Apr. 2020 

Mødested: Ringkjøbing sejlklub

Mødedeltagere: Flemming Merrild, Hanne Nielsen, Anders Mikkelsen, Peter Maarup

1. Godkendelse af forrige referat.

Godkendt.

2. Formanden orienterer

Coronavirus går i flere ting og forhindrer sammenkomster og klubaktiviteter.
Ejer af laserjolle, som har ligget på klubbens arealer er dukket op, og han har fået besked om at afhente båden.
Kodelåskombinationer skal ændres i masteskur til klubhusets nummer.

3. Regnskab

Opkrævninger af kontingent er sket. Der skal rykkes for 26 medlemmer.

4. Junior afdelingen

Infomøde stoppet. Åbning af træningsaftner efter gældende regler omkring corona. Anders foretager de nødvendige tiltag coronavirussen. Mere info senere

5. Kølbådsudvalget

Kapsejlads datoer er aftalte og der afholdes, hvis der er deltagere nok til at deltage efter gældende regler.
Sejlerskolen holder ingen sejladser. Vi kan ikke overholde virusreglerne. Efter sommerferien er der mulighed. Bådene er klargjorte og kommer i vandet.

6. Klubhusudvalget

Svend sygemeldt. Ingen repræsentanter mødt. Udvalget orienteres af Flemming, og Karen skal informeres mere om diverse nødvendige gøremål.

Rengøring sættes i gang og rengøreren for besked om, hvor og hvad der skal ske

7. Klubaktiviteter

Vi venter på coronanen og ser tiden an med aktiviteterne i maj og juni.

8. Evt. 

10. Næste møde

Den 28. maj kl. 19.00 i sejlklubben

Apr. 2020 

Mødested: Ringkjøbing sejlklub

Mødedeltagere: Flemming Merrild, Svend Dybdahl, Hanne Nielsen, Anders Mikkelsen, Peter Maarup

1. Godkendelse af forrige referat.

Godkendt.

2. Formanden orienterer

Kort om generalforsamlingen og vi gennemgik organisationsplan og der var nogle rettelser under Kasseren, som fremover sørger for børneattesterne.

Derudover en del andre tilrettelser

3. Regnskab

Budgettet indlagt i Conventus. Opkrævninger af kontingent er sket og underskrivning af tilskudsansøgninger til lokaler og medlemmer foretaget.

4. Junior afdelingen

Havde netop afholdt møde og aftalt opstartstidspunkter og plan for flere elever. Forventer at komme i vandet 30. april. Flere tiltag som svømmeprøve og infomøde stoppes på grund af coronavirussen. Mere info sene

5. Kølbådsudvalget

Kapsejlads datoer er aftalte. Der er indkøbt den sidste manglende bøje til kapsejladsbanen.

Sejlerskolen har afholdt opstartsmøde og forventer et godt år, men mangler stadig instruktører. Er lidt på standby med opstart i april.

6. Klubhusudvalget

Svend sygemeldt. Ingen repræsentanter mødt. Udvalget orienteres af Flemming

7. Klubaktiviteter

Vi venter på coronanen og ser tiden an med aktiviteterne i marts og april. Mere info senere.

Standerhejsning den 4. april kl. 15.00

Både i vandet 3- 18- og 25. april. For tidligt for en del af medlemmerne. Et tidspunkt i maj ville være fint.

8. Evt. 

10. Næste mødeSvend sygemeldt. Ingen repræsentanter mødt. Udvalget orienteres af Flemmingkke Aftalt

 

Den 28. maj kl. 19.00 i sejlklubben

Jan. 2020 

Mødested: Ringkjøbing sejlklub

Mødedeltagere: Svend Dybdahl, Flemming Merrild, Hanne Nielsen, Ulrik Kjær, Peter Maarup

1. Godkendelse af forrige referat.

Godkendt.

2. Formanden orienterer

Intet

3. Regnskab

Fremlagte årsregnskab for 2019 og budget for 2020 godkendtes til fremlæggelse på generalforsamlingen. Regnskabet dog efter revisor gennemgang. Resultatet for 2019 er 49.052 kr. Budgettet for 2020 er på 11.750 kr.

4. Junior afdelingen

Afholder møde torsdag den 6. februar kl. 19.00 omkring den videre drift

5. Kølbådsudvalget

Er i vinterhi

6. Klubhusudvalget

Har travlt med de kommende arrangementer. Sikkerhedskursus den 13. februar og tur til Hvide Sande den 28. marts. Den 4. april er der standerhejs med spisning.

Vandvarmersystemet virker ikke ordentligt om vinteren, og det blev besluttet at få det bragt i orden straks. Mus jages stadigt intensivt.

7. Klubaktiviteter

Der afholdes generalforsamling onsdag den 26. februar kl. 19.00 i klubhuset. Udvalgene og formanden aflægger beretning. Kasseren fremlægger regnskab og budget

På valg i bestyrelsen er Hanne og Svend og Ulrik. Ulrik ønsker ikke genvalg.

I klubhusudvalget er Olaf på valg, og han ønsker ikke genvalg.

I kølbådsudvalget er Thony Askjær på valg, og han er med på et genvalg.

I jolleudvalget er Lars Fogh på valg, og Kristian kan ikke fortsætte.

8. Eventuelt

9. Datoer:

6. februar møde i juniorafdelingen

13. februar Sikkerhedskursus

28. marts tur til Hvide Sande

4. april Standerhejsning med spisning

 

10. Næste møde

Ikke aftalt

Bestyrelsesreferat d. 2.10.19

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Flemming Merrild, Hanne Grønbjerg Nielsen, Svend Dybdahl, Ulrik Kjær, Peter Maarup
1. Referat fra forrige møde godkendt

