Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub onsdag den 26. februar 2019

34 medlemmer mødt. Referat af Peter Maarup

Ad. 1 Jens Holm valgt til dirigent.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning: Formanden lagde ud med den gode stemning, som er i klubben, tiltaler ham. Vores aktivitetsniveau har været stort i alle udvalg. Dog har der været lidt færre i jolleafdelingen. Vores hjemmeside blev færdig og er i brug. Der er kommer ny havnefoged Niels Nielsen, og samarbejdet med ham fungerer fint. Klubhusformanden fortsatte at berette om gode dage med Helikopterwing i Karup og standerstrygning. En ny grill er det også blevet til. Ungdomsafdelingens formand sagde, at afdelingen fungerer på nedsat niveau, men godt. Sejlerskolen berettede om 20 elever og lidt på venteliste. Alle med gode humør og lyst til sejlads. Rigtig godt sejlervejr næsten alle dagene. Kapsejladserne havde haft en rigtig god tilslutning med 10 til 15 både på vandet. Næsten 50 mand af huse sådan en aften. Der er ingen fast dommerbåd, og der startes nu en start i stedet for to. Der er også faste bøjer næsten hele banen rundt, og den sidste bøje sættes i vandet i 2020.

Ad 3 Regnskabet godkendt med overskud på 49.052 kr. mod budgetteret 10.860 kr.

Budgettet for 2020 godkendt med et resultat på 8.750 kr.

Ad.4 Ingen indkomne forslag

Ad. 5 Hanne Nielsen valgt, som kasser

Ad. 6a Anders Mikkelsen valgt som formand til jolleudvalget og Christian Prinds som menigt medlem i jolleudvalget

Ad. 6b Klub- og tursejlerudvalget blev Svend Dybdahl valgt, som formand og Hanne Lund Andersen, som menigt medlem i udvalget.

Ad. 6c Thony Askjær valgt som menigt medlem til kølbådsudvalget

Ad. 7 Heine Andersen valgt til revisor

Bjarne Schluter valgt til revisorsuppleant

Ad. 8 Niels Nielsen, havnefoged fortalte om situationen omkring havnen. Intet er afgjort endnu med hensyn til renovering.

 Dirigent Jens Holm

Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub onsdag den 27. februar 2019

1. Jens Holm valgt til dirigent.

2. Formanden Flemming Merrild nævnede i sin beretning bekymring omkring det faldende medlemstal. Fra 168 til 107 på 10 år og meget kraftigt faldende de sidste tre år. Der skal nytænkning til. Orientering fra kommunen vedrørende tiltag og arbejder ved havneområdet er meget dårlig og skal forbedres. Vores hjemmeside er blevet sponsoreret til ny opsætning, vi mangler blot hjælpe til at få det gjort. I øvrigt savner klubben et sponsorhold, som har gåpåmod til at finde flere sponsorer!

Svend Dybdahl forsatte på klubhusudvalgets vegne og sagde bl.a. at nu var klubhusets terrasse og indgang færdige, og varmtvandssystemet bliver tjekket og justeret.

Kølbådsudvalget, sejlerskolen havde 15 elever i gang og fået en ny træner. Lidt venteliste og mangel på ekstra instruktører. Næste år, 2019, tegner også til at blive godt, sagde Peter Maarup

Kølbådsudvalget, kapsejlads er i gang for fulde sejl. Der var op til 15 både til sejladserne om onsdagen og til langdistancesejladserne. Der havde været lidt bøvl med bøjer ellers ikke. Hjemmeværnet havde bl.a. hjulpet med optagningen.

Ulrik Kjær fra jolleafdelingen var klar til endnu en sæson og denne gang prøves med videofilm og andre hvervekneb. Der forventes godt gang i den igen efter en lidt sløj sæson i 2018.

3. Årsregnskabet godkendt med lille underskud på 337 kr. meget tæt på det budgetterede på 1.800 kr.
4. Budgettet på 10.000 kr. og de hævede kontingentsatser godkendt.

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Flemming Merrild valgt til formand.

7.
a. Jens Holm og Peter Maarup valgt ind i kølbådsudvalget.

b. Poul Mejlund valgt ind i Klubhusudvalget.

c. Kristian Mortensen valgt ind i jolleudvalget.

8.
a. Heine Andersen valgt til revisor.
b. Bjarne Schlüter valgt til revisor suppleant.

9. Forsikringsafklaring omkring kommunens kørsel med de nye stativer. Igen nævnt kommunens langsomme reaktion på reparationer.


Referent Peter Maarup


Dirigent Jens Holm

Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub Torsdag den 22. februar 2018

40 medlemmer mødt.  Referat af Peter Maarup

Ad. 1                   Jens Holm valgt til dirigent.

