på 120
kr.
Alm. fremskrivning med 1,97 % på øvrige takster.
2. Orientering fra Havnefogeden.
o Den usædvanlig gode sommer har skabt masser af aktivitet
på havnen, hvilket har været dejligt. Der har været
mange arrangementer.
o De mange aktiviteter har lagt et stort pres på toiletbygningen.
Der har været problemer med pumpen og forstoppelse
af rørene. Pumpen er udskriftet den 15. sept.
o Autocamperne har flittigt brugt havnen – der har været ca
1800 betalende.
o Bommen har været løftet mindst 700 gange.
o Den nye kaj ved Bryggen er blevet flot
Sagsbehandler
Rita Sand Thomsen
Direkte telefon
99741324
E-post
rita.thomsen@rksk.dk
Dato
29. sept. 2014
Sagsnummer
2013010032TB
Returadresse
Teknik og Forsyning Vej, Park og Havne
Toften 6, 6880 Tarm
o Stort set alle pladser er lejet ud, men det har til tider været
svært at opfylde de nye brugeres ønsker, da bådene
bliver bredere.
o Hybenhækkene er blevet klippet.
o Der er igangsat arbejde på en ny klaptillladelse til sejlrenden.
Oprensningen starter i Ringkøbing i 2015. Sidste
gang den blev oprenset var i 2012.
o Der skal tages 6 blandingsprøver af sedimentet i sejlrenden.
o Thurø Entreprice (Søren Rambuk) rammer nye pæle ned i
Marinaen og Jollehavnen.
o Pælene ved bro 5 og 6 blev skiftet i 2013.
o Flydebroer skal ses efter og forankringsrør udskiftes.
o Der arbejdes løbende med PIR 1. Det udvendige stræk er
rustet værk og der er en løsning på vej.
o Vores medarbejder Kaj Mortensen er jo desværre afgået
ved døden. Det er et stort savn. Kaj var dygtig og pligtopfyldende.
Jes bad os rejse os og minde Kaj. Æret være
Kajs minde.
o Søren Lauridsen ønskede en bom sat op, hvor Kajs hus
bliver fjernet, så tyveknægte ikke har nem adgang til
flugt. Pladsens skal bruges til træ og give bedre plads til
bådene om vinteren.
o Søsætning forår 2015: lørdage den 28. marts, 11. april og
25. april.
o Optagning efterår 2015: lørdage den 26. september, 17.
oktober og 7. november.
3. Orientering fra Ringkøbing Sejlklub.
o Klubhuset er blevet bygget om.
o Brugerne er glade for el-systemet.
o Slæbestedet til optimisterne opfylder ønskerne.
o Bådene bliver længere og bredere, så måske skal pladsernes
størrelse reguleres.
o Indsejlingslys kan være generende, da der formentlig er
en gadelampe næsten ved siden af.
o Man kan med en lommelampe nemt finde bøjerne i sejlrenden.
o Ole Grønne oplyste, at man ikke måtte sejle på fjorden om
natten. Ole har efterfølgende bedt om at få dette dementeret,
da han ikke har kunnet finde reglen for dette.
o Der er huller i broer og dårlige pullerter, der skal repareres.
o Klubben er glade for at bruge området til arrangementer.
4. Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren.
o Der ønskes en vandslange og hane ved bro 2.
o Bro 2 og 3 trænger til en gennemgang for diverse mangler
vedr. brædder, håndfang mm. Dette ønskes gennemgået.
o Broerne bliver ikke længere smurt i tynd gori, da vi bruger
havnetrykimprægneret træ og broerne får algefjerner.
5. Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug.
o Broen, der er skrå, er svær at rette op.
o Lauget glæder sig til at pælene bliver rammet ned igen.
o Kaj var god til at rydde op.
o Bådene, der ligger på græsset bør fjernes. Der ligger 6
både og nogle bliver bare efterladt. Kommunen har bare
svært ved at gøre noget ved det, når vi får betaling for
pladserne.
o Vinterpladserne skal være rømmet 1. maj, måske kan vi
bruge denne bestemmelse ved Jollehavnen.
o Slæbestedet bliver brugt af småbådene på trailere, så de
undgår betaling. Der kan evt. sættes en bom op eller bare
et skilt, at slæbestedet ikke må benyttes af trailerbåde.
o Det er dejligt, at rør og græs er slået.
o Hvor må der sejle vandscootere. Jes mener, at det må der
nord for Natura 2000 området, hvilket er i den nordlige
ende af fjorden. John K. mener, at de skal være 300 m.
fra land.
6. Orientering fra Beboerforeningen Beddingen.
o I sommers har der været stillestående, ildelugtende vand i
Beddingssøen.
o Anne har den 22. juli modtaget mail fra Carl Josephsen, at
der vil komme en tilbagemelding efter sommerferien, om
hvad man vil gøre fremadrettet.
o Der er en lampe, der ikke lyser.
7. Orientering fra Fjordens motorbådsklub.
o Broerne trænger til oprydning..
o Det sydvestlige hjørne af Marinaen trænger til oprensning.
o Bro 4 og vestlige side af bro 5 er der problemer med dybden
til større sejlbåde på nogle pladser.
o Klubben har fået flere medlemmer.
8. Næste møde – Bliver meldt ud til foråret
9. Evt. – ingen bemærkninger.
Venlig hilsen
Rita Sand Thomsen
Fuldmægtig