2. Formanden orienterede:Havnen er gennemgået af konsulentfirma, og rapporten konstaterer at tilstanden er dårlig/meget dårlig visse steder, og kommunen skal nu tage beslutning om, hvad der skal ske.
Kranen er ikke værd at reparere, og der bliver i år anvendt mobilkran til at bådløftene
Neptun, fjordsvømmerne, er begyndt at bygge badebro og får sauna op igen i vinter.
Masteskuret må benyttes af medlemmer til lager af master. Ikke cykler og bordtennisborde! Der bliver sat regelsæt op. Ikke medlemmer med master i skuret får henvendelse om medlemskab af Hanne og Peter. 
3. Regnskab: Budgettet forventes at holde - måske med et plus.
4. Juniorafdelingen:Første prioritet er at få samlet en instruktørgruppe igen, og det særligt efter sommerferien 2020. Instruktørerne skal i skole/flytter væk fra Ringkøbing.Mayday bør udsendes og flere mulige emner til opgaverne findes.
Forældregruppen involveres og hjælpe med at finde løsninger
Ulrik genopstiller ikke og kan kun hjælpe til sommerferien
Antal elever er pt. 7, og her skal der også arbejdes med øgning, specielt hvis instruktørantal kan opretholdes. Her er forældregruppens hjælp også nødvendig til promovering.
Materiellet fra afdelingen oplagres hos Olaf Petersen i vinter og må godt blive der næste år, hvis afdelingen ikke kan anvende alle bådene.
Eventuelle både og motorer med manglende reparationer bør disse udføres, så der står både, som er i orden.
5. KølbådsudvalgetSæsonen er slut i kapsejladsafsnittet og sejlerskolen, og sejlerskole bådene afrigges. Mange deltagende både til kapsejladserne. Gået ok med fast manglende dommerbåd.Der har været 20 elever i sejlerskolen. Mangler også her instruktører.
6. Klubhusudvalget:Svend havde flere gode forslag til vinteraktiviteter. Disse udsendes med hurtigst muligt, når aftalerne er på plads. Se listen over klubaktiviteter.
Masteskuret får sat regelsæt op vedrørende brug.

 


7.  Klubaktiviteter:

3/11-2019 kl 14.00  Standerstrygning                                   
Klubben er vært ved kaffe og wienerbrød                                   
Flemming holder talen  / Svend stryger standeren

4/12-2019 kl 19.30  Julehygge                                   
Olaf og Inger har et indlæg på ca. ½ til 1 time fra deres lange ferietur.
Klubben er vært ved Gløgg og æbleskiver                                   
Tag en pakke med til ca. 25 kr. p. p. til raflespil
Tilmelding til Hanne Nielsen        

8/1-2020 kl 19.00    Flemming & Grethe Sørensen - Svend Gredal & Birgit Knudsen - Jørgen & Linda Nielsen holder en klubaften med foredrag + foto fra en lang ferietur til bl.a  Stokholm

22/1-2020 kl 19.00  1. Hjælp + Sikkerheds kursus i klubhuset                                   
Nicolaj Hvid fra Maritim hjemmeværn holder dette kursus for max 16 personer pris 85 kr.  p. p.
Tilmelding til Svend Dybdahl    

28/3-2020 kl 14.00  Udflugt til Blåtårn / Redningsstationen i Hvide Sande                                   
Lorentz Lauridsen / Henrik Kinch vil give en rundvisning og fortælle om sikkerhed til søs                                 
Vi forventer det vil vare hele eftermiddagen

Generalforsamlingsdato fastsat til den 26. februar kl. 19.30. 

8. Eventuelt 
9. Næste bestyrelsesmøde:  16.jan. 2020

Ringkjøbing sejlklub torsdag den 24. januar 2019

Referat bestyrelsesmøde
Mødested: Klubhuset
Mødedeltagere: Hanne Nielsen, Flemming Merrild, Svend Dybdahl, Peter Maarup og Ulrik Kjær.

1. Godkendelse af forrige referat 
2. Formanden orienterede:Ny hjemmeside. Den er sat lidt i bero. (Flemming og Peter)Vores annoncering, promoveringer skal forbedres af hensyn til flere medlemmer. Der blev gennemgået flere muligheder både for ungdomsafdelingen og sejlerskolen. Vores pjece genoptrykkes (FM) 
3. Regnskab (Hanne). Budgettet for 2019 på 10.000 kr. godkendt. 
Bankbeholdning er på 147.000 kr.
Årsregnskabet havner på 0 kr., med lidt færre afskrivninger end budget.
Forsikringer efterses i vinter
4. Junior afdelingen (Ulrik) Afdelingen har for få medlemmer, og det prioriteres meget højt at få antallet op. Der er lidt problemer med følgebådene, og forsikring, men problemer forventes løst. 
5. Kølbådsudvalget (Jens Holm) Kapsejladserne slut. Gået godt med mange deltagende både.(Peter) Sejlerskole aktiviteterne har været i top med 15 elever. Vi kan ikke undervise flere med det nuværende instruktørantal. Start dato ikke besluttet endnu.
6. Klubhusudvalget (Svend) Varmtvandssolfangeren fungerer ikke optimalt. VVS mand er sat på opgaven og venter på det rette vejrligPlanlagt aktivitet:Helikopterbesøg i Karup den 18. marts. Invitationer udsendes.
7. Klubaktiviteter 27. februar 2019 Generalforsamling kl. 19.00. (Alle)Standerhejsning17. maj, store bededag med havneaktiviteter (Alle)
8. Eventuelt a. Ingen joller ønskes solgtb. Fællesturer ikke aftaltec.  Ny hjemmeside er der ikke gjort noget i. Thomas er klar til at hjælpe. (PM;FM)d. Udlejning af klubhus 2. juledag godkendtes.e. Ranonia er tanker om flere boliger i havnemiljøetf. OM teater laver forskellige events i sommermånederne i hele kommunen. Vi vil gerne lægge vand til, men ikke arbejdskraft.h. Fjordrevy kan søges om midler til driften. (FM)i. Kommune charmeoffensiv. Unge læger den 9 og 10. april er velkomne
Tysk laserjolleejer skal findes og der står en bådtrailer, hvor ejer ikke kendes.(FM) 9. Næste møde 25. februar kl. 19.00 i klubhuset. Emne- vores klubvisioner. Input ønskes.
Referent Peter Maarup

Referat Bestyrelsesmøde den 2. marts 2018

Mødedeltagere. Flemming Merrild, Ulrik Kjær, Hanne Nielsen, Svend Dybdahl, Peter Maarup

Formanden meddelte at en ny hjemmeside er på vej og den er sponsoret af Vestjysk marketing ved Boy Boysen. Mange tak for den Boy og til Flemming for sin andel!.

Ad.1. Konstituering med Flemming som formand, Svend Dybdahl som næstformand og Peter den heldige, som sekretær.

Ad.2 Referat af generalforsamling den 22. februar godkendt.

Ad. 3, 4 De forskellige datoer blev straks indført i kalenderen på hjemmesiden af Ulrik.

20/3 Redningsvest tjek i Klubhuset

22/3 Opstart ungdomsafdelingen

3/4 Opstart sejlerskole med introduktion af program

14/4 Søsætning

28/4 Søsætning

22/4 Standerhejsning

28/4 Besøg af de øvrige klubber i Fjorden

29/5 Forårsrengøring

2. og 3. Juni byder Hvide Sande velkommen til besøg i deres klub.

