Handlingsplan for Ringkjøbing Sejlklubs Sejlerskole

Mål og midler

Målsætning: Få skabt trygge, glade og kompetente sejlere.

Delmål:

 • Skabe sejlere, som kan håndtere båd og forstå navigation og tyde vejrliget.
 • Fremme det social samvær
 • Motiverer og informerer.
 • Give eleverne fortrolighed med klubbens aktiviteter og få dem at fortsætte i klubben efter endt undervisning.
 • Elevernes kunnen efter 2 års teoretisk og praktisk undervisning skal minimum svare til Duelighedsbevisets praktiske del.

Midler:

 • Organisation
 • Undervisningsplan
 • Undervisere/instruktører
 • Krav og forventninger til eleverne
 • Fastholdelse af elever og instruktører
 • Bådene samt vedligehold
 • Forsikringsforhold
 • Sikkerhedspolitik

Sejlerskolen organisation

 • Sejlerskolen hører under kølbådsudvalget, og sejlerskolelederen er den siddende formand for dette udvalg. Den siddende formand er ligeledes med i sejlklubbens bestyrelse. Leder, instruktører og bådsmænd udfører frivilligt og ulønnet arbejde i Sejlerskolens regi.

Sejlerskolens undervisningsplan.

Sejlerskolens undervisning er opbygget omkring en teoretisk og praktisk del og kan fortsætte gennem 2 sæsoner.

Marts + April: Teoretisk oplæg i forhold til praktisk sejlads og elementer i den kommende sæson.

To gange. 1 og 2 års elever er samlet.

April + Maj: Klargøring af klubbens både og gennemgang af materiel.

Maj + Juni:  Praktisk sejlads forår.

August + September: Praktisk sejlads sensommer.

Oktober: Afrigning og vinterklargøring.

Praktisk sejlads: Eleverne inddeles i mindre hold på 3 – 4 elever, som sejler en gang om ugen med fast instruktør. Elever står selv for klargøring, sejlads og oprydning på den enkelte aften. Hver aften tager udgangspunkt i konkret emne fra udleveret undervisningsmateriale. Alle deltager i den praktiske sejlads.

Opbygning og undervisningsmateriale tager udgangspunkt i Dansk Sejlunions elev- og instruktørmateriale.

I forbindelse med sæsonstart vil Sejlerskolen gennem spørgeark eller samtale, afklare den enkeltes forventninger og erfaringer i forhold til den kommende sæson.

Undervisningen kan suppleres med undervisning i teori svarende til Duelighedsbeviset. Kursus afholdes af ekstern udbyder.

Sejlerskolens undervisning kvalificerer til minimum praktisk duelighedsprøve, som også kan tages gennem ekstern udbyder.  

Undervisere /instruktører.

Sejlerskolens instruktører er medlemmer af klubben og leverer et stykke frivilligt arbejde.

Instruktørerne underviser i forhold til klubbens målsætning, at skabe trygge, glade og kompetente sejlere. De er parat til at modtage elever uanset erfaring og kendskab til sejlads.

Alle instruktører har sejladserfaring og som minimum duelighedsprøve. Det er klubbens intention, at instruktørerne skal deltage i Dansk Sejlunions instruktøruddannelse.                 

Krav og forventninger til eleverne

Klubmedlemsskab af Ringkjøbing Sejlklub.

Mødetider og aftaler i øvrigt overholdes. Sejladsen er i hold på 3 til 4 personer, som er afhængige af deltagelse. Mødetider for teori og sejlads udleveres ved opstart.

Afbud meldes til instruktøren per telefon eller SMS. Aftales med instruktøren.

Godkendt redningsvest er obligatorisk under sejladserne.

Deltagelse er på elevernes eget ansvar.  Det anbefales, at eleverne undersøger forsikringsforhold inden start.

Beklædning, fodtøj med skridsikre såler og godkendt redningsvest sørger eleven selv for.

Eleverne skal deltage ved klargøring og søsætning om foråret samt afrigning og optagning af bådene i efteråret.

Fastholdelse af elever og instruktører

Undersøge hvad eleverne og instruktørerne efterspørger for at trives.

Måske noget andet som kajaksejlads, surfing, vandski, dykning, svømning, harpunering af fisk i fjorden, har deres interesse!

Ansvarsområder. Give ansvar til eleverne/instruktørerne og få dem til at arrangere noget med vand, i vandet og oppe af vandet (på land).

Sociale arrangementer, hvor der ikke kun er tale om sejlads, men også noget med pølser, kaffe, brød. Måske en udflugt med eller uden båd. Besøge nabo klub.

Få de unge sejlere hjulpet videre og over i kølbådene. Nogle af dem er vant til at instruere og kan også gøre det i Sejlerskolen.

Hjælp til undervisning i Duelighedsbevis og Motorbådscertificat.

De er medlem af klubben og http://www.sejlsport.dk/ = Dansk Sejlunion og har mange muligheder for nye input og nye sociale relationer. Husk at fortælle dem det- de er med nu!

En snak med elever ved afslutningen på 1. og 2. år, for at høre hvad vi kan gøre for dem, og hvad der skal til, for at de fortsat vil være medlem i Ringkjøbing Sejlklub.

Orienterer om kurser og sejladser, og hvor de kan få deres interesser stillet!

Udmeldelse af elever i utide følges op af samtale mellem sejlerskole-lederen og pågældende elev, samt mellem sejlerskolelederen og pågældende elevs instruktør. 

