Referat bestyrelsesmøde d. 22.05.2017

 

Jens Holm fik grønt lys til at gå videre med etablering af DS-turbøjer i fjorden
Orientering om kommunens tiltag omkring bådstativer istedet for private bådvogne. Projektet er pt. sat i bero pga. økonomi. Bestyrelsen har kun hørt positivt fra forsøget I Bork.
Vi er stadig i dialog med fjordsvømmere. Bestyrelsen er indstillet på at indgå i en dialog med svømmerne om inkludering i klubben. Foreløbig skal vi have en forventnings afstemning med svømmerne, og herefter skal klubben beslutte sig i plenum.
Fjordens dag en planlagt
Budgetopfølgning. Intet ekstraordinært at bemærke.
Ungdomsafdelingen havde en vanskelig start på sin første sejleraften. Nu er alt det tekniske og materielle på plads, og vi tror på både sejlers og forældres opbakning; - også efter denne opstart. Afdelingen er i gang med at udskifte et par af vore følgebåde. Handlen er endnu ikke faldet på plads.
Sejlerskolen har 10-11 elever. Afdelingen planlægger at stille med 2 både til hver kapsejlads. Fornuften i at have 3 kølbåde blev diskuteret. Men dels er driften af den 3. båd omkostningsneutral, og dels vil ungdomsafdelingen gerne bruge båden til kapsejlads om onsdagen. Bestyrelsen blesluttede, at en evt. reduktion af flåden ikke kommer på tale i år.
Sant Hans bliver afholdt i klubben som vi kender arrangementet fra år tilbage. Grill med medbragt mad for klubbens medlemmer. Bål og tale for alle interesserede. Til afteråret planlægger vi en forskønnelse af husets entre. Svend arbejder videre med klubarrangementer til efteråret.
Næste møde 28.08.2017