13/8 Sommerrengøring

25.-26/8 Bork byder velkommen til besøg og slidskeræs

15.-16/9 DBO stævne i Ringkøbing

29/9 Optagning både

20/10 Optagning både

28/10 standerstrygning

Ad. 5 Organisationsplan blev vedtaget

Ad. 6 Mangler og diverse gennemgået og klar

Ad. 7 Jolleafdeling opstart gennemgået og klar.

Jolleafdelingen vil prøve at sejle en dag ekstra med de erfarne elever. Claus Nielsen har meldt sig som træner

Eventuelt: Jes Jepsen kontaktes for havnens muligheder med hensyn til sikkerhedsforanstatninger og sammen kontaktes Trykfonden, som gerne vil hjælpe. Peter kontakter Jes.

Ad. 8  Næste møde er den 29/5 kl. 17.00 lige før forårsrengøringen

 

Referent Peter Maarup på tastaturet.

Jan 1018

2017:
Medlemstilbagegang. Der har i løbet af året været ca. 20 udmeldinger.
Godt afviklet DBO surferstævne med overskud.
Fjordsvømmere har nogle gange lånt klubhuset som forsøgsordning.
Ungdomsafdelingens store RIB er blevet ombyttet med en Falcon 360, der bedre opfylder vores behov. Dette fremgår først af regnskab 2018, da det er her, den egentlige ombytning finder sted.
Sejlermæssigt en rigtig god sæson, hvor arrangementerne har kørt perfekt.
På trods af medlemstilbagegang viser udkastet til regnskabet et komfortabelt overskud. Dette skyldes ikke besparelser, men det er lykkedes at finde ekstra indtjeningskilder.

2018:
Udsigt til yderligere medlemstilbagegang - spec. i ungdomsafdelingen. Vi gør en indsats i 2018 til imødegåelse.
Vi er blevet spurgt af DBO igen. Vi takker "ja" og foreslår 15-16/9.
Bruseautomaterne i de gamle baderum er i stykker og skal udskiftes. tilbagebetalingstiden på investeringen er ca. 10 år. Som et forsøg vedtager vi at fjerne automaterne (med undtagelse af det lille baderum).
IF’eren bliver sat til salg.

Generalforsamling
Fastsat til d. 22. februar kl. 19
Forslag til ledige poster er næsten faldet på plads.
Elementer til budgettet fremlagt og diskuteret
Bestyrelsen fremsætter forslag vedr. vores fremtid med Neptun.

Næste møder:
Bestyrelsesmøde: 5/2 kl 17.00
Generalforsamling: 22/2 kl 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde i Ringkjøbing Sejlklub, mandag d. 28/8 2017.09.05

Deltagere: Flemming Merrild, Pia Strandbygaard, Svend Dybdahl og Bjarne Schlüter (referent)

 

Dialog med Fjordsvømmerklubben Neptun:

Christina fra Neptun kom på besøg og fortalte om Neptuns ideer omkring etablering af deres fjordsvømmer- og vinterbaderklub. Bestyrelsen arbejder videre med ideer omkring et eventuelt videre samarbejde.

Det aftaltes at vi sammen snarest tager til Bork og ser på de faciliteter de har fået bygget dernede.

Økonomi, Bjarne:

Budgetopfølgning fremlagdes. Der mangler endnu nogle kontingenter at blive betalt; disse rykkes snarest. Pia har kapret et nyt medlem (som også kunne være træneremne).

Udgiftssiden følges tæt.

Klubhus, Svend.

Tur til Karup og besøg på beddingen i Hvide Sande er under planlægning.

Der skal gøres noget ved entreen. Svend har kontakt til en som kan ludbehandle entreen. Flemming kender en som kan vandskure murstensvæggen i entreen og vi vil finde en ny lampe.

Masten udenfor skal lægges ned og renoveres.

Jes siger at Fee WiFi dækker hele havnen. Det gør den ikke. Bjarne følger op.

Hovedsenderen på havnekontoret kan dække WiFi i klubhuset. Klubbens internetforbindelse er derfor blevet opsagt.

Molen ved mastekranen vil blive renoveret og vil stå færdig i god tid inden første bådoptagning.

Broen ved siden af slæbestedet er meget vakkelt og har været diskuteret på havnens brugermøde. Flemming fornemmer stemningen i retning af at den er på vej til at blive lavet i løbet af det tidlige efterår.

Pia og Lars From har en plan hmt til et arrangement af afriggerfest og standerstrygning d. 4/11.

Jolleafd, Pia:

Er nede på ca 20 sejlere og har ikke været på jagt efter flere fordi der ikke har været trænerkapacitet. Det lysner nu idet der er kommet nogen hjem fra efterskole. Desuden er der kommet en voksen som sejler europajolle som gerne vil hjælpe til med jollerne.

Arrangement d. 17/9 sammen med Bork hvor de kommer og sejler sammen med os hvor vi håber at dem der ikke har haft så mange timer på vandet pga vejret vil kunne få en god dag. Bork har nemlig haft den samme oplevelse og har samme behov.

Kølbådsudvalg, Flemming på vegne af Peter:

Vi har 12 sejlerskole elever i år. 3 elever er blevet refunderet 50% pga manglende undervisning som følge af en instruktør der er stoppet.

Instruktørerne indstiller til at IF’eren bliver solgt. Men den er billig i drift og vi håber stadig på at der kommer rykind i sejlerskolen til næste år.

Formanden, Flemming:

Waterz: Vi skal nok sørge for at få teltene både op og ned så vi kan få tjent de penge til klubkassen. Vi gør alle en indsats for at finde hjælpere.

Klubben er tilbudt at overtage en IF’er som står på en jollevogn i Tarm. Brugbare sejl og er lige til at sætte i vandet. Men vi har ikke noget at bruge den til. Vi takker nej.

Jolleformand og kasserer søges til efter næste generalforsamling.

Næste møde 23/10 2017, kl. 19.00.