Ad. 2                   Bestyrelsens beretning. Formanden talte bl.a.  om fornøjelsen ved at være i bestyrelsen, når de forskellige afdelinger og medlemmer deltager aktivt, og man kan mærke engagementet. Antallet af unge og sejlerskoleelever har ikke været så højt, som de forrige år, men passet meget godt til antallet af trænere. Der er medlemsnedgang, mest blandt de unge, og vi vil gerne finde muligheder for at holde aktivitetsniveauet og tiltrække andre interesserede i sejlklubben. Klubhuset er blevet fornyet med nyt varmeanlæg, som fungerer fint. Vi leder efter nyt møblement. Er der nogen, som kan hjælpe? Vores regnskab fik gode indtægter fra deltagelsen i Waters og mistede en god sponsor gennem flere år. Det er der korrigeret for i det kommende budget. Havne ser efter muligheder og økonomi for stativer til opbevaring.  Nyt opbevaringssted på mark syd for Falck etableres inden isætning af både i 2018. Kølbådsafdelingen ganske tilfreds med deltagerantallet af både i kapsejladserne. 12 til 15 både hver gang.  De to distancesejladser forløb godt og gentages i 2018. Borkfolkene var flinke til at deltage og nærmede sig godt og vel sejrsskamlerne hver gang! Der savnes en dommerbåd til sæson 2018! Sejlerskolen havde mellem 11 og 13 elever i bådene og 4 instruktører. Der var et par instruktører på landlov, så det hele passede fint sammen. Certificeringen bliver fornyet i 2018.

Ad3.                    Regnskabet godkendt med overskud på 18.653 kr. mod budgetteret 760 kr.

Ad.4                    Budgettet for 2018 godkendt med et resultat på 1.810 kr.

Ad. 5                   Indkommet forslag fra bestyrelsen, med bemyndigelse til at indlede et samarbejde med vinter- og fjordsvømmeforeningen Neptun, blev ikke vedtaget!

Ad. 6a                Hanne Nielsen valgt som kasser

Ad. 6b                Thony Askjær valgt til kølbådsudvalget

Ad.  6c                Ulrik Kjær valgt som formand til jolleudvalget og Lars Fogh som menigt medlem i jolleudvalget

Ad. 8                   Heine Andersen valgt til revisor

Bjarne Schluter valgt til revisorsuppleant

Ad. 9                   Eventuelt: Bådmotorer malet i tyverisikret farve, specielle tyverisikringsbolte til påhængsmoterer søges, caps med logo og klistermærker med logo ønskes.

 

 

Dirigent Jens Holm

Referat af Ringkjøbing Sejlklubs generalforsamling tirsdag den 28. februar 2017

42 medlemmer mødt i klubhuset. Referent Peter Maarup.

1. Jens Holm valgt til dirigent.

2. Formanden Steven Diemar. Vi kan se tilbage på et travlt år, et år 2016, hvor der er sket mange ting i klubben. Et år hvor gamle traditioner er blev holdt i hævd, og nye er kommet til. Der er blevet afholdt standerhejsning med frokost, kapsejlads, fjordens dag, Skt. Hans, Fiskernes dag i Thorsminde og i al hast og med en stærk indsats er der afholdt BDO stævne. Som noget nyt blev en gamle tradition - afrigger fest - genoptaget og lagt sammen med standerstrygning, en rigtig hyggelig dag/aften.

Efter sidste års generalforsamlingen havde Pia og jeg møde med Leon Träger fra Dansk Sejlunion, og her blev vi bekræftet i, at vi gør mange ting rigtigt, men selvfølgelig også nye idéer til at udvikle klubben, både for nye såvel som gamle medlemmer af klubben. I ungdomsafdelingen har det været en stor opgave for Pia at overtage udvalgsformandsposten efter Thomas. En stor opgave, som Pia med flid og krum hals har gået til. Det er med glæde, vi siger, at vi har haft et positivt problem og har måtte sætte nye sejler på venteliste, omvendt har vi så desværre et større problem med materialet i ungdomsafdelingen, som efterhånden er ved at være nedslidt.

Klubhusudvalgsformanden har i den grad også været hængt op med byggemøder, indhentning af tilbud i forhold til det nye tag og vandvarmer, samt løbende dialog med håndværkerne.

Kølbådsudvalget kan igen i år melde fuldt hus i sejlerskolen, og som noget nyt har kølbådende haft besøg at gaster fra ungdomsafdeling, som har været med ude på onsdags kapsejlads, hvilket er en god måde at udvikle og fastholde de unge mennesker, som har behov for nye udfordringer.

