2015

Ringkjøbing sejlklub generalforsamling torsdag den 25. februar 2016

34 medlemmer mødt.

1. Jens Holm vælges som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning:

Formanden Steven Diemar

Det har for mig være et år, hvor jeg skulle sætte mig ind i klubben virke og gøren. Spændende at komme i gang med.

Siden sidste generalforsamlingen har vi været igennem et år, hvor der har været arbejdet på nye tiltag, herunder et samarbejde med andre klubber i Ringkøbing, hvilket mundede ud i at det ”gamle” til vands, til lands og i luften fik nyt navn form af Fjordens dag. Et godt samarbejde er skudt i gang med Ringkøbing svømmeklub, Ringkøbing ro & kajak klub, Ringkøbing Surfe klub, handelstandsforening og Marinehjemmeværnset om fremtidig aktiviteter, med det formål at gøre opmærksom på de muligheder Ringkøbing Fjord tilbyder og ikke mindst at tilføre de respektive klubber flere medlemmer.

Den første del af år 2015 havde klubbens medlemmer ikkemeget held med vejret, mange både kom sent ud og at sejle og træningsaftener blev for en stor del af ungdomssejlerne på land.

Vi har formået at lave en del sociale arrangementer, med en hyggelig standerhejsning, fælles morgenmad ved klubbesøg, og ikke mindst ved standerstrygningen.

Sankt Hans blev også en fantastisk aften, på trods af vejret ikke var med os, gik det rigtig godt, med mange besøgende i vores bod på parkeringspladsen, som var fyldt med telt, bord og stole. Her skal lyde en stor tak til dem som hjalp os med en god frivillig indsats, som gav penge til klubben, og som kommer os alle til gavn.

DBO, Dansk bræt organisation, afholdt stævne i august med stor succes og masser af vind og et rigtig pænt overskud. Vi er ved at have fundet ud af, hvordan sådant stævne afholdes.

Vi kan se tilbage på et år, hvor vi netto har fået 18 nye medlemmer, men også et år, hvor vi har været uheldige med en følgebåde, som ikke er sikker at sejle i, og derfor har klubben købt en ny følgebåd af Ringkøbing Dykkerklub, et rigtig godt køb, som vi gerne skulle få glæde af i mange år.

 

Jolleafdelingen kunne ikke repræsenteres ved Thomas Kronborg, da han var på arbejde. Steven nævnede, at afdelingen gik godt. Der var investeret i et par nye joller og en stor og god følgebåd med godt udstyr. Nils Strandbygaard fra jolleafdelingen, supplerede beretningen med, at der er godt gang i afdelingen og en del nye tanker om arbejdet med de unge og deres forældre. Bl.a. skal samarbejdet med Sejlerskolen gøre at flere unge fortsætter med sejlads med kølbåde. Deres forælder skal også gøres mere opmærksomme på mulighederne for, at de selv også kan prøve at sejle i kølbådene. I året havde unge været med til kapsejladserne og lånt IF båden et par weekender. Et par af forældrene havde undervist de helt små, ”ællingerne”, og haft god gang i dem.

 

Klub og tursejlerudvalget ved Kristen Mejer og Peder Hansen. Taget på klubhuset trænger til udskiftning, da det er utæt. Udskiftningen til et tættere pap tag er vurderet til at koste 250.000 kr. Der er søgt tilskud hos Ringkøbing-Skjern kommune og Nordea fonden.  Byggeriet kan også gøres billigere ved frivillig hjælp, som Kristen spurgte efter. Der var ikke umiddelbart mange, som meldte sig! Sankt Hans aften blev afholdt på en ny måde, og der havde været stor tilslutning fra byen og arrangementet givet et pænt overskud. Det gentages i 2016. Der blev stillet spørgsmål om dette års måde at afholde Sankt Hans på er et udtryk på at andre traditionelle afholdelser ikke er velkomne, og til det svarede formanden klart og tydeligt,  at i sejlklubben er der plads til både fornyelser og traditioner og alle medlemmer velkomne.

