2016

Referat af Ringkjøbing Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017

42 medlemmer mødt i klubhuset. Referent Peter Maarup.

1. Jens Holm valgt til dirigent.

2. Formanden Steven Diemar. Vi kan se tilbage på et travlt år, et år 2016, hvor der er sket mange ting i klubben. Et år hvor gamle traditioner er blev holdt i hævd, og nye er kommet til. Der er blevet afholdt standerhejsning med frokost, kapsejlads, fjordens dag, Skt. Hans, Fiskernes dag i Thorsminde og i al hast og med en stærk indsats er der afholdt BDO stævne. Som noget nyt blev en gamle tradition - afrigger fest - genoptaget og lagt sammen med standerstrygning, en rigtig hyggelig dag/aften.

Efter sidste års generalforsamlingen havde Pia og jeg møde med Leon Träger fra Dansk Sejlunion, og her blev vi bekræftet i, at vi gør mange ting rigtigt, men selvfølgelig også nye idéer til at udvikle klubben, både for nye såvel som gamle medlemmer af klubben. I ungdomsafdelingen har det været en stor opgave for Pia at overtage udvalgsformandsposten efter Thomas. En stor opgave, som Pia med flid og krum hals har gået til. Det er med glæde, vi siger, at vi har haft et positivt problem og har måtte sætte nye sejler på venteliste, omvendt har vi så desværre et større problem med materialet i ungdomsafdelingen, som efterhånden er ved at være nedslidt.

Klubhusudvalgsformanden har i den grad også været hængt op med byggemøder, indhentning af tilbud i forhold til det nye tag og vandvarmer, samt løbende dialog med håndværkerne.

Kølbådsudvalget kan igen i år melde fuldt hus i sejlerskolen, og som noget nyt har kølbådende haft besøg at gaster fra ungdomsafdeling, som har været med ude på onsdags kapsejlads, hvilket er en god måde at udvikle og fastholde de unge mennesker, som har behov for nye udfordringer.

Kasseren har haft opgaven med at sætte sig ind i regnskabet og videreføre det gode regnskab efter Alice, sætte sig ind i regler for medlemstilskud, indberetningsfrister m.m.

På formandssiden er der gået rigtig meget tid med fond søgning, dialog med Ringkøbing Kommune, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Energinet, leverandør mfl. hvilket har resulteret i 229.000 kr. Hvoraf de ca. 135.000 kr. fra anlægspuljen er gået til nyt tag og 94.000 kr. (Grøn Ordning) har gjort, at vi har fik mulighed for at få opsat et solvarme anlæg, vel at mærke uden det kar kostet klubben noget. Dette skulle gerne resultere i færre udgifter til opvarmning af vand og derved spare klubben nogle penge og samtidig gøre Ringkøbing Sejlklub til en ”grønnere” klub.

Dansk Sejlunion mærker en positiv opmærksomhed på sejlads efter TV-udsendelsen med Theis og Emil Erichsens jordomsejling. Det er vigtigt, at vi ude i klubberne udnytter denne opmærksomhed, således at vi kan blive ved med at bevare medlemstallet i klubben og tilføre nye medlemmer. Derfor er det også vigtigt, at man tænker positiv på nye tiltag og ideer, der måtte komme. Huske på at alle medlemmer er vigtige, men vi kan ikke bygge en klub videre ved kun at tænke på eksisterende medlemmer.

Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer, forældre, mf. som har været med til at bidrage klubben positiv med frivillige hjælp, om det har været at bage en kage, fylde op med toiletpapir eller pigerne som sælger pølser hver onsdag – og jer der nyder godt af denne hjælp, husk at værdsætte det.

Der skal også lyde en stor tak til klubbens sponsorer og en kæmpe stor tak til medlemmerne i bestyrelsen, vi har kæmpet hårdt i år 2016,

Tak for nu og rigtigt god vind i sejlende til Ringkjøbing Sejlklub.