Kasseren har haft opgaven med at sætte sig ind i regnskabet og videreføre det gode regnskab efter Alice, sætte sig ind i regler for medlemstilskud, indberetningsfrister m.m.

På formandssiden er der gået rigtig meget tid med fond søgning, dialog med Ringkøbing Kommune, Økonomi- og Erhvervsudvalget, Energinet, leverandør mfl. hvilket har resulteret i 229.000 kr. Hvoraf de ca. 135.000 kr. fra anlægspuljen er gået til nyt tag og 94.000 kr. (Grøn Ordning) har gjort, at vi har fik mulighed for at få opsat et solvarme anlæg, vel at mærke uden det kar kostet klubben noget. Dette skulle gerne resultere i færre udgifter til opvarmning af vand og derved spare klubben nogle penge og samtidig gøre Ringkøbing Sejlklub til en ”grønnere” klub.

Dansk Sejlunion mærker en positiv opmærksomhed på sejlads efter TV-udsendelsen med Theis og Emil Erichsens jordomsejling. Det er vigtigt, at vi ude i klubberne udnytter denne opmærksomhed, således at vi kan blive ved med at bevare medlemstallet i klubben og tilføre nye medlemmer. Derfor er det også vigtigt, at man tænker positiv på nye tiltag og ideer, der måtte komme. Huske på at alle medlemmer er vigtige, men vi kan ikke bygge en klub videre ved kun at tænke på eksisterende medlemmer.

Til slut vil jeg gerne takke alle medlemmer, forældre, mf. som har været med til at bidrage klubben positiv med frivillige hjælp, om det har været at bage en kage, fylde op med toiletpapir eller pigerne som sælger pølser hver onsdag – og jer der nyder godt af denne hjælp, husk at værdsætte det.

Der skal også lyde en stor tak til klubbens sponsorer og en kæmpe stor tak til medlemmerne i bestyrelsen, vi har kæmpet hårdt i år 2016,

Tak for nu og rigtigt god vind i sejlende til Ringkjøbing Sejlklub.

Kølbådsudvalget (Kapsejladsudvalget ved Jens Holm og Sejlerskolen ved Peter Maarup)

Kapsejlads. Vind og vejr artede sig vel i år for både kapsejladserne og sejlerskolens aktiviteter. Sjældent år. Til kapsejladserne deltog mellem 12 og 15 både per gang. Imponerende. Vores langdistancekapsejlads og stjernekapsejlads var succeser. Til langdistancen var vejret dog hårdt og et par både fik skader. Der sejles nu efter respit efter svenske lystal, og det virker godt på nær et par både, som ikke er i tabellen. Aftnerne afsluttedes med sædvanlige pølser og øl og kaffe.

Sejlerskolen havde 14 sejlerglade elever og seks aktive instruktører. Mange ting afprøvet bl.a. sejlads i juniorafdelingens joller. Store mennesker i små joller giver masser af sjov og fornemmelser af vindens påvirkning. Næste års program indeholder, som noget nyt længere turer, måske med overnatning, og en mørkesejlads er også i planen. Er der en eller flere, som gerne vil prøve kræfter med instruktørarbejdet, er I mere end velkomne til at henvende jer.

Klub- og tursejlerudvalget. (Peder Hansen) Klubhuset fik sit nye flotte tag og solvarme vand. Der var tre bud på renoveringen, hvor Bendt K. Jensen vandt udbuddet. Der mødte mange op til de planlagte arbejdsdage, og der blev udført meget godt frivilligt arbejde. Sankt Hans aftenen forløb godt og gav et mindre overskud. Stander ned og op dagene blev passende fejret og her mødte igen mange op.

Jolleudvalget. (Pia Strandbygaard) Der har i jolle afdelingen været arbejdet med at give plads til de forskellige niveauer de enkelte sejlere er på. Der har været fokus på, at der er et fast trænerteam omkring de tre grupper af sejlere. Det har givet nogle rigtig gode træningsaftner. Udfordringen har været, at vi har mange helt unge sejlere og mange nybegyndere og det betyder at de har brug for hjælp til at løfte joller, rigge til og rigge af. Det har været en svær opgave og særligt at nå både at instruere de nye sejlere og samtidig lære nye forældre, hvad der er forventet af dem.

Det har ikke været muligt at afvikle kapsejladstræning om tirsdagen som tidligere, da der ikke er træner kapacitet til det. I stedet har vi forsøgt os med et hold sejlere, der har været med som gaster hos onsdagskapsejlerne og vi har flere gange stillet med en kølbåd bemandet med ungdomssejlere og en træner. Denne aktivitet har givet vores sejlere et helt nyt syn på, hvad der kan komme efter tiden som jollesejler.