Referat fra fælles brugerrådsmøde den 18. marts 2014

Dagsorden:
Orientering fra administrationen.
Anlægsplan for de kommende år er godkendt.
• Cykelstier: over Baggers Dæmning, syd for Hvide Sande til Vinterlejevej,
Skjernåvej ved Lønborg, Videbæk-Herborg
• Færdiggørelse af Lemvej – sideudvidelse.
• Vand og kloakeringsprojekt Stauning Havn med 1. etape.
• Havnepulje – 1,5 mio., der i 2014 skal benyttes til:
RH – Kajen ved Beddingen,
BH - betonsøjler, forankringssystem
SH – reparation af bærebjælker.
Derudover er der i Bork blevet kystsikret ud mod fjorden og der er ønske
om hurtig reparation af bølgebryderen i Bork, evt. med sten.
Der er på budgettet for 2015 foreløbig afsat 0,5 mio. kr., for 2016 1,0 mio.
kr. og for 2017 1,0 mio.kr.
Vi har projekter for de kommende år for i alt ca. 13 mio. kr., så derfor er
det på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår de forskellige tiltag, jf.
vedhæftede ønskeliste, kan foretages.
Havnen vil søge flere anlægsmidler til kommende budgetplan.
• Der kan ikke søges penge hos stormflodspuljen.
land.by.kultur@rksk.dk
Sagsbehandler
Rita Sand Thomsen
Direkte telefon
99741324
E-post
rita.thomsen@rksk.dk
Dato
4. april 2014
Sagsnummer
2013010033TB
Returadresse
Land, By og Kultur - Trafik, Vej og
Havne
Toften 6 6880 Tarm
2
• Belysningen på havnene er nogle steder med designarmaturer, der ikke
umiddelbart kan skiftes til ledlys.
• Blå Flag kommer på alle 3 havne
• Betalingssystem – koster ca. 2,2 mio. kr. – bomme og fiber ca. 215.000 kr.
- indtil nu har vi fået ca. 350.000 kr. indbetalt – der er ca. 27.000 kr., der
bliver tilbagebetalt ved salg af kort(depositum) - og vi ved ikke, hvor
meget, der er udestående på brugernes kort. Men det ser fornuftigt ud.
• Udsendelse af specifikationer er begyndt og fakturaer bliver forhåbentlig
indberettet med forfald til 1. april, hvilket et sket.
• Desværre var der nogle af brevene, der var fejlbehæftede, men det burde
være rettet nu.
• Kommunen overvejer om der skal opsættes hjertestartere i alle havne – evt.
i skyllerum eller andet sted hvor der ikke er frost, og hvor der er adgang
hele døgnet
• De offentlige toiletter på Bork Havn og på Fiskerstræde på Ringkøbing Havn
bliver gjort hovedrent.
• Kommunens IT-afdeling er i færd med at undersøge mulighederne for Wi-fi
på havnene, og vi håber, det kommer.
Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget
• Ole nævner, at der ikke er drøftet havne i det nye udvalg, men han er sikker
på, at de synes miljøerne er vigtige at prioritere.
• Der er bedre mulighed for anlægsinvesteringer frem for midler til daglig
drift.
• Turisme er vigtigt, så der kunne godt være mulighed for nye investeringer.
• De 3 havne behøver ikke være helt ens – heller ikke i forhold til betalinger,
så der forventes ikke flere store harmoniseringer.
Orientering fra Havnefogeden for Stauning Havn
• Vi har fået ny klaptilladelse til sejlrenden i Stauning, start fra 5. maj 2014,
og udløb 5. maj 2019.
• Sandsugeren begynder i Bork i år og kommer derefter til Stauning mandag
den 5. maj.
• Sejlrenden bliver sat af med koste i uge 13, hvis vejret tillader det.
Herefter bliver renden pejlet, så vi kan vurdere pumpedage.
• Vi har fået bro 1 + 2 + 3 + 4 i Marina vest midlertidig repareret.
Der er udskiftet en del råddent træ.
• Isen har i år løftet ca. 30 fortøjningspæle. Vi plejer at skære pælene fri for
is, inden vejret slår om, men i år var isen ikke tyk nok, til at vi turde vove
os ud på det.
Vi har lejet en Rambuk med fører, til at ramme pælene ned igen, og han
ankommer til Stauning ca. midt i april måned.
• Der bliver i løbet af forsommeren opsat 15 stk. redningsstiger i Stauning
Havn. De bliver monteret på broerne, med max. afstand på 50m., de
afmærkes med refleksbånd, både på stiger og fortøjningspæle, ud for
stigerne.
• Vi forventer, at der bliver afsat penge til en tiltrængt reparation af
bolværket ved Lille Havn, forhåbentlig i år 2015.
Der skal nedgraves ny fiberdug på bagsiden af træindfatningen, da der ret
ofte er store huller i rabatten.
3
Hammeren tages af, rettes op, og fastgøres med rustfri beslag og der bliver
nedgravet nye fortøjningspæle bag ved hammeren.
Anslået pris ca. 160.000 kr. excl. moms.
• Vi forventer, at der bliver afsat penge til nye broer i Marina Vest i år 2016.
Alt træværk udskiftes, eksisterende betonpiller forbliver, dog vil vi forsøge
at oprette 1 stk. betonpille, som har sat sig.
Anslået pris ca. 750.000 kr. excl. Moms.
• Anlægsplanen for 2014, hvori første del af kloakeringen på havnen findes, er
godkendt i byrådet.
Sidste halvdel af kloakeringen forventer vi at få midler til i 2015.
Vi forventer at påbegynde nedgravning efter Jazz-festivalen, som er fra 7. -
9. august.
• Der er den 18. marts 2014 ledige pladser i:
Marina vest 17 stk. pladser = (4 stk. 4m.) + (4 stk. 3,5m.) + (9 stk. 2,9m)
Marina øst 19 stk. pladser = (17 stk. 2,5m.) + (2 stk. 3,0m.)
Lille havn 47 stk. pladser, med en bredde på 1,80m
I alt 83 ledige pladser ud af 242 stk.
• Oversigt over forbrug af el / bom / bad mm.:
Vi fik vores nye el-standere, og bom til at virke fra sidst i september år
2013, så vi har ikke et helt år vi kan sammenligne med endnu.
El forbrug (år 2011= 14.126 kwh)
El forbrug (år 2012= 10.667 kwh)
El forbrug (år 2013= 14.701 kwh)
Bomløft (tidligere år gennemsnit betalende ca. 150 stk.)
Bomløft (år 2013 = ca. 180 stk.)
Bad penge (tidligere år gennemsnit på ca. 6.000 kr.)
Bad penge (år 2013 ca. 6.800 kr.)
Autocamper (år 2012 = 26 stk. (Opstartsåret)
Autocamper (år 2013 = 61 stk.
• Der etableres en ny pælekrone/kran på havnen.
Orientering fra Strandvejens Hytteforening.
Ønskede at vide, hvornår kloakeringen starter. Det forventes, at der tages
kontakt til hytteejerne i løbet af foråret med hensyn til egne ønsker om placering
af brønd.
Orientering fra Stauning Bådklub.
Ønsker, at sejlrenden bliver dybere. Vi har tilladelse til at oprense til 1,20 m, og