Referat bestyrelsesmøde d. 22.05.2017

 

Jens Holm fik grønt lys til at gå videre med etablering af DS-turbøjer i fjorden
Orientering om kommunens tiltag omkring bådstativer istedet for private bådvogne. Projektet er pt. sat i bero pga. økonomi. Bestyrelsen har kun hørt positivt fra forsøget I Bork.
Vi er stadig i dialog med fjordsvømmere. Bestyrelsen er indstillet på at indgå i en dialog med svømmerne om inkludering i klubben. Foreløbig skal vi have en forventnings afstemning med svømmerne, og herefter skal klubben beslutte sig i plenum.
Fjordens dag en planlagt
Budgetopfølgning. Intet ekstraordinært at bemærke.
Ungdomsafdelingen havde en vanskelig start på sin første sejleraften. Nu er alt det tekniske og materielle på plads, og vi tror på både sejlers og forældres opbakning; - også efter denne opstart. Afdelingen er i gang med at udskifte et par af vore følgebåde. Handlen er endnu ikke faldet på plads.
Sejlerskolen har 10-11 elever. Afdelingen planlægger at stille med 2 både til hver kapsejlads. Fornuften i at have 3 kølbåde blev diskuteret. Men dels er driften af den 3. båd omkostningsneutral, og dels vil ungdomsafdelingen gerne bruge båden til kapsejlads om onsdagen. Bestyrelsen blesluttede, at en evt. reduktion af flåden ikke kommer på tale i år.
Sant Hans bliver afholdt i klubben som vi kender arrangementet fra år tilbage. Grill med medbragt mad for klubbens medlemmer. Bål og tale for alle interesserede. Til afteråret planlægger vi en forskønnelse af husets entre. Svend arbejder videre med klubarrangementer til efteråret.
Næste møde 28.08.2017

Referat fra bestyrelsesmøde i Primohuset d. 9/3 2016

Deltagere: Flemming, Svend, Pia og Bjarne (referent).

1. Godkendelse af forrige referat:

a. Referatet fra generalforsamlingen Godkendt. Er på hjemmesiden men sendes også ud på mail.

2. Konstituering: Sekretær, Peter spørges (opgaven delesefter behov). Næstformand: Pia.

3. Opsamling på diverse fra generalforsamlingen:

a. Kontingentstruktur: Tages op i løbet af sæsonen

b. Vedtægtsændringer: Bjarne sørger for at de nye vedtægter sendes til banken, Dansk Sejlunion, kommune (sammen med den nye konstituering).

c. Referater offentliggøres: Beslutningsref. på hjemmesiden under punktet referater.

d. Hjertestarter: Vi søger om en hjertestarter nu. Der var frist 1/3. Men vi vil gerne med i hatten næste gang.

e. Bådstativer: Svend snakker med Jes om udsigterne.

f. Renovering af toiletter og omklædningsrum: Ønskerne er berettigede. Vi tager opgaven op til vedligeholdelsesdagen her i foråret.

g. Svaler ved indgang: Svært at løse opgaven, de er meget vedholdende. Svend søger en løsning.

h. Stander med i medlemskab: Medtages ikke.

4. Fjordens dag:

a. Der er møde d. 21/3, Flemming er forhindret. Pia melder sig, Peter melder ind hvis han kan.

5. Jolleafd:

a. Masteskursudbøwlingsdag søndag d. 26/3. Trænere og brovagter klarer opgaven. Bjarne er med på sidelinien til registrering af udstyr.

b. 8/4 kæntringsøvelser i svømmehallen.

6. Klubhusudvalg:

a. Gerne arrangere relevante udflugter til efteråret. Mange gode ideer på bedding.

b. Standerhejsning 1/4. Invitation udsendes

c. Vedligeholdelsesdage fastlægges af Svend både forår og efterår.

d. Søsætning d. 22/4 og 6/5. Optagning30/9 og 21/10. (Ophængt i klubhus)

e. Standerstrygning 4/11, herunder også afriggerfest.

7. Kasserer:

a. Vi har fået to nye medlemmer.

b. Opkrævninger til sponsorer og medlemskontingent udsendes snarest.

c. Swipp er udgået; vi skifter til Mobilepay snarest muligt.

 

8. Næste møde 22/5 kl. 19 i klubhuset.

Referat fra Bestyrelsesmøde donsdag d. 17/1 2017 hos Svend.

Deltagere: Flemming Merrild, Pia Strandbygaard, Svend Dybdal, Peter Maarup og Bjarne Schlüter.

2017:

Medlemstilbagegang. Der har i løbet af året været omkring 20 udmeldinger.

Godt afviklet DBO stævne med overskud på +7.000,00.

Fjordsvømmere har været inviteret på forsøgsordning på de lørdage hvor de har haft ”åbent hus” til at benytte vores klubhus.

Godt arrangement til Waterz i Hvide Sande hvor vi tjente 20.000,00 til klubben. Easy. Enighed om at det er en nem og hyggelig måde at skæppe til regnskabet og at vi vil melde os på banen igen i 2018.

2018:

Hanne stiller op til valg af kasserer. Bjarne overdrager og instruerer Hanne i Conventus og andet relevant.

Udsigt til medlemstilbagegang igen. Pia forudser en del udmeldinger i jolleafdelingen.

Vi er blevet spurgt af DBO igen. Vi foreslår 15-16/9.

Bruseautomaterne er i stykker og skal udskiftes. Det koster en bondegaard og der er forslag til at bruser betaling sløjfes. Ingen sportsgrene tager imod betaling for bad efter sport. Den sjat (2300 kr i 2016, 1900 i 2015) der går ind i regnskabet vælter ikke budgettet. Desuden er det minimalt hvor mange gæstesejlere vi har.

IF’eren forsøges solgt. Bjarne har kigget efter papirer ifb med købet. Det findes ikke i de arkiver der er overdraget fra den tidligere kasserer. Hvis vi kan finde ud af hvilket år den blev købt, kan det sikkert findes i bilags mappen for det år.

Den store følgebåd er byttet lige over til en der er bedre og holder luft. Aftalen er lavet men idet der ikke fysisk er byttet endnu, er byttet ikke foretaget regnskabsmæssigt før i 2018.

Regnskab:

Udkast til regnskab fremlagt. På trods af mange udmeldinger og nedgang i kontingentindtægter kan der fremvises et overskud på 18.013,75 kr. I store træk skyldes det:

· Ekstraordinær indtægt fra Waterz, kr. 20.000,00

· Ekstraordinær indtægt fra en frivillig sponsor, kr. 15.000,00

· Ekstraordinær indtægt fra kommunen, justering af lokaletilskud fsv ifb med forsikring og arealleje.

Der er foretaget afskrivninger på flåden 1/10 del, kr. 25.000,00.

Budget:

Bjarne har det ikke klar endnu. Udkast udarbejdes på grundlag af de modtagne overslag fra Peter og Pia og rundsendes primo næste uge.

