2020

Følgebrev

Kære medlemmer I år har bestyrelsen set sig nødsaget til at afvikle generalforsamlingen i Ringkjøbing Sejlklub på følgende måde.
Generalforsamlingen afvikles den 28. februar 2021 uden noget fremmøde.
Følgende sendes til alle medlemmer:

 1. Indkaldelse til generalforsamling.
 2. Dette følgebrev.
 3. Bestyrelsesberetning.
 4. Årsrapport for 2020 og budget 2021
 5. Referat fra generalforsamlingen den 28. februar 2021
  Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen, så referatets punkter svarer til vedtægternes indhold.

Bestyrelsen foreslår godkendelse af beretning og regnskab samt genvalg til bestyrelsen og revisor.
Hvis man har spørgsmål til det fremsendte så ring til Flemming Merrild 5052 4069 eller Jens Holm 2552 4411 Stemmeafgivning: De medlemmer, som IKKE kan godkende pkt. 4 skal meddele dette til E-mail adr.: flm@kop-kande.dk De medlemmer som kan godkende pkt. 4 skal ikke foretage sig noget, og de vil blive betragtet som jastemmer. Vi ved godt, at vi kommer til at mangle visse argumenter og kommentarer, som vi plejer, men det må vi undvære i disse tider. Der vil ikke blive udsendt yderligere fra bestyrelses side efterfølgende. Kun hvis pkt. 4 ikke godkendes. Denne fremgangsmåde er godkendt iht. erhvervsministeriets bekendtgørelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ringkjøbing Sejlklub

Indkaldelse

Generalforsamling for 2020

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling d. 28. februar 2021 uden fysisk fremmøde.
Se medsendte følgebrev
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
 3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.
  3.1Årsregnskabet fremlægges til godkendelse
  3.2 Budget og kontingenter for det kommende år fremlægges til godkendelse.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand eller kasserer.
 6. Valg af stående udvalg
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Ad. 1: Bestyrelsen foreslår Jens Holm.

Ad. 2: Bestyrelsens beretning er vedlagt og indstilles til godkendelse.
Ad. 3: Regnskabet er vedlagt, og indstilles til godkendelse
Ad. 3.1 Budget 2021 er vedlagt og indstilles til godkendelse.
Kontingenter for 2021 er vedlagt. De er uændrede ift. 2020 og indstilles til godkendelse.
Ad 4: Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
Ad 5-7. Flg. er på valg:

 • Formand: Flemming Merrild (Genopstiller)
 • Formand kølbådsudvalg: Peter Maarup (Genopstiller)
 • Medlem Klubhusudvalg: Poul Majlund (Genopstiller ikke – bestyrelsen foreslår posten åben i 2021)
 • Medlem ungdomsudvalget: (Bestyrelsen foreslår posten åben i 2021)
 • Medlem kølbådsudvalg: Jens Holm (Genopstiller)
 • Revisor: Heine Andersen: (Genopstiller)
 • Revisorsuppleant: Bjarne Schlüther: (Genopstiller)