der kan besejles, med både, der stikker 1 m. Der bliver oprenset til mere end de
1,20 m, men vind og vejr kan vi desværre ikke gøre noget ved.
Af ”Den danske Havnelods” fremgår det:
• Dybden i den gravede rende og i havnen er 1,2 meter.
• Største skibe, der kan besejle havnen: Længde 15 meter, bredde 3 meter
og dybgang 1,0 meter.
• Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 meter.
Nordvestlige vinde kan give 0,8 meter højvande og sydøstlige vinde 0,3 m.
lavvande.
• Renden kan være tilsandet i nordvestsiden.
4
Orientering fra Stauning Fiskeriforening.
Håber på snarlig byggetilladelse, så de kan komme i gang med udvidelse af
klubhuset.
Orientering fra Restaurant Stauning Havn.
Orientering om fjordbåden ”Svanen”, der ankommer til havnen den 4. juni.
starter den 6. juni og sejler indtil den 17. august.
Orientering fra Havnefogeden i Ringkøbing.
Havnefogeden var desværre forhindret i deltagelse i mødet, pga. tilskadekomst.
Rita orienterede om:
• Telt over pladsen ved Fiskebutikken i Ringkøbing, forventes ikke opsat, da
der er gang i et lille tilbygningsprojekt. Dog kan teltet opsættes efter
ansøgning ved specielle lejligheder.
• Indsejlingen ved Jollehavnen bliver/er blevet oprenset.
• Broerne i jollehavnen bliver rettet op.
• Der bliver sat et nyt bord/bænkesæt op i hjørnet i jollehavnen.
• Pælene i jollehavnen og nogle stykker i Marinaen, som isen har løftet, bliver
bankes på plads ca. midt i april.
• De flydebroer, der trænger, bliver repareret.
• Hullerne i vejen mellem Sejlklubben og bro 5 bliver repareret efterhånden,
som de opstår.
• Der er opsat nyt toilet i Havnepladsen 2. Fremtidig rengøring af toiletterne i
Havnepladsen 2 udføres af Hanne Lauridsen, Fiskehuset.
• Sejlrenden bliver pejlet, så det kan afgøres, om der skal oprenses.
• Der etableres en ny pælekrone/kran i indianerlejren.
Orientering fra Beboerforeningen Beddingen.
Fin Beddingsø – måske fisk i søen på et tidspunkt
Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug.
• For meget tang på broerne er ikke pænt, men det er nu fjernet.
• Indsejlingen er næsten blokeret af tang og sand. Der skal renses op igen i
år.
• Klaptilladelsen – renden til borgmesterhavnen bør indgå i klaptilladelsen, når
den skal fornyes. Det vil blive undersøgt, om det er en mulighed.
Orientering fra Indianerlejren.
• Det går godt. Ved indkørslen til fiskeopbevaringshytten ville det være dejligt
med et stykke grus/græsarmering i stedet for græs.
• Frostfri vandhane ønskes ved broen op mod sejlklubben.
Orientering fra Ringkjøbing Sejlklub.
• Det går ok, men klubben ønsker gerne nye kunder i sejlerskole. Der skulle
gerne komme nye i år
• Vil gerne have mange aktiviteter, så de bliver synlige.
5
• Listen over projekterne for havnene ønskes fremsendt.
• Drøftelse af vanddybde efter bro 5 – der er behov for bredere pladser
længere ude.
Orientering fra Fjordens Motorbådsklub.
Har købt klubhus og håber på flere medlemmer
Orientering fra Havnefogeden i Bork.
• Der er gang i renovering af broer i Fiskerihavnen, ved den gamle kran og
langs med bryggerkajen.
• Ved bro 4 og bro 8 skal der hamres 10 m pæle ned.
• Rusifa kommer – der skal oprenses fra stenbøjen til hjørnet samt indenfor
ved sandknolden. De skal gerne starte lige efter påske.
• Der kommer hovedrengøring på toiletterne. Toilettet ved klubhuset åbner i
næste uge.
• Der skal bruges havnekort til at komme ind på toiletter/bruserum under
klubhuset.
• I forbindelse med Masterplanen for Bork Havn er der en del udfordringer
vedr. de ting, der er på hjørnet af Bryggen/Fjordvej
Hvis den plads på hjørnet skal frigives til f.eks. surferne, skal der bygges ny
hal til Havnefogedens materialer – træ, skraldespande, traktor mm.
• Der er igangsat arbejde på ny bygning indeholdende toiletbygning,
masteskur, Efterskolens udstyr mm, men det forudsætter yderligere
kloakering af området. Tovholder på projektet er projektleder Suzi Apelgren.
• Der er oprettet ny adresse på Stejlepladsen og kommunen køber husnumre
til hytterne.
• Anmodning om fremtidig klaptilladelse er sat i gang.
• Der bliver opsat ca. 40 redningsstiger henover foråret.
• Stien rundt om Stejlepladsen er for høj til kørestolsbrugere, det bliver, i
samarbejde med kommunens tilgængelighedsrevisor undersøgt, hvad vi kan
gøre.
• Mulighed for indkørsel til stejlepladsen skal vi have fundet en løsning på
Orientering fra Bork Handelsforening.
Ikke mødt
Orientering fra Husbådlauget.
Ikke mødt
Orientering fra Bork og Omegns Fiskeriforening.
Ikke mødt
Orientering fra Bork Bådelaug.
• Stor sten i havnebassinet ønskes fjernet – Det vil blive forsøgt når
rambukken kommer til Bork.
6
• Signalmasten vil blive udbedret – Den tog skade i forbindelse med
kystarbejdet.
• Fodhegn ved bro 6 ønskes skiftet. Der vil blive lavet en opsamling på
ønskede nye fodhegn i alle 3 havne.
• Spørgsmål vedr. dieseltank. BBL ønsker undesøgt, hvordan de har gjort i
andre havne.
• Gammel båd – Kommunen kan ikke få fat i ejeren, men det forsøger vi
selvfølgelig stadig om vi kan.
• Molokker udformet som fiskekutter forventes placeret syd for slæbestedet.
• Den 23. august ”Sjov i Bork havn” med masser af aktivitet i havnen. Der
ønskes åbne toiletter. Der findes en løsning.
• Wi-fi lyder som en god ide.
• Opsamlingstanke ønskes.
• Stiger er på vej. Forventes i uge 14.
• Kunne vi uddybe Stauning Havn lidt mere, så der blev mere sejlbar?
• Kunne vi uddybe renderne i den sydlige ende af fjorden, så det kunne
tiltrække flere sejlere?
Næste møde.
Der vendes tilbage med møder på de enkelte havne
Evt.
Steder, hvor der er fri fiskeri og hvor, der er shelters bør fremgå af
kortmateriale vedr. sti omkring fjorden. Ideen gives videre til sti om fjorden –
gruppen
Vedhæftet:
Folder vedr. sejlads fra Stauning Havn.
Oversigt over renoveringsarbejder i de kommende år på havnene.
Venlig hilsen
Rita Sand Thomsen
Fuldmægtig - Havnekoordinator