Neptun:

Hvordan skal vi indlemme Neptun i klubben. Der kan være fordele ved at lege med dem. På sidste møde blev der foreslået at de Neptun skulle organisere sig og få adgang til tilskud forskellige steder fra. Så kunne vi senere indgå fusionere til fælles gavn.

Det blev besluttet at vi stiller forslag på generalforsamlingen om at indgå en leje aftale med Neptun hvor de betaler en aftalt leje pr. medlem for benyttelse af klubhuset.

Dvs der indgås ikke et decideret medlemskab.

Bjarne undersøger i den kommende uge om det vil få konsekvens for lokaletilskuddet.

Generalforsamling: 22/2 kl 19.00

Næste møder:

Bestyrelsesmøde: 5/2 kl 17.00

Generalforsamling: 22/2 kl 19.00

Bestyrelsesmøde den 18. maj kl. 19.00 i klubhuset.

Fremmødte: Knud Andersen, Peder Hansen, Thony Askjær, Alice Askjær, Steven Diemar, Thomas Kronborg, Peter Maarup (referent)

Indkaldelses uden dagsorden, men med formål at orientere bestyrelsen og udvalgene

Sankt Hans sørger klubhus- og tursejlerudvalget for. Peder Hansen og Knud Andersen var med, som repræsentanter. Båltaler er Flemming Merrild. Dagbladet ville gerne afholde aftenen, men det er nu aftalt, at der næste år muligvis bliver samarbejde omkring bålet! Vi vil prøve med salg af godt humør og pølser fra grill at få tiltrukket kunder til Sejlklubben. Mere derom senere.
Sejlklubbens folder bliver genoptrykt i 250 eksemplarer efter mindre korrektioner.
Udvalgenes funktioner blev diskuteret, og der blev nævnt at nye udvalgsmedlemmer skal orienteres grundigt ved indtrædelse, så deres arbejdsfunktioner fremgår tydeligt. Udvalgene arbejder og fremlægger gennem formanden deres ideer og arbejder i bestyrelsen.
Vores pinsearrangement afholdes nu i samarbejde med svømmeklubben, kajakklubben og surfklubben og Handelsstandsforeningen. Navnet er nu: Fjordens dag. Samarbejdet ønskes forsat og udvidet. Der er den 23. maj, som noget nyt, en konkurrence om en IPAD. Alle klubberne skal besøges og beviset derpå bruges, som lodseddel.
Alice, kasseren, meddelte at vi nu er 150 medlemmer og modtaget lokaletilskud stemte med det ansøgte.
Juniorafdelingen (Thomas Kronborg) er kommet rigtig godt fra start. Bl.a. med "ællingerne". Den mindste årgang er en gruppe på 10, som Anne Marie og Lene hygger sig med. Både de og ungerne får lært at koldt vand er bare dejligt! Der er overbooket, og de resterende kommer på et hold efter sommerferien. Der er yderligere delt lidt mere op på holdene, så der kan også sejles mere alvorligt i den øverste gruppe. Her drejer det sig om, at udvikle flere kompetencer og dygtiggøre sig til bl.a. kapsejladser.
Kølbådsafdelingen (Peter Maarup, Thony Askjær) Sejlerskolen har succes med sine nye annoncetiltag, og der er nu 15 nye elever. Der er kommet en ny instruktør med (Lars From). Der er nu 5 aktive instruktører og tre vikarer. Sejlerskolen er godt begyndt med teoriundervisning og klargøring af bådene. Sejladserne er begyndt. Der planlægges en anderledes aften af Hans Henrik, og den glæder vi os til. Kapsejladserne, Onsdagssejladserne, er begyndt, men vejret har drillet lidt. Der sejles indtil sommerferien og igen efter sommerferien.
Nyhedsbreve skal udsendes jævnligt- husk at sende Steven info. VILD MED VIND nyt tiltag fra Sejlunionen og Foreningen af lystbådehavne i Danmark med støtte fra Nordea Fonden. Pulje på 500.000 kr. /år. Se vedhæftede filer. Flemming Merrild deltager fra Sejlklubben.

Bestyrelsesmøde i Ringkjøbing Sejlklub onsdag den 8. oktober 2014 kl. 19.00

Alle mødt.
Ad.1 Opfølgning på ideoplæg:
Nyt tiltag med kun at annoncer på Facebook og vores hjemmeside
Fastholde medlemmerne i klubben.
De unge har nye både og bør bruge den nuværende flåde
Standup padling (SUB). Surfstævne godt. Kontakt den lokale surfklub og få lavet noget fælles. Vi har instruktører og materiel.
Ikke nemt at få sponsorer. Vi savner et sponsorudvalg.
Fællessejlads kulsejlet. Mangler Initiativtagere og nogle til at udføre arbejdet. Vi har god erfaring med f. eks. LandboBankens Powerboat arrangement. Invitere eventuelle sponsorer til tur på vandet eller arrangement på vandet. Teambuilding!
Ad. 2 Økonomi
Se udleveret ark.
Samlet konklusion underskud på 20.000 kr., og det er indenfor afvigelsen.
Største problem er medlemsnedgang og manglende sponsorindtægter.
Fra dags dato vedtaget, at honoreringen til fremtidige træner- og hjælper er en fest, hvor de inviteres til at komme, som tak for hjælpen. Dato fastsat til den 7. november kl. 18.00. Ændret til den 14. november 2014
Ad. 3 flere bestyrelsesmøder
Ja, for at kommunikeret meddelelser ordentligt ud til alle bestyrelsesmedlemmer. Flere møder en fordel.
Ad.4 Ny bestyrelse
Flemming ønsker ikke at fortsætte, så forslag til efterfølger skal findes. Og vi leder.
Ad. 5 Oprydnings/reparationsdag
Diverse reparationer står Kristen for. Jollerne kan komme i skur, og Olaf Pedersen i Ulfborg har tilbudt plads i udhus til jollerne.
Ad. 6 Vinteraktiviteter
Se ideoplæg! F.eks. Bygning af isbåd
Ølsmagning vedtaget. Thomas finder dato
Medlemmer kan komme med forslag i næste nyhedsbrev.
7. Faldende medlemstal
Nye tiltag. Unge finder andre muligheder. Fodbold, RIF tager en del. Sport på kryds. Ungdommen skal ud at skyde og udveksle erfaringer
Udbyde sejlerskolebåde til flere brugere. Lejekontrakt skal udformes.
Spørg eleverne hvad kan lokker flere til? PM laver oplæg
Spørge fabrikker om deres medarbejdere om sejlertur

Ad 8 Brugermøde. PM Referater

Ad 9 betaling for kørsel på 1 kr. For trailer kørsel og ved kurser betaler kommunen udgiften

Ad 10 Nye bådtyper. Vi vil spørge brugerne

Ad 11 Standerstrygning den 1. November kl. 14.00

Ad. 12 Kølbådsafdelingen

Ad 13. Ungdomsafdelingen godt surfstævne ros fra surferne om god organisering. Manglede dog lidt vind.

