2021

Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub Onsdag den 23. februar 2022

30 medlemmer mødt. Referat af Peter Maarup

Ad. 1 Jens Holm valgt til dirigent.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning: Formanden, Flemming Merrild, åbnede ballet og berettede om god aktivitet trods Corona indblanding. Vores medlemstal er stadig på 132- magen til 2017. De fleste er voksensejlere. Havnen er under restauration og Vestassiden og bro et er næsten færdige. Hvad der ellers skal ske og hvornår ved sejlklubben ikke! Der afholdes orienteringsmøde i marts 2022. Angående generalforsamling næste år skal der vælges ny formand. Flemming ønsker ikke genvalg.

Ungdomsafdelingen, Anders Mikkelsen, er fortrøstningsfuldt trods et par år med lavt medlemstal. Den forventer omkring 10 elever i 2022, og har 4 gode ungdomstrænere klar. Der er med succes indført spiseordning igen.

Kølbådsudvalget, berettede om gode og mange kapsejladser (Jens Holm) og fortsætter på fuld kapacitet i 2022. Bådene havde kappet 15 gange på fjorden med et godt start og slut team og sejlet to længere sejladser i 2 weekender. Pølsedamerne udført et godt arbejde med betjening af kapsejlerne. Tak til dem og for pølsebeløbene.

Sejlerskolen (Peter Maarup) havde sendt 14 elever på vandet med 6 instruktører. Vil gerne have flere instruktører i gang. Forventer fuld tilslutning af elever igen i 2022. Der har siden 2015 været 130 elever igennem undervisningen, hvoraf mindst 80 stadig har vandkontakt og 30 til 35 har egen båd!

Klub og tursejlerudvalget ved Karen Andersen (Svend Dybdahl var forhindret) nævnede, at der ingen standerop fest blev afholdt, men det blev derimod Sankt Hans og to oprydningsaftner samt afriggerfest og julehygge. Corona næsten ikke tilstede! Formiddagsklubben har meldt sig til renoveringerne i 2022 og 2023.

Ad 3 Regnskabet godkendt med overskud på 23.665 kr. mod budgetteret 14.600 kr.

Budgettet for 2022 godkendt med et resultat på minus 30.625 kr. Underskuddet skyldes udskiftninger af vinduer i klubhuset.

Ad.4 Ingen indkomne forslag

Ad. 5 Hanne Nielsen valgt, som kasser

Ad. 6a Christian Prinds valgt, som menigt medlem. Ligeledes Karsten Føhns, dog kun for en etårig periode

Ad. 6b Klub- og tursejlerudvalget blev Karen Lund Andersen, som formand. Svend Dybdahl som menigt medlem og Lone Behr, som menigt medlem for en etårig periode

Ad. 6c Olaf Pedersen valgt, som menigt medlem til kølbådsudvalget

Ad. 7 Heine Andersen valgt til revisor og Bjarne Schulter slipper ikke for at være suppleant til revisorposten.

Ad. 8 Under eventuelt blev nævnt græsplæne slåning og mulige løsninger. Kommune eller robot. Klubben er ikke handicapvenlig og klubhusudvalget lovede at foranstaltninger til dette udføres hurtigt

 

Dirigent Jens Holm