Januar 2019

Ringkjøbing sejlklub torsdag den 24. januar 2019

Referat bestyrelsesmøde
Mødested: Klubhuset
Mødedeltagere: Hanne Nielsen, Flemming Merrild, Svend Dybdahl, Peter Maarup og Ulrik Kjær.

1. Godkendelse af forrige referat 
2. Formanden orienterede:Ny hjemmeside. Den er sat lidt i bero. (Flemming og Peter)Vores annoncering, promoveringer skal forbedres af hensyn til flere medlemmer. Der blev gennemgået flere muligheder både for ungdomsafdelingen og sejlerskolen. Vores pjece genoptrykkes (FM) 
3. Regnskab (Hanne). Budgettet for 2019 på 10.000 kr. godkendt. 
Bankbeholdning er på 147.000 kr.
Årsregnskabet havner på 0 kr., med lidt færre afskrivninger end budget.
Forsikringer efterses i vinter
4. Junior afdelingen (Ulrik) Afdelingen har for få medlemmer, og det prioriteres meget højt at få antallet op. Der er lidt problemer med følgebådene, og forsikring, men problemer forventes løst. 
5. Kølbådsudvalget (Jens Holm) Kapsejladserne slut. Gået godt med mange deltagende både.(Peter) Sejlerskole aktiviteterne har været i top med 15 elever. Vi kan ikke undervise flere med det nuværende instruktørantal. Start dato ikke besluttet endnu.
6. Klubhusudvalget (Svend) Varmtvandssolfangeren fungerer ikke optimalt. VVS mand er sat på opgaven og venter på det rette vejrligPlanlagt aktivitet:Helikopterbesøg i Karup den 18. marts. Invitationer udsendes.
7. Klubaktiviteter 27. februar 2019 Generalforsamling kl. 19.00. (Alle)Standerhejsning17. maj, store bededag med havneaktiviteter (Alle)
8. Eventuelt a. Ingen joller ønskes solgtb. Fællesturer ikke aftaltec.  Ny hjemmeside er der ikke gjort noget i. Thomas er klar til at hjælpe. (PM;FM)d. Udlejning af klubhus 2. juledag godkendtes.e. Ranonia er tanker om flere boliger i havnemiljøetf. OM teater laver forskellige events i sommermånederne i hele kommunen. Vi vil gerne lægge vand til, men ikke arbejdskraft.h. Fjordrevy kan søges om midler til driften. (FM)i. Kommune charmeoffensiv. Unge læger den 9 og 10. april er velkomne
Tysk laserjolleejer skal findes og der står en bådtrailer, hvor ejer ikke kendes.(FM) 9. Næste møde 25. februar kl. 19.00 i klubhuset. Emne- vores klubvisioner. Input ønskes.
Referent Peter Maarup