 

Kølbådsudvalget berettede Peter Maarup omkring Sejlerskolen. Der var 14 sejlerglade elever på vandet og 6 instruktører i 2015. Der blev sejlet livligt i de to skolebåde samt yderligere to til tre private både. Der var trængsel, når alle eleverne skulle sejle sammen. Siden Sejlerskolen genstart i 2010 har der været 64 eleverne igennem skolen. Af dem er der kommet 35 nye medlemmer i klubben, og der er 26 som har nu andel i egen båd og i havnen er der nu 14 pladser, som bruges af de forrige elever. Der er budgetteret med endnu en skolebåd, da pladsen kan være trang i de to vi har og brugen af de private både stor. Der er erhvervet i 2016 en rigtig flot H båd, som skal afhentes i Bork.

Jens Holm forsatte i godt humør fra kølbådsudvalget med kommentarer fra vores kapsejladser.  Det havde været et godt år med en del sejladser og deltagere. Vinden drillede lidt af og til. Langdistancesejladsen i efteråret var en kæmpesucces, som gentages i 2016. Dertil kommer en stjernekapsejlads i juni 2016. Tidsmålingssystemet ændres. Nærmere forklaring senere. Han takkede pølsedamerne og dommeren for gode indsatser.

Der blev stillet spørgsmål ved nødvendigheden af køb af ny sejlerskolebåd, og om køb skulle over generalforsamlingen. Svar fra bestyrelsen er, at man er uforstående overfor spørgsmålet, og mener det vil hæmme tilgangen af elever betydeligt både i juniorafdelingen og kølbådsafdelingen, hvis der ikke er undervisningsmateriel til rådighed. Det er nødvendigt for at kunne undervise flere elever af gangen, og at privatbådene aflastes. Valget skyldes også at H- båden er lettere for begyndere at håndtere og i tillæg kommer så, at klubben får to ens både. Se i øvrigt paragraf 2 i vores vedtægter, hvor der bl.a. står, at klubben skal stille øvelsesmateriale til rådighed. Det har aldrig været meningen af elever selv skal have båd og udstyr med, som det blev nævnt af enkelte medlemmer på generalforsamlingen.

3. Årsregnskabet med et flot overskud på 8.461 kr. godkendtes. Budget for det kommende år godkendtes.

4. Forslagene til de nye kontingentsatser godkendtes!

5. Formand Steven Diemar er ikke på valg. På valg i 2017

Kasseren Alice Askjær er på valg og ønskede ikke genvalg.

Bjarne Schlüter vælges som kasser.

6. Valg af stående udvalg:

Ungdomsudvalg:

Formand Thomas Kronborg på valg. Han ønskede ikke genvalg.

Anders Askjær på valg. Han ønskede ikke genvalg.

Jan Grimstrup ikke på valg. På valg i 2017

Pia Strandbygaard vælges som formand.

Nils Strandbygaard vælges som medlem af udvalget.

 

Klubhusudvalg:

Formand Kristen Mejer ønskede at træde ud på grund af arbejdspres.

Peder Hansen vælges som formand. På valg i 2017. Er i forvejen i udvalget.

Knud Andersen er på valg og ønskede ikke genvalg.

Olaf Pedersen vælges og

Poul Majlund vælges.

 

Kølbådsudvalget:

Formand Peter Maarup på valg i 2017.

Jens Holm på valg i 2017.

Thony Askjær på valg og genvælges.

 

7. Heine Andersen på valg og genvælges som revisor.

Jens Holm på valg som suppleant. Genvælges.

 

8. Eventuelt.

Hjertestarter ved klubhuset. Undersøgers nærmere.

Havnepenge på havsiden i Hvide Sande. Der rettes forespørgsel til Hvide Sande

De afgående udvalgsmedlemmer takkes for gode indsatser.

En manglede orientering om, hvor der skal rettes henvendelse, hvis man ønsker at hjælpe. Kontakt os bare i bestyrelsen.

Vedrørende vores kommunikation og orienteringer arbejdes der fremadrettet på en ny kommunikationsstrategi.

Klubben er blevet spurgt om muligheden for afholdes af IFCA Slalom Championship i Denmark på vegne af IFCA. (IFCAs afdeling for Verdensmesterskabet i surfing), og har denne gang pænt takket nej til arrangementet i år, men pointeret, at vi har stor interesse for afholdes at dette flotte og store stævne et af de kommende år.

 

 

 

Referent Peter Maarup