Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens drift og udvikling. Ansvarsområderne for de enkelte bestyrelsesposter fordeles således:

Formand

 •  Klubben tegnes af formanden sammen med kasserer.
 • Modtager og fordeler post til de respektive udvalg.
 •  Indkalder til og leder bestyrelsesmøder.
 •  Forestår kontakter til myndigheder, Dansk Sejlunion, kreds og andre klubber.
 •  Koordinerer og understøtter stående udvalg til gavn for helheden og udviklingen i klubben.
 •  Hovedansvarlig for lay out´et af  klubbens hjemmeside.

Sekretær

 • Fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling. I tilfælde af forfald udpeger formanden en protokolfører.
 • Påser, at bestyrelsesreferater i relevant form lægges ud på hjemmesiden

Næstformand

 •  Overtager formandens forpligtigelser i tilfælde af formandens fravær.

Kasserer

 • Tegner klubben sammen med formanden.
 • Forestår den daglige regnskabsføring, opkrævning af medlemskontingent samt alm. ud- og indbetalinger.
 • Sørger for udarbejdelse af årsregnskab.
 • Er ansvarlig for vedligeholdelse af medlemsregister. Registreringen foregår i "Conventus"
 • Indberetning af medlemmer til DS i forbindelse DS-kontingent. 
 • Indberetning af regnskab og ansøgninger vedr. tilskud m.v. til myndigheder.

Peter Maarup

Formand sejlklubben

Hanne Grønberg Nielsen

Kasserer

Karen Andersen

formand klubhusudvalget

Susanne Plesner

Formand kølbådeudvalget

Anders Mikkelsen

Formand ungdomsudvalget