Bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for klubbens drift og udvikling. Ansvarsområderne for de enkelte bestyrelsesposter fordeles således:

Formand

 •  Klubben tegnes af formanden sammen med kasserer.
 • Modtager og fordeler post til de respektive udvalg.
 •  Indkalder til og leder bestyrelsesmøder.
 •  Forestår kontakter til myndigheder, Dansk Sejlunion, kreds og andre klubber.
 •  Koordinerer og understøtter stående udvalg til gavn for helheden og udviklingen i klubben.
 •  Hovedansvarlig for lay out´et af  klubbens hjemmeside.

Sekretær

 • Fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling. I tilfælde af forfald udpeger formanden en protokolfører.
 • Påser, at bestyrelsesreferater i relevant form lægges ud på hjemmesiden

Næstformand

 •  Overtager formandens forpligtigelser i tilfælde af formandens fravær.

Kasserer

 • Tegner klubben sammen med formanden.
 • Forestår den daglige regnskabsføring, opkrævning af medlemskontingent samt alm. ud- og indbetalinger.
 • Sørger for udarbejdelse af årsregnskab.
 • Er ansvarlig for vedligeholdelse af medlemsregister. Registreringen foregår i "Conventus"
 • Indberetning af medlemmer til DS i forbindelse DS-kontingent. 
 • Indberetning af regnskab og ansøgninger vedr. tilskud m.v. til myndigheder.

Flemming Merrild

Formand sejlklubben

Hanne Grønberg Nielsen

Kasserer

Svend Dybdal

formand klubhusudvalget

Ulrik Hove Kjær

Formand ungdomsudvalget

40126179

Peter Maarup

Formand kølbådeudvalget