Referat fra Brugerrådsmøde for Ringkøbing Havn den 8. oktober
2013 kl. 14.30

Fraværende: Ringkøbing Smakkelaug og Fiskeriforeningen/Indianerlejren
Dagsorden:
1. Orientering fra administrationen og TMU.
Ole Kamp bød velkommen
Anlæg
Helene Helstrup orienterede om "projekter sti rundt om hele Ringkøbing Fjord".
Kommunen har fået tildelt midler på 40 % fra Staten til udførelse af nogle stier.
Kommunen skal selv betale de resterende 60%.
Der er igangsat arbejde på en sti over Baggers Dæmning i den nordlige ende af
Fjorden – forventes udført i 2014.
Det forventes, at stien Stauning-Velling samt en sti fra Hvide Sande og 7 km.
Sydpå igangsættes i 2014 - 2015.
Havnens eftersyn i 2012 gav anledning til yderligere gennemgang og det har vist
sig, at bl.a. både pier 1 og væggen ved beddingen skal renoveres. Alle de nødvendige
store og mindre renoveringer i alle 3 havne prioriteres løbende.
Kontaktpersoner på havnen.
Vi har haft en udfordring vedr. Hytte nr. 35 på Fiskerstræde. Det er kommunens
bygning, men nogle fiskere på havnen, har bestilt nøgler til bygningen inden det
var aftalt med Kommunen, hvilken slags nøgler, der skulle benyttes. Havnen har
lige fået nyt nøglesystem, og vi havde ønsket, at det var det nøglesystem, der
blev benyttet.
Der opfordres til, at det er formændene, der i forvejen har kontakt til kommunen,
der står for diverse aftaler på havnen.
Sikker Havn
Kommunen ønsker, at havnen kan blive certificeret som "Sikker Havn", og i den
forbindelse er der en del opgaver, der skal opfyldes, bl.a. redningskranse, redningshager,
stiger mm.
Stiger til havnen
Bork Bådelaug har søgt og fået tildelt midler fra Trygfonden til broerne i Bork
Havn.
Sagsbehandler
Rita Sand Thomsen
Direkte telefon
99741324
E-post
rita.thomsen@rksk.dk
Dato
9. oktober 2013
Sagsnummer
2013010032TB
Returadresse
Teknik og Forsyning Vej, Park og Havne
Finderupsvej 9 6900 Skjern
Bork Bådelaug igangsætter udvikling af en prototype på en galvaniseret stige i
samarbejde med produktionsskolen. Der er stiger på Ringkøbing Havn, men ikke
nok til at kunne leve op til kravene i ”Sikker Havn”. Havnefogeden foretager en
optælling over antal nye stiger.
Der fremkom forslag om at forhøje bøjlen, så stigen kan ses på afstand.
Sejlklubben foreslog, at de ansøger trygfonden om et beløb til de manglende stiger.
El-forbruget:
Det samlede forbrug på havnens målere er for de første 10 måneder faldet med
ca. 8.600 kwh i forhold til hele 2013.
Der forsøges udarbejdet en oversigt over benyttelse af slæbested, bad mm i 2013
i forhold til 2012.
Ansøgningsskema
Der kommer nyt ansøgningsskema på hjemmesiden, så skemaet kan udfyldes direkte
på hjemmesiden. Skemaet skal herefter udskrives og sendes med mail eller
post til havnefogeden. Det er kommunens ønske, at det på sigt bliver muligt, at
kunne udfylde skemaet på hjemmesiden og herefter sende det direkte til havnefogeden
via hjemmesiden.
Opsigelse af bådplads
Det bliver på sigt muligt, at kunne opsige sin bådplads via et skema på hjemmesiden.
RUSIFA
Det nye skærehoved fungerer super godt, der er kommet større motor og pumpe
mv. Der skal dog stadig foretages forbedringer ved træksystemet.
Der er pumpet fra kost 3 og ind.
Sejlklubben anfører at sejlrenden er smal.
Takster 2014
Oplægget bliver fremsendt til udtalelse i brugergrupperne på havnene til sagen til
TMU.
Alle takster fremskrives efter Kommunernes Landsforenings(KL) fremskrivningsprocent,
hvilket er 1,74% fra 2013 til 2014.
• Smakkere
Ændring af taksten for en smakker fra m2-takst til fast pris på 1000 kr./år +
miljøgebyr foreslås gælde i foreløbig 5 år. Taksten forudsætter, at båden ligger
i vandet og ligner det den er – en smakkejolle og ikke bare en alm. jolle
uden mast og sejl.
• Opsigelsesfrister
Ændring af betaling i forbindelse med opsigelsesfristerne – nu skal man sige
op før 31.12 for at være fritaget for betaling og skal betale 3/12 ved opsigelse
i perioden 1.1.-31.3.
Forslaget er der skal betales et fast administrationsgebyr på pt. 460 kr. for
opsigelse i perioden 1.1.-31.3 og 50 % ved opsigelse i perioden 1.4.-1.6. Det
giver et mindreprovenue til havnen.
• Bådvågnsopbevaring om sommeren
Der skal betales for opbevaring af bådvågne på land på havnen i Bork om
sommeren. Det har man i mange år betalt i Ringkøbing. Taksten bliver foreslået
som det samme som for en vinterliggeplads.
• Både over 35 m2. eller nye bådejere.
Der har været forslag om, at taksten skal slutte ved 35 m2 for at tiltrække
større både. Der er ingen ledige pladser i Ringkøbing og ikke mulighed for
større både i Stauning. Måske kunne man gøre noget for førstegangskøbere(
der ikke tidligere har haft en bådplads i en af havnene) De kunne få 50 %
rabat det første år, de ligger i havnen.
• Fiskerne
Fiskerne i Stauning har nu også mulighed for adgang til el. Taksterne for
samtlige fiskere i alle 3 havne foreslås derfor sat til samme pris som i Bork pt.
1600 kr. uden kranløft og 2100 kr. inkl. 2 kranløft., såfremt dette er bestilt i
forbindelse med oprettelsen eller ved indgåelse af aftale om, at det er det,
man ønsker fremadrettet. Kommer man efterfølgende og vil benytte kranen,
skal der betales pr. kranløft.
• Årskort
Ønske om årskort til slæbestedet – fritidsfiskere, der ikke ønsker en liggeplads
i havnen.
2. Orientering fra Havnefogeden.
• Få is-skader efter vinteren, som er udbedret.
• Lys og strømstandere på broer i Jollehavnen. Der er desuden blevet renset op.
Stadig klager over slæbestedet, men det er vurderingen, at slæbestedet er ok til
de små både og de større både må benytte slæbestedet i Marinaen. Hvis slæbestedet
repareres skal vi formentlig have en bom ved slæbestedet i Jollehavnen.
• Søsætningen i foråret gik godt, der var ikke så meget pres på de 3 lørdage, siden
det er blevet lovligt, at transportere bådene. Bådejerne kan selv køre med
de små både efter bilerne, Heager Maskinstation og Kim Skadborg bliver ofte
brugt.
• Betalingssystem fungerer fint – mange kender det fra andre havne. Diverse systemfejl/
opstartsproblemer er blevet rettet op.
• Stort set alle pladser er udlejet, bortset fra små pladser. Evt. skal der kigges på,
om der skal laves bredere pladser.
• Katamaranen er væk fra havnen.
• Der har været mange aktiviteter i havnen, bl.a. træsympositum, Åben Havn,
hvor alle foreninger deltog, Fiskens dag og det har været dejligt, at se alle de
nye sejlere.
• Der har været klager over at det nye slæbested, til ungdomsafdelingens både, er
for glat. Det kigges der på i samarbejde med sejlklubben.
• Der er kommet flere fisk i fjorden, som bl.a. turisterne har nydt godt af.
• Forslag til søsætnings – og ophalingsdage –
• Søsætning - den 29. marts 2014, 12. april 2014 og 26. april 2014.
• Ophaling – den 27. september 2014, den 18. oktober og den 8. november - Datoer
er godkendt af brugerne.
• Der er sat ny lås i døren i Auktionshuset, Fiskerstæde 30. Huset skal have nye
vinduer, hvilket aftales med Fødevarekontrollen og havnefogeden.
• Det er nu Hvide Sande Fiskeauktion, der henter fiskene kl. 6 om morgenen, for
at fisken kan nå at komme på netauktion.
• Beddingesøen har været mere fri for alger end den plejer. Pt. er der lidt drivende
vegetation, som frigøres fra bunden, hvilket er naturligt.
• Vandstanden i kanalen er blevet lav efter at noget af kanalen ved Vestas er blevet
rørlagt. Det bevirker, at der render vand fra Beddingssøen ind i kanalen. Det
skal der kigges på en løsning af. Der er lidt belægning mv. der også skal repareres.
3. Orientering fra Ringkøbing Sejlklub.
Det har været en fantastisk sæson. Masteskur er gjort færdigt og ombygning er
næsten færdig. Klubben kører godt.
Sommercamp var en stor succes.
Sejlklubben er fødekanal til brugere af havnen. Desværre var der kun 12 elever i
år. Har været oppe omkring 20.
Klubben forsøger med en anden form for markedsføring til næste sæson. Det
SKAL op og køre af hensyn til havnens fremtid.
4. Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren.
Ingen deltagere
5. Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug.
Ingen deltagere
6. Orientering fra Beboerforeningen Beddingen.
Der kommer mange mennesker og også gangbesværede gående. Det er lidt problematisk,
idet der er problemer med belægningen ved Beddingssøen. Havnefogeden
oplyser, at det vil blive udbedret, idet det er vigtigt, at få i orden.
Det ville være fint, hvis der kunne komme fisk i Beddingsøen, men det er ikke
umiddelbart tilladt pga. evt. sygdom, dog må Fjordens fisk, f.eks skaller og aborrer
komme i søen.
Det er pænt i området, da ukrudtet brændes væk, men det er lidt træls med alger
i Beddingssøen.
7. Orientering fra Fjordens motorbådsklub
Mågeproblemer som tidligere anført. Ønsker at vi gennemfører et forsøg på den
ene af molerne med opsætning af fiskesnøre over ganghøjden.
Ønske om dieseltank på havnen – der har været arbejdet med udfordringen, men
de hidtil spurgte, bl.a. OK og Vestolie har ikke haft lyst til at stille et anlæg op.
8. Næste møde
Fællesmøde for alle havne til foråret. Dato kommer senere.
9. Evt.
Venlig hilsen
Rita Sand Thomsen
Fuldmægtig