Bådene samt vedligehold

Sejlerskolen råder over to både, som er ansvarsforsikret gennem klubben.

Sejlerskolelederen administrerer anvendelsen af skolebådene. Bådens taske med navigations- og sikkerhedsudstyr samt værktøj og reservedele skal forefindes i bådene under sejlads.

Bådene rengøres efter sejlads og afleveres i daglig orden. Enhver fejl, mangel eller skade skal forsøges udbedret og meldes til skolelederen og til morgendagens instruktør såfremt skaden ikke kan udbedres.

 Sejlbådene vedligeholdes ved hver sæsonstart:

Her foretages let slibning og bundmaling samt polering af fribord. Stående og løbende rig kontrolleres og nødvendige reparationer/udskiftninger foretages.

Bådene skal vedligeholdes så de fremstår pæne og velholdte og skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig standard.

Ved sæsonstart planlægger udvalget klargøringen, herunder omfang af arbejdet og deltagelse af elever samt instruktører.

Plan udsendes i marts måned.  

Forsikringsforhold                   

Klubbens egne både og alle instruktørerne er forsikrede gennem klubben.                           

Foregår undervisningen på instruktørens egen båd, er det dennes forsikring, som skal dække eventuelle skader på egen som på andres både.  

Sikkerhedspolitik

Sejlerskolens sikkerhedspolitik skal forebygge uheld og opstår uheld beskrives hvorledes skader begrænses og foranstaltninger iværksættes.

 Når praktisk undervisning finder sted, har instruktøren det hele og fulde ansvar såvel til søs som på land. Instruktøren kan aflyse sejladsen, hvis det skønnes, at vejret ikke er egnet til undervisning.

Instruktøren har en telefonliste på de øvrige instruktører og telefon nr. til politi og redning, for det tilfælde, at der skal rekvireres ambulance til tilskadekomne.

 Til forebyggelse af uheld skal der anvendes godkendt redningsvest af alle om bord på Sejlerskolens både. Der må ikke drikkes alkohol på skolebådene, når der undervises. Det er instruktørens ansvar at dette overholdes.

 Bådene skal til enhver tid minimum indeholde følgende udstyr:

·         Påhængsmotor

·         Reservedunk m/benzin (fyldt)

·         Anker og ankerline med kæde

·         Kompas

·         Tågehorn

·         Godkendt rednings/svømmevest inkl. fløjte (elevens egen)

·         Pøs

·         Værktøj

·         Førstehjælpskasse

·         Nødkuffert indeholdende: VHF, GPS, håndlygte, batterier, nødraketter – Instruktion til brug af nødsignaler

·         Paddel

·         Redningskrans

·         Logbog

 Båden gennemgås for fejl og mangler inden sejlads. Mindre skader/mangler udbedres inden sejlads.

Større mangler/skader rapporteres til Sejlerskoleudvalget og båden må ikke sejle før disse er bragt i orden

 Efter hver sejlads skal logbogen udfyldes. 

Procedure ved ulykker:

Når ulykken er sket:

- Læg båden bak

- Stands ulykken

- Livreddende førstehjælp

- Alarmer 112 eller på VHF kanal 16. Alternativt Hvide Sande havn på VHF kanal 10

- Almindelig førstehjælp

- Underret en kontaktperson på sikkerhedskortet

- Bring tilskadekomne i land

Sejlklubbens adresse på havnen:Fiskerstræde 60

6950 Ringkøbing

Kontaktpersoner ved ulykker

Sejlerskoleleder                         Susanne Plesner                         20612112 

Klubformand                               Peter Maarup                              51521606  

Sikkerhedsinstruks ophængt i klubhuset og i båden

INSTRUKS VED PERSONSKADE
Stands ulykken
Sørg for at træner / Instruktør tager sig af øvrige sejlere.

Afspær om muligt området.
Red
Giv livreddende førstehjælp.

   - Sikre vejrtrækning

a.   Skab fri luftveje

b.   Giv kunstigt åndedræt

-     Sikre blodcirkulationen

c.   Stands blødninger

d.   Giv hjertemassage.
( Alarmér

Oplys
Ring til alarmcentralen. Tryk 1-1-2 

Fortæl, at I har brug for ambulance,

-     hvem du er (navn og funktion),

-     at du ringer fra: Ringkjøbing Sejlklub

Fiskerstræde 60

6950 Ringkøbing

-     hvor på havnen den tilskadekomne befinder sig,

-     tlf.nr. du ringer fra,

-     hvad der er sket,

-     og hvor mange tilskadekomne, der er tale om.

Giv almindelig førstehjælp.

-          Fortsæt med den livreddende førstehjælp.

-          Skaf tæpper o.a. mod klimaet.

-          Hent forbindsstoffer og tildæk sår og læsioner.

-          Giv psykisk førstehjælp – tal beroligende med den/de
tilskadekomne.
Særlige lokale forhold
Lægevagten kan kontaktes på 70 11 31 31
Ambulance
Sørg for at ambulancen bliver modtaget ved indkørslen til havnen og vist vej til skadestedet.

Sørg for frie køreveje (bomme skal åbnes).

Oplys

Sørg for at forældre eller pårørende til den tilskadekomne, samt sejlklubbens formand bliver underrettet

Hvem du er, hvad der er sket og hvor den til skade komne nu er / er på vej hen.
Krisehjælp
Er der sejlere, instruktører/trænere, forældre eller andre tilskuere der har behov for krisehjælp