Kølbådsudvalget (Kapsejladsudvalget ved Jens Holm og Sejlerskolen ved Peter Maarup)

Kapsejlads. Vind og vejr artede sig vel i år for både kapsejladserne og sejlerskolens aktiviteter. Sjældent år. Til kapsejladserne deltog mellem 12 og 15 både per gang. Imponerende. Vores langdistancekapsejlads og stjernekapsejlads var succeser. Til langdistancen var vejret dog hårdt og et par både fik skader. Der sejles nu efter respit efter svenske lystal, og det virker godt på nær et par både, som ikke er i tabellen. Aftnerne afsluttedes med sædvanlige pølser og øl og kaffe.

Sejlerskolen havde 14 sejlerglade elever og seks aktive instruktører. Mange ting afprøvet bl.a. sejlads i juniorafdelingens joller. Store mennesker i små joller giver masser af sjov og fornemmelser af vindens påvirkning. Næste års program indeholder, som noget nyt længere turer, måske med overnatning, og en mørkesejlads er også i planen. Er der en eller flere, som gerne vil prøve kræfter med instruktørarbejdet, er I mere end velkomne til at henvende jer.

Klub- og tursejlerudvalget. (Peder Hansen) Klubhuset fik sit nye flotte tag og solvarme vand. Der var tre bud på renoveringen, hvor Bendt K. Jensen vandt udbuddet. Der mødte mange op til de planlagte arbejdsdage, og der blev udført meget godt frivilligt arbejde. Sankt Hans aftenen forløb godt og gav et mindre overskud. Stander ned og op dagene blev passende fejret og her mødte igen mange op.

Jolleudvalget. (Pia Strandbygaard) Der har i jolle afdelingen været arbejdet med at give plads til de forskellige niveauer de enkelte sejlere er på. Der har været fokus på, at der er et fast trænerteam omkring de tre grupper af sejlere. Det har givet nogle rigtig gode træningsaftner. Udfordringen har været, at vi har mange helt unge sejlere og mange nybegyndere og det betyder at de har brug for hjælp til at løfte joller, rigge til og rigge af. Det har været en svær opgave og særligt at nå både at instruere de nye sejlere og samtidig lære nye forældre, hvad der er forventet af dem.

Det har ikke været muligt at afvikle kapsejladstræning om tirsdagen som tidligere, da der ikke er træner kapacitet til det. I stedet har vi forsøgt os med et hold sejlere, der har været med som gaster hos onsdagskapsejlerne og vi har flere gange stillet med en kølbåd bemandet med ungdomssejlere og en træner. Denne aktivitet har givet vores sejlere et helt nyt syn på, hvad der kan komme efter tiden som jollesejler.

To af vores ungdomssejlere, sammen med en af vores trænere, kastede sig sidste forår over at istandsætte de to 405 joller, som vi har fået af Landbobanken. Det var en fantastisk oplevelse, at se deres iver og glæde ved selv at have lavet jollerne og gevinsten, da jollerne kom i vandet og virkede. Ved standerhejsning den 1. april vil Landbobanken deltage, og her overrække jollerne officielt.

En af de største udfordringer vi har haft i år har været vedligehold af materiel. Mange af primært optimistjollerne er nedslidte og mangler gennemgående vedligeholdelse. Det har tager tid fra trænerne og hjælperne. Erfaringerne fra dette år har derfor medført, at vi nu ændrer strategi, således, at vi i langt højere grad stiller krav om at sejlerne og deres forældre tager ansvar for den jolle man lejer.

Kun et par stykker ud af de 30 jollesejlere har forældre, der er sejlere selv, det vil sige at alle skal have lært hvordan man vedligeholder en jolle. Dette arbejde går vi i gang med ved opstart 2017. Projektet med at give større ansvar til sejlerne og forældrene har også til formål, at vi får flere som selv ejer deres egen jolle og dermed kommer til at føle langt større ansvar for jollerne.

Det kræver stor respekt og tak til alle der har hjulpet til alle arrangementerne. Der er rigtig mange her i klubben, som er gået lige lidt længere for at være med til at det hele er lykkedes.

Beretning godkendt.