Referat fra brugerrådsmøde for Ringkøbing Havn den 12. marts 2013

Fraværende: Beboerforeningen Beddingen.

1. Orientering fra administrationen og TMU.
Fakturaerne forventes udsendt sidst i marts med forfald den 1. april og betalingsdato 9 hverdage efter forfaldsdato, hvilket er den 12. april.
Specifikationen udsendes separat og bliver sendt til de digitale postkasser, såfremt man er tilmeldt dette og ellers med alm. post.
Der er frigivet midler til anlægsprojekter i 2013.
For havnene er der en pulje på 500.000 kr. til deres eftersyn.
Havnene er blevet gennemgået af dykkere og havnekyndige og på baggrund af deres vurdering er der udarbejdet en rapport.
Ud fra denne rapport er det vurderet, at der skal foretages særeftersyn på spunsvægskonstruktionen i Nordvestkajen foran Bryggen og i Pir 1, samt dykkereftersyn af spunsen ved Mastekajen på Ringkøbing Havn. Derudover særeftersyn af fundamenter (betonsøjler) til optageanlægget og bro 6 i Bork Havn samt udskiftning af kæder mm. under broerne.
Der er afsat midler til belysning i jollehavnen og nyt skærehoved til Rusifa.
I 2014, 2015 og 2016 er der afsat yderligere 2,5 mio. kr. til havnenes eftersyn.

2. Orientering fra havnefogeden.
Siden sidst - optagningen i efteråret gik godt, alle roste den nye ordning med transport af både på havneområdet. Ændringen vil formentlig betyde, at der ikke længere er så hårdt pres på de lørdage, hvor der er isætning og optagning.
Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 3. december besluttet, at der skal opsættes betalingsstandere bl.a. til el-forbruget. Der er opsat 28-elstandere. Alt strømforsyning er næsten fornyet og bragt op på nutidig standard, således at sikringer og HFI er monteret i standerne. Der er brugt ca. 700 m. kabel. Vinterens komme udsatte færdiggørelsen, så pt. mangler vi ophængning på et par broer og rettelse af kabelfejl ved bro 5 og 8.
Havnekortet, der købes i cash-loaderen/automaten kan bruges til at købe strøm, til bad og til bomløft. Det er dog stadig muligt, at få et bad for mønter.
Bad koster 10 kr. , bomløft koster 30 kr.
Det foreslås, at der laves et lille slæbested til optimistjoller mm. Endelig aftale skal foregå i samarbejde mellem havn og sejlklub.
Broerne blev behandlet for alger i efteråret og det ser endnu pænt ud.
Efter påske kommer Rusifa og renser sejlrenden op. Oprensningen foretages hvert andet år. Rusifa har fået nyt skærehoved med klør, der kan skære igennem hårde knolde mm, så vi håber, oprensningen kan foregå hurtigere.
Når isskruningerne er væk vil det vise sig, hvilke udfordringer vi har ved bro 8. Dæmningen, el- og vandledninger mm kan have taget skade. Der er store sten, der skal flytts. Der er enkelte pæle, der skal spules ned og der skal renses op i renden.
Flydebroerne 4 og 5 skal gennemgås i foråret, der er brædder og rør, der skal skiftes ud, samt evt. nye pullerter.
Alle skal have nye mærkater til bådene i 2013. Havnefogeden vil sætte de fleste på bådene.
Kaj Mortensen, fiskeriforeningen har hjulpet havnefogeden med at male havnehus og havnekontor indvendigt.

3. Orientering fra Ringkøbing Sejlklub.
De fleste småting ordnes sammen med havnefogeden.
Formanden har fået mange spørgsmål vedr. de nye betalingsstandere. Det fremgår af standerne, hvordan de skal benyttes.
Måske kommer der ikke så mange til den 1. søsætning af både den 23. marts på grund af vinteren.

4. Orientering fra Fiskeriforeningen/Indianerlejren.
Ingen bemærkninger.

5. Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug.
Smakkelauget forventer, at pollen i indsejlingen bliver fjernet, når isen er væk.
Det drøftedes, om der er mulighed for at få smakkerne tilbage i havnen, f.eks ved at give smakkerne nogle pladser, til en nedsat pris. Det kunne være nogle bevaringspladser, hvor det skulle defineres, hvilken type både, der skal ligge der, samt hvilken stand, bådene skal have.

6. Orientering fra Beboerforeningen Beddingen.
Ingen kommentarer.

7. Orientering fra Fjordens Motorbådsklub.
Der var roser til betalingssystemet, men utilfredshed med, at pladserne ved Pir 1 skulle købe bimålere for nogle år siden og nu stod tilbage med en bimåler, der ikke kunne bruges til noget. Måske kan de sælges til bådejere i Nr. Lyngvig eller Hvide Sande.
Der blev spurgt til dieselstandere og havnefoged Jes Ebsen, vil undersøge mulighederne for opsætning af en stander i Ringkøbing. Det er kun lovligt at køre med 60 l. i sin bil.