To af vores ungdomssejlere, sammen med en af vores trænere, kastede sig sidste forår over at istandsætte de to 405 joller, som vi har fået af Landbobanken. Det var en fantastisk oplevelse, at se deres iver og glæde ved selv at have lavet jollerne og gevinsten, da jollerne kom i vandet og virkede. Ved standerhejsning den 1. april vil Landbobanken deltage, og her overrække jollerne officielt.

En af de største udfordringer vi har haft i år har været vedligehold af materiel. Mange af primært optimistjollerne er nedslidte og mangler gennemgående vedligeholdelse. Det har tager tid fra trænerne og hjælperne. Erfaringerne fra dette år har derfor medført, at vi nu ændrer strategi, således, at vi i langt højere grad stiller krav om at sejlerne og deres forældre tager ansvar for den jolle man lejer.

Kun et par stykker ud af de 30 jollesejlere har forældre, der er sejlere selv, det vil sige at alle skal have lært hvordan man vedligeholder en jolle. Dette arbejde går vi i gang med ved opstart 2017. Projektet med at give større ansvar til sejlerne og forældrene har også til formål, at vi får flere som selv ejer deres egen jolle og dermed kommer til at føle langt større ansvar for jollerne.

Det kræver stor respekt og tak til alle der har hjulpet til alle arrangementerne. Der er rigtig mange her i klubben, som er gået lige lidt længere for at være med til at det hele er lykkedes.

Beretning godkendt.

Debat efter beretningerne til videre bearbejdning af den kommende bestyrelse:

Gennemgang af flåden og vores aktiver og deres brug ønskes undersøgt af generalforsamlingen. Eventuelle salg og udskiftninger, så klubben ikke har ubenyttet materiel stående.

Der blev efter indlæggene også debatteret omkring andre sportsgrenes brug af klubhuset, og en af konklusionerne var, at man skal være medlem af klubben for at bruge klubbens faciliteter.

3. Årsregnskabet, Bjarne Schlüter, godkendtes med 17.194 kr. i overskud mod budgeret 6.845 kr. Medlemstallet er per 31. december 2016 151 stk.

Budgettet for næste år (2017) er et overskud på 760 kr. inklusiv op – og afskrivninger.

Kontingentsatser hæves med 20 kr., dog par med båd med 30 kr.  Jollelejen hæves med 180 kr.

Satserne er i 2017:

Junior indtil 19 år        650 kr.

Senior m/båd              900 kr.

Senior u/båd                750 kr.

Par m/båd                     1.240 kr.

Par u/båd                      950 kr.

Passiv                              395 kr.

Sejlerskole                    1.800 kr.

Jolleleje                         800 kr.

 

4. Indkomne forslag fra Claus Nielsen modtaget den 7. februar til vedtægtsændringer blev gennemgået og rettet af generalforsamlingen. Følgende rettelser med rødt skal indføres i Sejlklubbens vedtægter:

§ 2 Klubbens formål er at fremme interessen for fritidssejlads typisk ved afholdelse af kapsejlads og uddannelse i sejlads såvel praktisk som teoretisk samt ved varetagelse af fælles interesser. Til opnåelse af dette kan klubben stille øvelsesmateriel, udstyr, viden og lokalefaciliteter til rådighed for medlemmerne.

§4. Forslagsstillerens ændringer til § 4 trækkes tilbage.

§ 10.
Stk. 5:
Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem. I tilfælde af formandens fravær tegnes klubben af næstformanden og et bestyrelsesmedlem. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen. 
Den nyvalgte bestyrelse udarbejder organisationsplan for det kommende år.

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af klubbens aktiviteter og har ansvaret for klubmidlernes bedst mulige anvendelse med ansvar i det af generalforsamlingen godkendte budget.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske efter godkendelse på en generalforsamling.

Stk. 9

Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøder. Fra udvalgsmøder skal der udfærdiges referat i.f.m. organisatoriske og/eller økonomiske beslutninger. Referaterne er åbne for medlemmerne (dog ikke personfølsomme oplysninger).

Referatet fra generalforsamlingen skal godkendes af den samlede bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde, og skal ligeledes godkendes af dirigenten.

(Den kommende bestyrelse bør undersøge, hvilke muligheder der er for offentliggørelse)

§ 13.

3.1 Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.

3.2 Budget og kontingenter for det kommende år fremlægges til godkendelse.

5. Flemming Merrild valgt til formand

Kasserer Bjarne Schlüter ikke på valg.

 

6. Kølbådsudvalget Peter Maarup genvalgt, som formand for en 2 årig periode. Udvalget har Jens Holm og Thonny Askjær som medlemmer. Jens Holm, som har kapsejlads afdelingen, blev genvalgt for en 2 årig periode.

