Januar 2020

Mødedeltagere: Svend Dybdahl, Flemming Merrild, Hanne Nielsen, Ulrik Kjær, Peter Maarup

1. Godkendelse af forrige referat.

Godkendt.

2. Formanden orienterer

Intet

3. Regnskab

Fremlagte årsregnskab for 2019 og budget for 2020 godkendtes til fremlæggelse på generalforsamlingen. Regnskabet dog efter revisor gennemgang. Resultatet for 2019 er 49.052 kr. Budgettet for 2020 er på 11.750 kr.

4. Junior afdelingen

Afholder møde torsdag den 6. februar kl. 19.00 omkring den videre drift

5. Kølbådsudvalget

Er i vinterhi

6. Klubhusudvalget

Har travlt med de kommende arrangementer. Sikkerhedskursus den 13. februar og tur til Hvide Sande den 28. marts. Den 4. april er der standerhejs med spisning.

Vandvarmersystemet virker ikke ordentligt om vinteren, og det blev besluttet at få det bragt i orden straks. Mus jages stadigt intensivt.

7. Klubaktiviteter

Der afholdes generalforsamling onsdag den 26. februar kl. 19.00 i klubhuset. Udvalgene og formanden aflægger beretning. Kasseren fremlægger regnskab og budget

På valg i bestyrelsen er Hanne og Svend og Ulrik. Ulrik ønsker ikke genvalg.

I klubhusudvalget er Olaf på valg, og han ønsker ikke genvalg.

I kølbådsudvalget er Thony Askjær på valg, og han er med på et genvalg.

I jolleudvalget er Lars Fogh på valg, og Kristian kan ikke fortsætte.

8. Eventuelt

9. Datoer:

6. februar møde i juniorafdelingen

13. februar Sikkerhedskursus

28. marts tur til Hvide Sande

4. april Standerhejsning med spisning

 

10. Næste møde

Ikke aftalt