8. Næste møde.
24. september 2013 kl. 14.30

9. Evt.
Ole Kamp orienterede om miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord.

Venlig hilsen

Rita Sand Thomsen
Fuldmægtig - Havnekoordinator
Land, By og kultur
Trafik, Vej og Havne

Referat fra fælles brugerrådsmøde for Bork, Ringkøbing
og Stauning Havne, den 11. sept. 2012 kl. 15.30 på Restaurant
Stauning Havn

Ringkøbing-Skjern Kommune har afholdt et fælles brugerrådsmøde for Bork,
Ringkøbing og Stauning Havne.
Efter mødet var der stegt flæsk og persillesovs.
Orientering fra Teknik- og Miljøudvalget
• Jakob Bisgaard og Ole Kamp gjorde det endnu engang klart, at politikerne
meget gerne vil have liv i havnene.
• Teknik- og Miljøudvalget har fået 30 mio. kr. til fordeling.
Der er på anlægsbudgettet for 2013 lagt op til, at der skal tilføres yderligere
midler til havnen i årene fremover, selvom der generelt er store besparelser på
anlægsbudgettet. Det har for politikkerne betydet, at når de bevilger flere
penge til havnene, vil der blive skåret på andre områder. Der forventes afsat
henholdsvis 500.000 kr. og 1. mio kr. hvert andet år.
• Der er afsat 500.000 kr. til betalingsstandere i Stauning, så dette projekt kan
blive færdiggjort og være ens i alle 3 kommunale havne.
• Der er en pulje til småprojekter, hvorfra der formentlig vil blive midler til
belysning i Jollehavnen i Ringkøbing og til større skærehoved mm. til RUSIFA
Det er dog vigtigt at fastslå, at budgettet endnu ikke er endelig vedtaget.
Orientering fra administrationen:
• Jacob Bisgaard efterlyste muligheder for at styrke havnene, idet vi har nogle
udfordringer i forbindelse med indtjeningsmuligheder og minimering af udgifter.
• Takster for 2013 er endnu ikke vedtaget, men alle bliver fremskrevet med 1,5
%. Kommunernes Landsforening har vedtaget en fremskrivning er på 1,53 %
for indtægter og for Ringkøbing-Skjern kommunens vedkommende fra 0 – 1,5
% for udgifter.
• Forslag til takster fra 2013:
o autocampere skal betale det samme som gæstesejlere
o der skal betales for havnefogedens arbejde i forbindelse med aftagning og
påsætning af master mm. Dvs. at der skal betales pr. kranløft, uanset hvad
kranen benyttes til
o alle skal betale for benyttelse af slæbestedet, dog ikke i jollehavnen i
Ringkøbing. Det er kun både, der ikke stikker mere end 60 cm., der kan
benytte dette slæbested – administrationen forventer, at gebyret i 2013
land.by.kultur@rksk.dk
Sagsbehandler
Rita Sand Thomsen
Direkte telefon
99741324
E-post
rita.thomsen@rksk.dk
Dato
19. september 2012
Sagsnummer
2007091011A
Returadresse
Land, By og Kultur - Trafik, Vej og Havne
Toften 6 6880 Tarm
2
nedsættes med 60 kr. for alle, der har fast plads i havnene. 60 kr. svarer i
2013 til 2 bomløft, herefter skal alle betale for de bomløft, man har brug for
o alle skal betale for forbrug af el
o taksten for de store både slutter ved 50 m2.
• Vintervedligeholdelsen på havnene bliver som tidligere.
• Der er gennemført eftersyn af havnene med henblik på at undersøge og
kortlægge behovet for investering i havneværker mm., beløbene i det
fremtidige anlægsbudget kan benyttes til de investeringer, der viser sig
værende nødvendige.
• Administrationen har modtaget anmodning om salg af fisk købt på auktion i
Hvide Sande. Der er en afgørelse fra Teknik- og Miljøudvalget i Egvad
Kommune om, at dette ikke er tilladt, derfor skal sagen genbehandles.
• Fra ca. 2014 skal alle borgere have adgang til Borger.dk, da kommunen skal
sende alt materiale elektronisk.
Fællesmøder, som denne, forventes afholdt ca. hver 3. gang, der skal være
brugerrådsmøde.
Orientering fra Havnefogeden for Stauning Havn.
Arbejder der er udført i 2.halvår 2012:
• Vi har fået indrettet vores nye Havnekontor og har fået indlagt strøm.
• Autocamper p- pladsen er blevet etableret med græsarmeringssten og er ca.
22 x 10 m. Betaling for overnatning på pladsen foregår med kuvertordning og
der er pt. indløst for 15 stk. overnatninger.
• Hele havneområdet er blevet Terminalområde, hvilket betyder, at der må køres
med bådtrailere, som ikke er indregistreret, dog er lygtebom påkrævet. Der er
opsat skilte med 30 km Zone, med undertavle Truckkørsel.
• Bumpene på Strandvejen gøres lovlige, idet de er for stejle og der kommer nye
afmærkninger.
• Der er bestilt tilstandsvurdering af havnen. Havnen er gennemgået og vi
afventer rapporten. Rapporten skal gøre det synligt, hvor og hvornår, der skal
sættes ind. I Stauning er det måske på sigt nye broer / opretning af beton
piller.
Der er i 2012 pumpet fra og til: Station 2250-1700 i fuld bredde = 550m.
Station 1700-1200 + 800-650 vest side (halv-bredde) = 650m. Pris for
tilrigning, buksering, pumpning + afrigning = 344.000 kr. excl. moms.
Oprensningen kan ikke starte tidligere, da isen skal være væk og vejret skal
være rimelig stabilt. I år 2011 pumpede vi på samme strækning 300 m.
• Hvis vi skulle have f. eks. Firmaet Per Kliver til at pumpe/grave sejlrenden ville
prisen for samme strækning have været ca. 400.000 kr. Derudover skal båden
have mindst 170 cm. vanddybde, hvilket betyder, at der skal graves yderligere
1.000 m. for at båden kan komme ind, hvor vi har behovet, dvs. yderligere en
udgift på 450.000 kr. I alt 850.000 kr.
• Der skal søges ny klaptilladelse for Stauning, da denne udløber den 1/5-2013.
Den erfaring vi har med sportsfiskerne, vil de måske anke som sidste gang vi
søgte.
• Der bliver i løbet af september/oktober etableret Molokker til
husholdningsaffald, flasker, pap mm. Molokkerne forventes opsat ved
slæbestedet og ved Lille Havn. Det er dog stadig et stort problem, at der bliver
aflæsset TV, støvsuger, ovne, PC, mm. som havnefogeden må køre på
genbrugspladsen.
3
• Der er nu også opsat fiskeri forbudt skilte på øst siden af havnen, hvilket er
helt efter reglerne i "Standardreglementet for havne". Desværre bevirker det,
at børnene fra byen ikke kan få lov at fange en aborre i havnen.
• Pullerter og svellekant(hammeren) i Lille havn ønskes udskiftet.
• Vi afventer, om Byrådet i 2013 bevilger penge til betalingskortsystemet til bl.a.
strøm på broerne.