Ad 15. Generalforsamling den 25. Februar 2015

Næste bestyrelsesmøde onsdag 21. Januar 2015

 

Referent Peter Maarup

Referat bestyrelsesmøde Jan. 2014

Regnskab fremlagt, godkendt og underskrevetVi er glade for, at kunne fremlægge et sådant resultat for generalforsamlingen
Budget vedtaget til godkendelse på generalforsamlingBudgettet giver råderum og albuerum
Bugettet balancerer
Meget moderat kontingentstigning
Generalforsamling planlagt.Det praktiske
Valg
Snak om mål, midler, nye tiltag mm. for 2014Et par ønsker forelægges generalforsamlingen under evt.
En del tiltag / ideer bliver søsat i løbet af 2014. Tovholdere er fundet
En del kommer ikke ud af vinterhiet.

D. 28.08.2013

Økonomi
Årets resultat forventes at ligge meget tæt på budgettet - et underskud på 15.000,-

Klubhus- og tursejlerudvalget
Den ny indgang i gavlenden er udskudt til foråret 2014
Oprydningsdagen er fastsat til d. 10.sep. kl. 18

Ungdomsafdelingen
Forskellige markedsføringstiltag blev diskuteret. Medlemstallet er jo faldende.
Sommercampen er gennemført med en fantastisk succes. Pænt resultat - også økonomisk. Fantastisk samarbejde med Sunds. Gode kompetente - og trætte hjælpere

Kølbådsafdelingen
Efterlyser en mere merkant opbakning fra DS. Efterlyser konkretiseringer af tidligere igangsatte projekter.
Ønsker nye procedurer for onsdagssejladser, hvor banen gennemgåes på skippermøde.

Formanden
Klubben er i den indledende fase omkring samarbejde med vindKRAFT, herunder Fritidsslusen og Ungdomsringen.
Opdatering af hjemmesiden diskuteret.

Næste møde
14. nov. kl. 19

Referat fra møde 6/9 2012 hos Svend Dybdahl – ang. RS 100-års jubilæum.

Deltagere: Svend, Karen, Flemming, Claus og Hanne. Afbud fra Jens.Dagsorden:Reception: 1. Indbydelse. 2. Happenings. 3. Musik. 4. Mad. 5. Jubilæumsskrift.Aftenfest: 1. Indbydelse. 2. Menu. 3. Musik. 4. Happenings (taler, events, sanghæfter) 5. Diverse (pyntning,diasshow)Økonomi.Næste møde.Ad reception:17/11 2012 kl.14-16.Flemmings forslag til indbydelse til reception blev godkendt. Indbydelse sendes til medlemmer på mail og til de tidligere formænd for RS pr. post. Hanne/Claus skaffer adresser på følgende formænd og sender dem til Flemming: Jens Konge Rasmussen, (Ingemann Lund),Hans Wiese, Aage Jørgensen, Gitte Jepsen, Karsten Pedersen, Finn Bækdahl, Mogens og Gitte Grimstrup, Claus Nielsen.Events kunne være afsløring af jubilæumsskrift. Flemming undersøger om RL vil sponsorere trykningen af jubilæumsbogen – en udgift på ca. kr.12.000,00 (kun trykkeomkostninger) mod lidt reklame i bogen.Vi ønsker ikke musik under receptionen.Svend undersøger priser på sandwich – vi skal nok bruge ca. 200 stk. Svend sørger for indkøb af øl, vand, vin, kaffe/the, småkager til receptionen.Karen og Hanne sørger for blomster. Vi bruger de duge der er i klubhuset og sorte servitutter fra RL samt fyrfadslys.Jubilæumsskrift/bog er under udarbejdelse.
Ad aftenfest:Flemmings forslag til indbydelse blev rettet til med frist for tilmelding og prisen blev fastsat til kr. 350,00.Festen holdes på Hotel Ringkøbing.Retomenu: sild, skipperlabskovs og citronfromage med vin samt øl/vand ad libitum samt kaffe. Natmad må folk selv købe, hvis det ønskes. Prisen for retomenu er på kr.425,00 til hotellet og RS giver et tilskud på kr.75,00 til hver kuvert. Alle deltagere i festen betaler selv for maden.Pyntning på hotellet: Hvide duge med grønne og røde servitutter – styrbord/bagbord – hvide/røde blomster - Karen bestiller det.Karen undersøger om vi kan få lov til at hænge en spiler og signalflag op i festlokalet.
Næste møde 5/11 2012 – og skriver vi ellers sammen på mail.

Svend har bestilt Anne Grethe & Frank fra Struer Sejlklub til at spille fra kl.18.15 og 7½ time frem. Udgiften på kr.5.000,00 hertil dækkes af onsdagsdamernes (Ilse og Karen) kasse.Festtalen skal holdes af Flemming.Claus laver billed-diasshow.Jens og Karen laver sanghæfte.

 

Sep 2010

1a Godkendt referat : Referatet fra sidste møde blev underskrevet og godkendt

Formanden
Vi har fra kommunens hjemmeside hentet referatet fra udvalgets behandling af "havnetakster 2011. Heraf fremgår det, at sejlklubben fremover skal betale for havnepladser og arealleje. Det fremgår ligeledes, at vi kan søge lokaletilskud for leje af pladser brugt af vores ungdomsafdeling. Vi har endnu ikke fået henvendelse fra forvaltningen, så vi kender endnu ikke konsekvensen, men bestyrelsen anslår de fremadrettede udgifter til ca, 15.000,- Vi forstår ikke, at man vil være bekendt at pålægge os en "ekstra skat" på vores frivillige arbejde. Vi anslår, at muligheden for at ændre beslutningen er minimal, men vi retter alligevel henvendelse.

Svend og Flemming har deltaget i brugermøde. I referatet herfra kan vi læse, at der er givet afslag på havnefogedens ansøgning om midler til vedligeholdelse af pælene i marinaen. Et punkt, der ikke blev behandlet på mødet, men som er tilføjet referatet.  Flemming vil anmode kommunen om at vedligeholde både pæle og flydebroer da begge dele trænger til reparation.