Klub- og tursejlerudvalgets formand Peder Hansen ønskede ikke at forsætte, ny formand bliver Svend Dybdahl for en 1 årig periode

Poul Majlund genvalgt for en 2 årig periode

Udvalget har også Olaf Funch Pedersen, som medlem.

Jolleudvalget Jan Grimstrup genvalgt for en 2 årig periode. Udvalget består nu af Pia Standbygaard, som formand, og Nils Strandbygaard og Jan Grimstrup, som medlemmer af udvalget.

7. Heine Andersen genvalgt til revisor.

Jens Holm genvalgt, som revisorsuppleant.

8. Eventuelt. Hjertestarter i klubben. Muligt, at der kommer nye stativer til vinteropbevaring af bådene ligesom i Bork. Renovering af klubhusets toiletter. Svaler ved indgangspartiet. Stander ønskes inkluderet i medlemskontingentet.

 

 

Dirigent Jens Holm

Ringkjøbing sejlklub generalforsamling torsdag den 25. februar 2016

34 medlemmer mødt.

1. Jens Holm vælges som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning:

Formanden Steven Diemar

Det har for mig være et år, hvor jeg skulle sætte mig ind i klubben virke og gøren. Spændende at komme i gang med.

Siden sidste generalforsamlingen har vi været igennem et år, hvor der har været arbejdet på nye tiltag, herunder et samarbejde med andre klubber i Ringkøbing, hvilket mundede ud i at det ”gamle” til vands, til lands og i luften fik nyt navn form af Fjordens dag. Et godt samarbejde er skudt i gang med Ringkøbing svømmeklub, Ringkøbing ro & kajak klub, Ringkøbing Surfe klub, handelstandsforening og Marinehjemmeværnset om fremtidig aktiviteter, med det formål at gøre opmærksom på de muligheder Ringkøbing Fjord tilbyder og ikke mindst at tilføre de respektive klubber flere medlemmer.

Den første del af år 2015 havde klubbens medlemmer ikkemeget held med vejret, mange både kom sent ud og at sejle og træningsaftener blev for en stor del af ungdomssejlerne på land.

Vi har formået at lave en del sociale arrangementer, med en hyggelig standerhejsning, fælles morgenmad ved klubbesøg, og ikke mindst ved standerstrygningen.

Sankt Hans blev også en fantastisk aften, på trods af vejret ikke var med os, gik det rigtig godt, med mange besøgende i vores bod på parkeringspladsen, som var fyldt med telt, bord og stole. Her skal lyde en stor tak til dem som hjalp os med en god frivillig indsats, som gav penge til klubben, og som kommer os alle til gavn.

DBO, Dansk bræt organisation, afholdt stævne i august med stor succes og masser af vind og et rigtig pænt overskud. Vi er ved at have fundet ud af, hvordan sådant stævne afholdes.

Vi kan se tilbage på et år, hvor vi netto har fået 18 nye medlemmer, men også et år, hvor vi har været uheldige med en følgebåde, som ikke er sikker at sejle i, og derfor har klubben købt en ny følgebåd af Ringkøbing Dykkerklub, et rigtig godt køb, som vi gerne skulle få glæde af i mange år.

 

Jolleafdelingen kunne ikke repræsenteres ved Thomas Kronborg, da han var på arbejde. Steven nævnede, at afdelingen gik godt. Der var investeret i et par nye joller og en stor og god følgebåd med godt udstyr. Nils Strandbygaard fra jolleafdelingen, supplerede beretningen med, at der er godt gang i afdelingen og en del nye tanker om arbejdet med de unge og deres forældre. Bl.a. skal samarbejdet med Sejlerskolen gøre at flere unge fortsætter med sejlads med kølbåde. Deres forælder skal også gøres mere opmærksomme på mulighederne for, at de selv også kan prøve at sejle i kølbådene. I året havde unge været med til kapsejladserne og lånt IF båden et par weekender. Et par af forældrene havde undervist de helt små, ”ællingerne”, og haft god gang i dem.

 

Klub og tursejlerudvalget ved Kristen Mejer og Peder Hansen. Taget på klubhuset trænger til udskiftning, da det er utæt. Udskiftningen til et tættere pap tag er vurderet til at koste 250.000 kr. Der er søgt tilskud hos Ringkøbing-Skjern kommune og Nordea fonden.  Byggeriet kan også gøres billigere ved frivillig hjælp, som Kristen spurgte efter. Der var ikke umiddelbart mange, som meldte sig! Sankt Hans aften blev afholdt på en ny måde, og der havde været stor tilslutning fra byen og arrangementet givet et pænt overskud. Det gentages i 2016. Der blev stillet spørgsmål om dette års måde at afholde Sankt Hans på er et udtryk på at andre traditionelle afholdelser ikke er velkomne, og til det svarede formanden klart og tydeligt,  at i sejlklubben er der plads til både fornyelser og traditioner og alle medlemmer velkomne.