• Til betaling af strøm, bompenge, autocamper, gæsteplads mm., skal der
monteres en cash loader, automat til kortbetjening, beskyttet mod vejr og
vind.
Vi har derfor tænkt os at nedlægge det ene offentlige toiletrum(det uden bad) i
nordenden af Strandvejen 18, klubhuset. Der skal etableres en skillevæg med
dør.
• Der er bestilt bom til slæbestedet inkl. forhøjet bomhus, så automatikken
sidder i sikkerhed ved en evt. oversvømmelse.
• Der bliver monteret fodhegn ved slæbested og ved lille havn / hyttefade.
Der er pt. 11 ledige pladser i Marina Vest og 18 ledige pladser i Marina Øst.
Derudover en del i Lille Havn, pga. manglende jagt- og fiskejoller.
Orientering fra Strandvejens Hytteforening.
• Ingen mødt.
Orientering fra Stauning Bådklub.
• Ønske om en frostfri vandhane ved kranen. Dette kan ikke lade sig gøre, da en
frostfri vandhane ikke må stå i grundvand.
• Der er en frostfri vandhane ved toilettet Strandvejen 13 B og Strandvejen 18.
• Septiktanken i milen lugter engang imellem, men det skyldes udluftning af
systemet.
• Der står et pænt skur med skråt tag mellem træerne et sted. Skuret ønskes
stillet ved klubhuset til redskaber, sejl mm. – hvilket aftales endeligt med
Havnefoged Aksel Vestergaard.
• Bådklubben ville vide, om det udelukkende er vind og vejr, der sander
sejlklubben til. Det er det ikke, de både, der sejler for stærkt er også
medvirkende til at sandet flytter sig. Havnen må ikke udstede bøder, når nogen
sejler for stærkt. Der må kun sejles med max. 5 knob i og ved sejlrenden og
max. 3 knob i havnen.
Orientering fra Stauning Fiskeriforening.
• Røgovnen er færdig. Den skal males sort som husene i området.
• Autocamperfolket har svært ved at finde toiletterne, derfor ønskes der et lille
skilt ved den nye p-plads.
Orientering fra Restaurant Stauning Havn.
• Ingen mødt.
• Ole Kamp uddelte roser til Restaurantens forpagtere, for at igangsætte projekt
”Ringkøbing Fjord Jazz”
Orientering fra Havnefogeden i Ringkøbing.
• Søsætningen kom sent i gang i år.
• De 2 kraner er godkendt, efter at mastekranen er blevet repareret.
4
• Der har været stor rokering, pga. en del handel med både. Vi har bl.a. fået 3
både fra Struer. Det er en anden type både, der kommer nu, især speedbådene
kræver bredere pladser.
• Broerne er behandlet med alger.
• Broerne er gamle, brædder og pullerter trænger til eftersyn, specielt ved bro 4
og 5.
• Autocampere er et stort aktiv for havnen. Ca. 1000 overnatninger i 2012. De er
flinke til at betale og der udføres kontrol 1 - 2 gange pr. uge. Nogle tager lidt
strøm.
• P-pladsen mellem Sejlklubbens klubhus og det nye toilet er belagt med
græsarmeringssten og der er kommet nyt fodhegn.
• Indsejlingen til jollehavnen er blevet gravet op i forbindelse med nedlægning af
den nye regnvandsledning.
• Der har været fremlyst 5 både og nu er de frigivet af Politiet, så de kan blive
skrottet.
• Havnen er blevet Ringkøbings andet samlingssted efter Torvet. Der er rigtig
mange aktiviteter - kræmmere, veteranbiler, Træsympositum, Mobilt
Blod(donorvognen), Fiskens Dag, Giro d´Italia, DGI-opvisning, Waterballs,
Fyrværkeri, Sankt Hans, Open Water, hvor der blev svømmet fra Nr. Lyngvig
Havn til Ringkøbing Havn og herudover sejlklubbens stævner og arrangementer
i forbindelse med 100 års jubilæet og ikke mindst, de unge mennesker, der
træner i deres joller 2 gange ugentlig. Dejligt, at se på.
• Da sandpumperen RUSIFA var færdig i Stauning skulle den til Ringkøbing, men
vi vurderede, at det ikke var nødvendigt i år. Sejlrenden er dyb nok, men nok
lidt smal nogle steder. Det er derfor besluttet, at RUSIFA starter i Ringkøbing i
2013 lige efter påske og forhåbentlig med et bedre og mere effektivt
skærehoved.
• Der er kommet molokker med 5 fragmenter – dagrenovation, plastic, dåser,
glas og flasker samt pap og papir.
• Der er indkommet klage over Beddingsøen, men den har aldrig været så pæn
som i år, dog var der midt i sommers opblomstring af søsalat i meget små
mængder. Der har ikke været lugtgener og der er løbende foretaget
ukrudtsbekæmpelse af arealerne omkring.
• Der bliver etableres nyt betalingssystem til el-forbrug mm. Dette håber vi sker
omkring 1. november og at det herefter bliver køreklar inden nytår. Cash
loaderen, automaten til kortbetjening, bliver placeret i toiletbygningen,
Fiskerstræde 59.
• Fodhegnet ved bro 2 trænger til udskiftning og vandinstallationen ved bro 6 og
7 bør istandsættes.
• I vore havne sammenligner sejlerne altid med priserne i andre havne, hvilket
de iflg. havnefogedernes fagblad også gør andre steder.
• Citat fra en artikel om Faaborg Havn: ”F.eks. bliver taksterne i havnen altid
behandlet af Kommunalbestyrelsen ud fra et oplæg fra havnefogeden og der
sidder næsten altid en, der sammenligner havnetaksterne med priserne på en
campingplads og som synes, at havnen er alt for billig”.
• Søsætningen i foråret 2013 bliver: lørdag den 23. marts, lørdag den 6. april og
lørdag den 20. april.
• Optagningen i efteråret 2013 bliver lørdag den 28. september, lørdag den 19.
oktober og lørdag den 2. november.
• Optagning i 2012 er lørdagene 29. september, 20. oktober og 3. november.
Der er 10 ledige pladser i lystbådehavnen og 10 i jollehavnen.
5
Orientering fra Beboerforeningen Beddingen.
• Ingen mødt.
• Der er ønske fra foreningen om oprensning/oprydning af Beddingsøen og
kanalen, idet det flyder med plasticting mm.
Orientering fra Ringkøbing Smakkelaug.
• I foråret 2012 var der en del problemer i området ved Jollehavnen pga.
Ringkøbing-Skjern Forsynings opgravning. Jolleejerne kunne ikke komme til
havnen. Efter klage til administrationen i kommunen blev der dog etableret
vejadgang.
• Der er meget græs ved den yderste kaj som ønskes fjernet.
• Det ser ud, som om der er en del ledige pladser og Smakkelauget satte
spørgsmål ved, hvorfor der mon er det? Havnefogeden kunne oplyse, at der er
en del, der betaler uden at båden ligger der.
• Jollehavnen er omfattet af gennemsynet af Ringkøbing Havn.
Orientering fra Indianerlejren.
• Klubhuset er blevet malet.
• Husene bliver gjort i stand og græsset slået.