Vi har fået en henvendelse fra et medlem, det foreslår, at vi laver en "nostalgi aften". Flemming vender tilbage med et OK.

Generalforsamlingen er fastlagt til den 24/2-2011

Kasseren:
Vi havde en gennemgang af vores regnskab og budget for 2010 til dato. Hanne havde også helt klare forventninger til hvordan det vil ende 31/12-2010. Desværre bliver der en del overskridelser af vores budget. Det er der mange forklaringer på. De fleste har vi ikke haft nogen indflydelse på, men andre har vi, og det skal vi gøre meget bedre i 2011. Det var alle enige om.

Kølbådsudvalg :
Peter vil planlægge et trim møde i fællesskab med North Sails den 24/2-2010

Sæsonen 2010 er forbi. 1 H båd er klar til at blive taget op. 1 er stadig i brug. 

Udvalget har planlagt et møde hvor fremtidsudsigterne for udvalget skal kulegraves. Der skal planlægges budgetter, fremtidsudsigter for trænere og elever.

Bestyrelsen vil få et referat fra dette møde, ved vores næste bestyrelses møde.

Jolleudvalget:
Thomas vil sørge for, at RS bliver opgraderet som en ungdomsvenlig sejlklub. Målsætning inden udgangen af vinteren 2010-2011

Thomas + Jesper + Flemming deltager i kursus tilrettelagt af Dansk Sejlunion.

Den 13. november er der planlagt Net party.

I december er der planlagt juleafslutning.

Thomas vil forsøge at sælge det sidste båd stativ for kr. 1500 pr år.

Thomas og Jesper laver et link fra vores hjemmeside til relevante sider i Dansk Sejlunions hjemmeside.

Sommer sæsonen 2010 er forbi, RS har fået 10 nye elever siden sommerferien. Udvalget holder afslutning den 16/10-2010, med spisning. Forældre er også inviteret.

Klubhusudvalg. 
Ilse og Karen har et overskud fra kantinedriften på kr. 3000 som de gerne vil bruge til nye bambusstole i udestuen.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem vil udarbejde en plan om hvordan de ønsker udestuen møbleret.

Vi vil forsøge at lave en sommerfest i 2011 som vi kan være bekendt. Den skal planlægges sammen med kalenderen i november, i fællesskab med Kølbådsudvalget og jolleudvalget. Der skal være bindende tilmelding til denne fest.

Standerstrygning 6/11-2010 kl. 14.00 RS er herefter vært med kaffe og wienerbrød. Øl kan købes

Dueligheds kursus er i fuld gang med Mogens Grimstrup som instruktør i klubhuset hver onsdag hele vinteren

Vi forventer at starte VHF kursus om torsdagen startende den 14/10-2010

På vores hjemmeside og pr. sms vil vi annoncere vores tur til Karup lufthavn.

I april 2011 vil vi i samarbejde med Marinehjemmeværn lave en aften med 1. hjælp.

Skuret er malet færdig. Udvalget vil udarbejde et regulativ for dette.

Jeg har forsøgt at få opgraderet vores internet forbindelse fra 5 Mbit til 20 Mbit  U/B. Det kan ikke lade sig gøre, det vil koste kr. 100 mere pr måned, så det har jeg afslået.

Evt:               Næste møde  17/11-2010

Referent Svend Dybdahl

Bestyrelsen juni 2010

1a Godkendt referat :

2: Skrivelser: Der var kun 2 punkter på dagsordnen:

Skrivelse fra Ringkøbing Skjern Kommune: Orientering om forslag til ændrede takster for havnepladser med virkning fra 2011
Godkendelse af regnskab og budget pr. 24-06-2010                      
Formanden:  
Skrivelsen fra kommunen vil få de konsekvenser, at vi skal til at betale havneplads for vores H både, samt for vores følge både. En udgift på cirka 16.000 kr. Herefter vil kommunen til at forhandle om at forhøje lejeafgiften for det areal vi benytter. Alt sammen rettet mod vores ungdomsafdeling og undervisning af nye sejlere.

I skrivelsen påpeger de at de vil harmonisere taksterne for brugerne i samtlige af kommunens havne. Ringkøbing Skjern Kommune har 3 havne, nemlig Ringkøbing, Stauning og Bork. De er så forskellige at de ikke kan sammenlignes. I Bork skal man være medlem af Bork Sejlklub for at ligge i havnen, og kommunen opkræver kontingent for klubben. Og Stauning har ingen ungdomsafdeling eller undervisning.

Bestyrelsen finder det både urimeligt og uacceptabelt, at at kommunens slunkne kasse skal gå ud over vores arbejde med ungdommen og undervisningen.

Vi aftalte en strategi for vore svar-henvendelser; både skriftlige og telefoniske. Flemming er tovholder.

Kassereren:
Vi gennemgik Regnskab og budget pr 12-06-2010 og fandt det Ok.

Vi kunne godt ønske os nogle sponsorer og har 3 joller samt en trailer hvorpå der kunne monteres reklamer.

 Evt:
Næste møde: den 10/8-2010

 

Referent Svend Dybdahl

Bestyrelsen 25.03.2010

1a Godkendt referat : Referatet fra sidste møde blev underskrevet og godkendt      

Formanden
Konstituering af bestyrelse: Til næstformand blev valget Thomas , Hanne og Svend blev genvalgt som kasserer og sekretær. 

Kursus i Internet: den 21/4 sammen med Per Larsen vi forventer at være ca 20 deltagere. 

Kasseren:

 Gennemgang af regnskab og budget for 2010 det var OK (Hanne har ændret på layout)

Indtægter for annoncer OK

Lokaletilskud  Kr. 10.980 OK

Overskud fra kantine kr. ca. kr. 2.800 skal bruges til ny PC (Flemming)

Opdatering af vedtægter for RS

Opdatering af hæftet velkommen i RS

 Kølbådsudv :

 Jens Holm forsøger på at få fat i flere deltagere til vores Onsdags kap-sejlads 

Sejlerskolen: Peter er nu klar med en ny organisationsplan. 22 der kommer ud at sejle,

 5 fra sidste år og 17 nye elever .

 Jolleudvalget:

 Vi er i gang med teoriundervisning.

Der er 40 deltagere i alt.

Vi har elever på venteliste til efter sommerferien.

Lørdag den 20/3 havde vi net-party. Det blev afviklet perfekt.

 Klubhusudv.  

Der skal gøres hovedrengøring i klubhus før standerhejsning.