 

Kølbådsudvalget berettede Peter Maarup omkring Sejlerskolen. Der var 14 sejlerglade elever på vandet og 6 instruktører i 2015. Der blev sejlet livligt i de to skolebåde samt yderligere to til tre private både. Der var trængsel, når alle eleverne skulle sejle sammen. Siden Sejlerskolen genstart i 2010 har der været 64 eleverne igennem skolen. Af dem er der kommet 35 nye medlemmer i klubben, og der er 26 som har nu andel i egen båd og i havnen er der nu 14 pladser, som bruges af de forrige elever. Der er budgetteret med endnu en skolebåd, da pladsen kan være trang i de to vi har og brugen af de private både stor. Der er erhvervet i 2016 en rigtig flot H båd, som skal afhentes i Bork.

Jens Holm forsatte i godt humør fra kølbådsudvalget med kommentarer fra vores kapsejladser.  Det havde været et godt år med en del sejladser og deltagere. Vinden drillede lidt af og til. Langdistancesejladsen i efteråret var en kæmpesucces, som gentages i 2016. Dertil kommer en stjernekapsejlads i juni 2016. Tidsmålingssystemet ændres. Nærmere forklaring senere. Han takkede pølsedamerne og dommeren for gode indsatser.

Der blev stillet spørgsmål ved nødvendigheden af køb af ny sejlerskolebåd, og om køb skulle over generalforsamlingen. Svar fra bestyrelsen er, at man er uforstående overfor spørgsmålet, og mener det vil hæmme tilgangen af elever betydeligt både i juniorafdelingen og kølbådsafdelingen, hvis der ikke er undervisningsmateriel til rådighed. Det er nødvendigt for at kunne undervise flere elever af gangen, og at privatbådene aflastes. Valget skyldes også at H- båden er lettere for begyndere at håndtere og i tillæg kommer så, at klubben får to ens både. Se i øvrigt paragraf 2 i vores vedtægter, hvor der bl.a. står, at klubben skal stille øvelsesmateriale til rådighed. Det har aldrig været meningen af elever selv skal have båd og udstyr med, som det blev nævnt af enkelte medlemmer på generalforsamlingen.

3. Årsregnskabet med et flot overskud på 8.461 kr. godkendtes. Budget for det kommende år godkendtes.

4. Forslagene til de nye kontingentsatser godkendtes!

5. Formand Steven Diemar er ikke på valg. På valg i 2017

Kasseren Alice Askjær er på valg og ønskede ikke genvalg.

Bjarne Schlüter vælges som kasser.

6. Valg af stående udvalg:

Ungdomsudvalg:

Formand Thomas Kronborg på valg. Han ønskede ikke genvalg.

Anders Askjær på valg. Han ønskede ikke genvalg.

Jan Grimstrup ikke på valg. På valg i 2017

Pia Strandbygaard vælges som formand.

Nils Strandbygaard vælges som medlem af udvalget.

 

Klubhusudvalg:

Formand Kristen Mejer ønskede at træde ud på grund af arbejdspres.

Peder Hansen vælges som formand. På valg i 2017. Er i forvejen i udvalget.

Knud Andersen er på valg og ønskede ikke genvalg.

Olaf Pedersen vælges og

Poul Majlund vælges.

 

Kølbådsudvalget:

Formand Peter Maarup på valg i 2017.

Jens Holm på valg i 2017.

Thony Askjær på valg og genvælges.

 

7. Heine Andersen på valg og genvælges som revisor.

Jens Holm på valg som suppleant. Genvælges.

 

8. Eventuelt.

Hjertestarter ved klubhuset. Undersøgers nærmere.

Havnepenge på havsiden i Hvide Sande. Der rettes forespørgsel til Hvide Sande

De afgående udvalgsmedlemmer takkes for gode indsatser.

En manglede orientering om, hvor der skal rettes henvendelse, hvis man ønsker at hjælpe. Kontakt os bare i bestyrelsen.

Vedrørende vores kommunikation og orienteringer arbejdes der fremadrettet på en ny kommunikationsstrategi.

Klubben er blevet spurgt om muligheden for afholdes af IFCA Slalom Championship i Denmark på vegne af IFCA. (IFCAs afdeling for Verdensmesterskabet i surfing), og har denne gang pænt takket nej til arrangementet i år, men pointeret, at vi har stor interesse for afholdes at dette flotte og store stævne et af de kommende år.