Debat efter beretningerne til videre bearbejdning af den kommende bestyrelse:

Gennemgang af flåden og vores aktiver og deres brug ønskes undersøgt af generalforsamlingen. Eventuelle salg og udskiftninger, så klubben ikke har ubenyttet materiel stående.

Der blev efter indlæggene også debatteret omkring andre sportsgrenes brug af klubhuset, og en af konklusionerne var, at man skal være medlem af klubben for at bruge klubbens faciliteter.

3. Årsregnskabet, Bjarne Schlüter, godkendtes med 17.194 kr. i overskud mod budgeret 6.845 kr. Medlemstallet er per 31. december 2016 151 stk.

Budgettet for næste år (2017) er et overskud på 760 kr. inklusiv op – og afskrivninger.

Kontingentsatser hæves med 20 kr., dog par med båd med 30 kr.  Jollelejen hæves med 180 kr.

Satserne er i 2017:

Junior indtil 19 år        650 kr.

Senior m/båd              900 kr.

Senior u/båd                750 kr.

Par m/båd                     1.240 kr.

Par u/båd                      950 kr.

Passiv                              395 kr.

Sejlerskole                    1.800 kr.

Jolleleje                         800 kr.

 

4. Indkomne forslag fra Claus Nielsen modtaget den 7. februar til vedtægtsændringer blev gennemgået og rettet af generalforsamlingen. Følgende rettelser med rødt skal indføres i Sejlklubbens vedtægter:

§ 2 Klubbens formål er at fremme interessen for fritidssejlads typisk ved afholdelse af kapsejlads og uddannelse i sejlads såvel praktisk som teoretisk samt ved varetagelse af fælles interesser. Til opnåelse af dette kan klubben stille øvelsesmateriel, udstyr, viden og lokalefaciliteter til rådighed for medlemmerne.

§4. Forslagsstillerens ændringer til § 4 trækkes tilbage.

§ 10.
Stk. 5:
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes klubben af næstformanden og et bestyrelsesmedlem. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Den nyvalgte bestyrelse udarbejder organisationsplan for det kommende år.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens aktiviteter og har ansvaret for klubmidlernes bedst mulige anvendelse med ansvar i det af generalforsamlingen godkendte budget.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse på en generalforsamling.

Stk. 9

Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. Fra udvalgsmøder skal der udfærdiges referat i.f.m. organisatoriske og/eller økonomiske beslutninger. Referaterne er åbne for medlemmerne (dog ikke personfølsomme oplysninger).

Referatet fra generalforsamlingen skal godkendes af den samlede bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde, og skal ligeledes godkendes af dirigenten.

(Den kommende bestyrelse bør undersøge, hvilke muligheder der er for offentliggørelse)

§ 13.

3.1 Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.

3.2 Budget og kontingenter for det kommende år fremlægges til godkendelse.

5. Flemming Merrild valgt til formand

Kasserer Bjarne Schlüter ikke på valg.

 

6. Kølbådsudvalget Peter Maarup genvalgt, som formand for en 2 årig periode. Udvalget har Jens Holm og Thonny Askjær som medlemmer. Jens Holm, som har kapsejlads afdelingen, blev genvalgt for en 2 årig periode.

Klub- og tursejlerudvalgets formand Peder Hansen ønskede ikke at forsætte, ny formand bliver Svend Dybdahl for en 1 årig periode

Poul Majlund genvalgt for en 2 årig periode

Udvalget har også Olaf Funch Pedersen, som medlem.

Jolleudvalget Jan Grimstrup genvalgt for en 2 årig periode. Udvalget består nu af Pia Standbygaard, som formand, og Nils Strandbygaard og Jan Grimstrup, som medlemmer af udvalget.

7. Heine Andersen genvalgt til revisor.

Jens Holm genvalgt, som revisorsuppleant.

8. Eventuelt. Hjertestarter i klubben. Muligt, at der kommer nye stativer til vinteropbevaring af bådene ligesom i Bork. Renovering af klubhusets toiletter. Svaler ved indgangspartiet. Stander ønskes inkluderet i medlemskontingentet.

 

 

Dirigent Jens Holm