• Der er over 70 medlemmer.
Orientering fra Ringkjøbing Sejlklub.
• Sejlklubbens samarbejde med Havnen og Havnefogeden fungerer rigtig godt.
• Klubben er dog bekymret for den almene tilstand af havnen. Det er nødvendigt
snart at gøre noget ved det.
• Sejlrenden er en anelse smal, men dyb nok, så vi undgår ikke altid at gå på
grund.
• Vi har ca. 200 medlemmer, en god sejlerskole og ungdomsafdeling.
Sejlerskolen har nok bidraget med ca. 15 bådpladser i havnen.
• Klubben takker for forståelsen i forbindelse med deres byggeri, der bliver rigtig
godt. Der bliver afholdt 100 års jubilæum i november.
• Der har desværre været nogle medlemmer, der har sejlet ind i fiskernes
fiskegarn, men det er absolut ikke tilsigtet. Sejlklubbens medlemmer skal
selvfølgelig holde øjnene åbne og fiskerne afmærke deres garn korrekt, så
påsejling undgås. Der bliver dog i denne forbindelse afholdt møde mellem
Fiskerikontrollen, fiskerne og klubben, så sejlbanerne kan afklares.
Orientering fra Fjordens Motorbådsklub.
• Belægningen på Pir 1 har generet meget, da overfladebelægningen har
medført, at bådejere har slæbt emulsion (oliebaseret klæbemiddel) ned i deres
både. Når det bliver varmt igen og belægningen ”sveder” skal der stenmel på.
Man kan forsøge at fjerne det oliebaserede klæbemiddel med skum fra
sæbespåner.
• Der er stadig mågeproblemer. Jes kunne oplyse, at Vestas har forsøgt utallige
løsninger for at undgå mågerne, men ingen er endnu lykkedes med det.
• Der ønskes et tankanlæg i en af havnene. Det er forbudt at køre med mere end
65 l diesel i bilen og en tank i en motorbåd kan have 500 l. Det kan måske
undersøges, om der er et firma, der vil etablere det i en af havnene.
Hvide Sande Havn kunne kontaktes for opsætning af et tankanlæg på
fjordsiden.
6
• Der har ved et stævne været problemer med, at sejlklubben og motorklubben
havde benyttet samme radiokanal. Motorklubben benytter kanal 6 og
sejlklubben kanal 9, hvilket bør respekteres.
Orientering fra Havnefogeden i Bork.
• Der bliver etableret bomanlæg ved slæbestedet.
• Betalingsstanderne, Cash loaderen, automat til kortbetjening, er næsten
færdigmonteret og bliver med kort, der skal holdes op foran standerne. Der vil
senere blive udsendt yderligere oplysninger omkring brugen af systemet.
• Vi afventer tilladelse fra Naturstyrelsen til tilbygning ved havnehuset.
• Der er skiftet kæder på bro 4 og bro 5, derudover skal der nye betonklodser
ned ved bro 4.
• Broen ved husbådene er meget dårlig.
• Bassinet mellem bro 1 og 2, samt ved husbådene er blevet oprenset.
Der er pt. 45 ledige pladser i Bork Havn.
Orientering fra Bork Handelsforening.
• Ingen fremmødt.
Orientering fra Husbådlauget.
• Ingen fremmødt.
Orientering fra Bork og Omegns Fiskeriforening.
• Der er langt til el-standerne i Fiskerihavnen, der skulle måske sættes en mere
op.
• Der ønskes skiltning ved slæbestedet, at engangssejlere skal parkere, deres
biler og bådtrailer på Stejlepladsen. Bilerne holder til gene for fiskerne.
• Midtfarvandsbojen ønskes flyttet.
• Fiskeriforeningen og fiskerne har jævnligt møde med fiskerikontrollen og har
fået en folder vedr. afmærkning af fiskeredskaber.
• Der er ansøgt om byggetilladelse og dispensation fra Strandbeskyttelseslinien
til nye redskabshuse. Der er efterhånden ryddet op i og ved de gamle hytter.
Orientering fra Bork Bådelaug.
• Kommer der molokker i alle havne - hvad er det vi har ved Havnehuset?
• Ønske om strøm og vand ved den nye servicekaj
• Ønske om tømningsanlæg ved den nye servicekaj
• Ønske om redningsstiger ved broerne, det kunne være fint ved de nye elstandere,
der giver et godt lys
• Bådelauget har modtaget klage over rengøringen af det offentlige toilet på
Bryggen,
• Bådelauget mener ikke, at de er orienteret godt nok, om det der sker på
havnen, specifik var det, at der kom 2 bomme med det nye betalingssystem
• Bådelauget ville vide, om kommunen arbejder med indkøb af bådstativer og
løftevogn til transport af bådvogne - efterhånden som tiden går, vil færre og
færre nok selv køre med sin vogn på vejen.
• Der kommer på sigt samme slags fodhegn i Bork som på Ringkøbing og
Stauning Havne.
7
Næste møde
• Ringkøbing Havn tirsdag den 12. marts 2013
• Stauning Havn torsdag den 14. marts 2013
• Bork Havn torsdag den 21. marts 2013
Evt.
• Jacob Bisgaard og Ole Kamp afsluttede med diverse spørgsmål til debat blandt
brugerne.
• Er det en idé, at gøre noget ved besejlingsforholdene i Fjorden -
Turistforeningerne ønsker den gamle sejlrende fra Hvide Sande til Nymindegab
oprenset. Smakkelauget kunne fortælle, at de havde været på en dejlig tur til
Gammelgaf og til trods for, at bådene op til flere gange var stødt på grund.
Smakkelaugets både stikker ca. 50 cm.
• Kan det give mere liv, hvis der bliver solgt fisk, købt på auktionen?
• Administrationen skal undersøge, hvordan det forholder sig med antal både i
andre havne. Flemming Merrild fra Ringkøbing Sejlklub kunne oplyse, at iflg.
Dansk Sejlunion er antallet af både for nedadgående.
• Kan vi skrotte kranerne? - hvilke muligheder vil der så være?
• Har vi behov for større/bredere pladser? Pladserne kan evt. ændres, når vi skal
skifte pæle.
• Kunne det være en mulighed, at lade campingpladsen i Bork administrere en
plads for autocampere på/ved Bork Havn?
• Det opleves, at der er bekymring for at der bliver færre og færre både i
havnene - hvad kan vi gøre for at imødegå dette?
der kunne laves en billigere pris for 3 mdr. eller ½ år - en introduktionspris.
• Der blev sat spørgsmål ved, hvor store bådene i Ringkøbing Fjord skal være?
• Hvordan fastholder vi livet på havnene - for Bork Havn har Ringkøbing-Skjern
Museum udfærdiget en folder omkring livet på havnen mm. Link til
hjemmesiden vedhæftes.
• Fjorden bør markedsføres bedre.
• Det er vigtigt med et tankanlæg til diesel uden bio-eternol.
• Fjordens Motorbådsklub mener, at det, som det er i Ringkøbing, er vigtigt med
en god ånd på havnen, og at der er noget for børnene, samt at sejlerne vender
tilbage, når de har været i fremmed havn i et par år.
Venlig hilsen
Rita Sand Thomsen
Fuldmægtig - Havnekoordinator