 

 

 

Referent Peter Maarup

Referat af Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub

Afholdt den 26. februar 2015 i klubben

Referent Peter Maarup

 

30 medlemmer mødt.

1) Jens Holm valgt til dirigent. Konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

2) Formanden, Flemming Merrild aflagde sin beretning og roset klubben for at være medlemmernes klub. Arbejderne med de planlagte reparationer med klubhuset næsten færdige, det havde været et stort arbejde at få udført de sidste år. Der konstateres stadig medlemstilbagegang, og han førte lidt PEP-talk til generalforsamlingen omkring det at få nye medlemmer tilknyttet klubben.  Bestyrelsen havde igangsat hvervningskampagner. Bl.a. fået lavet reklamespot i Ringkøbing biograf. Reklamen kører hele året 2015. Den forventes der meget af.

Kølbådsudvalget: Sejlerskolen ved Peter Maarup, supplerede formandens beretning med at det havde været et kanonår vejrmæssigt med masser af sejlertimer på vandet. Eleverne i sejlerskolen deltog trofast i sejladserne. Certificeringen af Sejlerskolen godkendt til fortsættelse.

Kølbådsudvalget forsat ved Jens Holm , kapsejladserne fungerer fint med de nye måleregler.  Næste sæson bliver der flere starter og en distance kapsejlads

Ungdomsafdelingen ved Thomas Kronborg, havde også haft en god sæson. Bl.a. med juleafslutning, netparty, god pinse fremvisning. (Til vands/i luften arrangement i Ringkøbing by.)

Dansk Brædt Union havde afholdt stævne i august med hjælp fra Ungdomsafdelingen med stor succes. De kommer stærkt tilbage i næste sæson!

Sunds, deres venskabsklub fungerer samarbejdet omkring de forskellige arrangementer rigtig godt.

Kristen klub og tursejlerudvalgte meldte klubhus færdigt og nævnede kommende øl smagning på programmet. (nyt regnskabsår)

3) Regnskabet godkendt med minus på 26.975

4) a.  Budget godkendt på minus 7.000 kr.

b. Kontingentforslag på plus 25 kr. på sidste års kontingent godkendt

c. Forslag angående frihavnsordning modtaget. Vil blive viderebehandlet af bestyrelsen på kommende møde

5) Bestyrelsen Formand Steven Diemar, Thomas Kronborg, Peter Maarup, Kristen Mejer

Kasser Alice Askjær

6) Jolleudvalg Anders Askjær, Jan Grimstrup, Thomas Kronborg

Kølbådsudvalg Thony Askjær, Peter Maarup, Jens Holm

Klubhus/tursejlerudvalg, Peder Hansen, Knud Andersen, Kristen Mejer

7) Hejne Andersen revisor, Jens Holm suppleant

8) Intet

 

Dirigent Jens Holm

Bestyrelsesmøde den 18. maj kl. 19.00 i klubhuset.

Fremmødte: Knud Andersen, Peder Hansen, Thony Askjær, Alice Askjær, Steven Diemar, Thomas Kronborg, Peter Maarup (referent)

Indkaldelses uden dagsorden, men med formål at orientere bestyrelsen og udvalgene

Sankt Hans sørger klubhus- og tursejlerudvalget for. Peder Hansen og Knud Andersen var med, som repræsentanter. Båltaler er Flemming Merrild. Dagbladet ville gerne afholde aftenen, men det er nu aftalt, at der næste år muligvis bliver samarbejde omkring bålet! Vi vil prøve med salg af godt humør og pølser fra grill at få tiltrukket kunder til Sejlklubben. Mere derom senere.
Sejlklubbens folder bliver genoptrykt i 250 eksemplarer efter mindre korrektioner.
Udvalgenes funktioner blev diskuteret, og der blev nævnt at nye udvalgsmedlemmer skal orienteres grundigt ved indtrædelse, så deres arbejdsfunktioner fremgår tydeligt. Udvalgene arbejder og fremlægger gennem formanden deres ideer og arbejder i bestyrelsen.
Vores pinsearrangement afholdes nu i samarbejde med svømmeklubben, kajakklubben og surfklubben og Handelsstandsforeningen. Navnet er nu: Fjordens dag. Samarbejdet ønskes forsat og udvidet. Der er den 23. maj, som noget nyt, en konkurrence om en IPAD. Alle klubberne skal besøges og beviset derpå bruges, som lodseddel.
Alice, kasseren, meddelte at vi nu er 150 medlemmer og modtaget lokaletilskud stemte med det ansøgte.
Juniorafdelingen (Thomas Kronborg) er kommet rigtig godt fra start. Bl.a. med "ællingerne". Den mindste årgang er en gruppe på 10, som Anne Marie og Lene hygger sig med. Både de og ungerne får lært at koldt vand er bare dejligt! Der er overbooket, og de resterende kommer på et hold efter sommerferien. Der er yderligere delt lidt mere op på holdene, så der kan også sejles mere alvorligt i den øverste gruppe. Her drejer det sig om, at udvikle flere kompetencer og dygtiggøre sig til bl.a. kapsejladser.
Kølbådsafdelingen (Peter Maarup, Thony Askjær) Sejlerskolen har succes med sine nye annoncetiltag, og der er nu 15 nye elever. Der er kommet en ny instruktør med (Lars From). Der er nu 5 aktive instruktører og tre vikarer. Sejlerskolen er godt begyndt med teoriundervisning og klargøring af bådene. Sejladserne er begyndt. Der planlægges en anderledes aften af Hans Henrik, og den glæder vi os til. Kapsejladserne, Onsdagssejladserne, er begyndt, men vejret har drillet lidt. Der sejles indtil sommerferien og igen efter sommerferien.
Nyhedsbreve skal udsendes jævnligt- husk at sende Steven info. VILD MED VIND nyt tiltag fra Sejlunionen og Foreningen af lystbådehavne i Danmark med støtte fra Nordea Fonden. Pulje på 500.000 kr. /år. Se vedhæftede filer. Flemming Merrild deltager fra Sejlklubben.