Vi vurderer vores samarbejde med motorbådsklubben. Vi holder os afventende hertil.

Vi skal forsøge at lave en aftale med Struer Sejlklub angående liggepladser i Struer havn.  

Evt: Næste møde den 25/5-2010 kl. 19.00

 

Referent Svend Dybdahl

Bestyrelsen 23.01.2010

Deltagere:                          Flemming, Svend, Arne, Hanne og Thomas

Afbud: Steen var forhindret, men Arne var indkaldt som repræsentant for kølbådsudvalget.              

Dato:                      13-1-2010
Dagsorden:

1.   Godkendelse af referat

2.      Foreliggende skrivelser

3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder

Formanden
Kassereren
Kølbådsudvalg
Jolle- og optimistudvalg
Klubhus- og festudvalg
Tågehornet/hjemmesiden
4. Generalforsamling

6. Evt.

Bestyrelsen 01.10.2009

Deltagere:                          Flemming, Svend, Hanne og Thomas

Afbud:                               

Dato:           07-10-2009
Dagsorden:

1.   Godkendelse af referat

2.      Foreliggende skrivelser

3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder

Formanden
Kassereren
Kølbådsudvalg
Jolle- og optimistudvalg
Klubhus- og festudvalg
Tågehornet/hjemmesiden
      4. Sager til og fra havnen.

6. Evt.

Bestyrelsen 10.11.2009

Deltagere:                          Flemming, Svend, Steen, Hanne og Thomas

Afbud:                                

Dato:                      10-11-2009
Dagsorden:

 1.   Godkendelse af referat

2.      Foreliggende skrivelser

3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder

 Formanden

 Kassereren

Kølbådsudvalg

Jolle- og optimistudvalg

Klubhus- og festudvalg

Tågehornet/hjemmesiden

4. Sager til og fra havnen.

 

6. Evt.

Bastyrelsen 04.12.2011

Deltagere: Flemming, Svend, Peter, Hanne og ThomasDeltagere: Flemming, Svend, Peter, Hanne og ThomasAfbud: Dato: 04-12-2011Dagsorden:
1.   Godkendelse af referat
2.      Foreliggende skrivelser
3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder 
        Formanden
        Kassereren
        Kølbådsudvalg
        Jolle- og optimistudvalg
        Klubhus- og festudvalg
    Tågehornet/hjemmesiden
4. Sager til og fra havnen.
6. Evt.

 

1a Godkendt referat : Referatet fra sidste møde blev underskrevet og godkendt
2: Skrivelser:   Formanden Jes ansøger politiet om at få godkendt vejen ved havnen til transport af både, i forbindelse med søsætning og optagning.  Peter Lambæk har indkaldt til vores første møde angående RS 100 år.Deltagere er: Flemming  Thomas Hanne Peter Svend Peter LambækMødet er fastlagt til den 30/1-2012 kl. 19 i klubhuset.


Kasseren: Gennemgang af regnskab for 2011. Regnskabet blev godkendt og blev fundet yderst tilfredsstillende. Budget for 2012 blev gennemgået i detaljer. Alle udvalg gik deres budget nøje efter. Vi fandt alt OK 

Kølbådsudv :
Jolleudvalget:
Klubhusudv. Alle vinduer i vores vinterhave er repareret af: Jan Olsson, Claus Nielsen, Knud Sørensen. Ludbehandling af væge i klubhuset starter den 26/1-2012 og vi har nu en aftale med Thomas om at køkken og hjørne vindue er færdig på det tidspunkt.Holdet består af: Flemming Sørensen       Grethe Sørensen       Birthe Bækdahl       Knud Sørensen       Hans Jørgen Flytkjær       Arne Lauridsen       Kim Specht       Svend DybdahlPlanen er at mødelokale, køkken og vinterhave skal stå færdig til vores generalforsamling den 22/2-2012  
På Brugermødet for Ringkøbing havn den 28/9-2011 står der i referatet: Orientering fra Ringkøbing Sejlklub. I forbindelse med fortøjning af både, forventes det, at der er 4 steder, man kan fortøje sin båd. De franske skruer sidder ikke for godt fast i træet. Træet er ikke for godt. Havnefogeden oplyser, at der ikke kan sættes gennemgående bolte i, fordi der ligger flydere under broen.  Havnen ønsker, at få repareret træværket og pullerterne.   På mødet blev det bekræftet at det er kommunens juridiske ansvar hvis pullerterne ikke kan holde, og der derved sker skader på bådene.  (Det er ikke med i referatet. Svend kontakter Rita Sand Thomsen for at få det med i referatet.)

 

Evt: Næste møde:   Generalforsamling den 22/2-2012
Referent Svend Dybdahl

Mødedeltagere: Svend Dybdahl, Flemming Merrild, Hanne Nielsen, Ulrik Kjær, Peter Maarup

1. Godkendelse af forrige referat.

Godkendt.

2. Formanden orienterer

Intet

3. Regnskab

Fremlagte årsregnskab for 2019 og budget for 2020 godkendtes til fremlæggelse på generalforsamlingen. Regnskabet dog efter revisor gennemgang. Resultatet for 2019 er 49.052 kr. Budgettet for 2020 er på 11.750 kr.

4. Junior afdelingen

Afholder møde torsdag den 6. februar kl. 19.00 omkring den videre drift

5. Kølbådsudvalget

Er i vinterhi

6. Klubhusudvalget

Har travlt med de kommende arrangementer. Sikkerhedskursus den 13. februar og tur til Hvide Sande den 28. marts. Den 4. april er der standerhejs med spisning.

Vandvarmersystemet virker ikke ordentligt om vinteren, og det blev besluttet at få det bragt i orden straks. Mus jages stadigt intensivt.

7. Klubaktiviteter

Der afholdes generalforsamling onsdag den 26. februar kl. 19.00 i klubhuset. Udvalgene og formanden aflægger beretning. Kasseren fremlægger regnskab og budget

På valg i bestyrelsen er Hanne og Svend og Ulrik. Ulrik ønsker ikke genvalg.

I klubhusudvalget er Olaf på valg, og han ønsker ikke genvalg.

I kølbådsudvalget er Thony Askjær på valg, og han er med på et genvalg.

I jolleudvalget er Lars Fogh på valg, og Kristian kan ikke fortsætte.

8. Eventuelt

9. Datoer:

6. februar møde i juniorafdelingen

13. februar Sikkerhedskursus

28. marts tur til Hvide Sande

4. april Standerhejsning med spisning

 

10. Næste møde

Ikke aftalt