Bestyrelsens beretning for 2020

Flemming Merrild

Også i Ringkøbing Sejlklub har vi oplevet et anderledes år. Klubben var jo lukket hele 1. halvår. I foråret var det endog et stort spørgsmål, om vi overhovedet kunne få vore både i vandet. Kapsejlads fik lov at starte lidt før sommerferien, men dog under amputerede forhold. Skolebådene fik først sat sejlene efter ferien, mens ungdomsafdelingen havde det rigtig svært. De nye tiltag i afdelingen blev aldrig sat i søen, fordi sensommeren simpelthen indeholder for lidt tid til at få nye jollesejlere implementeret. Standerhejsning og –strygning måtte aflyses Vi var lidt heldig med tidspunktet for DBO stævnet. Afholdelse på dette tidspunkt var lovlig, og stævnet blev afviklet som den afsluttende del af Nordisk Mesterskab med sædvanlig stor succes. Regnskabet viser et udpræget tilfredsstillende resultat. Vi havde en del mindre kontingentindtægter, men det blev opvejet af andre indtægter. Afdelingernes mindre aktivitetsniveau kan tydelig aflæses på omkostningerne. Som det ses, er de reduceret ifht. budget og sidste år. Et resultat på ca. 40 t.kr. må da siges at være godkendt. Pga. Corona har Svend Dybdahl desværre været forhindret i bestyrelsesarbejdet, men vi har været rigtig glade for, at Karen Andersen har været villig til at træde til. Det hele lyder måske noget negativt, men vi skal også huske sæson 2020 for sit fantastiske sejlervejr. Det er sjældent, at vi oplever både sol og vind i så passende mængde. Og det gode vejr strakte sig over så lang tid, at det faktisk var medvirkende til at vi fik indhentet nogle af de hindringer, som nedlukningen skabte i forsommeren. I 2021 ser vi frem til at renoveringen af havnen påbegyndes.

Peter Maarup

Beretning Sejlerskolen 2020. Sejladsen blev kun med en halvvind fra august til ende september grundet den efterhånden kendte Covid i flere varianter. Bådene blev dog gjort klare til maj, men kom først rigtigt ud i sejlrenden efter sommerferien. Det blev nogle gode sejladser med begge H både og Olaf og Inger´s Bette My samt Lars Fogh, som tog medlemmer med på kapsejladser om onsdagen i sin båd.. Elleve sejlere kom af sted. Flere kunne vi ikke være i bådene, så der måtte et par stykker på venteliste. Vi er seks instruktører, som hjælper til. Er der flere interesserede i at hjælpe med som instruktører, er I meget velkomne i vores gruppe. Der var ikke så meget vandplaskeri, som vanligt og sammenkomster omkring grillen, men der tages revanche, når det bliver muligt. Vi glæder os til det går løs igen. Der er allerede seks, som gerne vil ud på vores fjord. Tak til alle sejlerskoleelever og instruktører for jeres gode humør og samarbejdsviljer og lån af både.

Anders Mikkelsen

Beretning fra ungdomsafdelingen 2020 har i ungdomsafdelingen som så mange andre steder været præget af Corona. Men med lidt forsinkelse lykkedes det at få startet sæsonen op. Trods restriktioner har en vi formået at fastholde vores lille hold af ungdomssejlere. Som troligt er mødt op til træning. Stævner er det desværre ikke Ringkjøbing Sejlklub blevet til i år. Da holdet ikke har været så stort, har der til gengæld været mulighed for at få prøvet nogle nye ting af. Året bød også på en større reparation af Nydam-jollen. Både skrog og motor skulle have en tur. Ved udgangen af året bestod holdet af 4 ungdomssejlere og 4 træner. Hvilket betød at der virkelig blev sejlet meget, samt at alle fik ro til lære nyt. Til sidst vil jeg gerne takke trænerholdet for deres store indsats samt, ungdomssejlerne og forældre for deres opbakning trods den svære tid.

Klubhusudvalg

Sædvanlig vedligeholdelse af vores hus og arealer blev i 2020 opretholdt. Forsamlingsforbuddet gjorde jo, at vi ud over ”oprydnings dagene” ikke havde andre arrangementer på tapetet. Selv vores helt faste standerhejsning og standerstrygning måtte aflyses. 2020 var året, hvor vi igen kunne være sikre på, at der er varmt vand i hanerne.

Referat

Referat Generalforsamling for 2020

 1. Jens Holm valgt som dirigent Godkendt
 2. Bestyrelsens årsberetning er udsendt til alle medlemmer. Udsendte beretning er en del af dette referat. Godkendt
 3. Årsregnskab og budget udsendt til alle medlemmer Godkendt
 4. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.
 5. -7 Alle, der genopstiller, er valgt. Valgene verificeres ved generalforsamling for 2021

8. Intet under evt.