Generalforsamling for 2012

Dirigent

 Jens Holm valgt. Konstaterede indkaldelse til generalforsamling i orden og at regnskabet sat op i klubhuset i følge vedtægterne

 Årsberetning

Flemming Merrild, formand
 Klubbens 100 år Jubilæums aktiviteter forløbet rigtig godt. Pinsearrangement, Sankt Hans fest i masteskuret, receptionen i klubhuset i november med efterfølgende fest på Hotel Ringkøbing.

Byggebudgettet overskredet med 23.000 kr. i 2012. men beløbet ikke stort i forhold til det vi har fået af nyindrettet klubhus med overdækket terrasse. Der blev slidt på de der hjalp til og nogle af os kunne næste bestå tømrer eksamen bagefter!

Peter Maarup, kølbådsudvalget, Sejlerskolen
18 elever og 8 instruktører. Nyt med daghold og ungdomssejlads. 3 både.

·         Jens Holm, Kapsejlads

Fortsætter respitsystem, som de foregående to år. Mogens stoppet, som dommer. Nils afløser, men kan ikke i det kommende forår! Her løser Martin og Bent, som er i dommerbåden, så godt det er muligt.

Thomas Kronborg
35 ungdomssejlere plus forældre til opbakningen.

Som noget nyt har Bork, Sunds og Ringkøbing lavet stævne sammen for elever, der er ældre end 15 i uge 32. Skal holdes på skift i de kommende år. I 2013 er det vores tur.

Noget nyt fra Ringkøbing, som nu breder sig, som ringe i vandene: Op og ned bane, hvor alle bådtyper sejler mod hinanden. Succes.

Årets ungdomssejler blev Andreas Funk

Årsregnskab

Alice Askjær
Årsregnskabet fremlagt. Udgifter til byggeri er udgiftsført.Dette til trods viser regnskabet kun et samlet driftsunderskud på 37.000,- . Fantastisk resultat. Regnskabet godkendt.

Budget 2013 blev fremlagt og accepteret uden kommentarer.

Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til kontingent 2013 blev vedtaget. Viser en moderat stigning.

Valg

 Formand                                                 Flemming Merrild               Genvalgt
Kølbådsudvalg (formand)                       Peter Maarup                                            Genvalgt
Kølbådsudvalg                                       Jens Holm                           Genvalgt
Jolle- og optimistudvalg                          Anders Askjær            Valgt (1 år)
Jolle og Optimistudvalg                          Jan Grimstrup                                 Genvalgt
Klubhus- og tursejlerudvalg                   Peder Hansen                                 Genvalg 
Reevisor                                                   Hejne Andersen                  Genvalgt
Revisorsuppleant                                    Jens Holm                           Genvalgt
Eventuelt.

Arbejdsweekender
Sponsorudvalg

Ekstraordinær generalforsamling d. 10.april.2010

Dagsorden:

Valg af dirigent
Indkomne forslag
Evt.
Referat:

Ad 1:
Jens Holm blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at den var beslutningsdygtig.

Ad 2:
Mogens Grimstrup blev foreslået som æresmedlem af Ringkjøbing Sejlklub.
Forslaget blev sat til afstemning, og det blev enstemmig vedtaget.

Ad 3:
Ingen indlæg


Jens Holm forestod dirigent-gerningen

 

Efter generalforsamlingen blev Mogens Grimstrup udnævnt til æresmedlem.