Lørdag 25 Maj 2019
You are here: Hjem Klubben Organisationsplan
Organisationsplan PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Flemming   
Mandag, 05 Marts 2018 00:00

Organisationsplan
for

Ringkjøbing Sejlklub
2018

Denne organisationsplan for Ringkjøbing Sejlklub beskriver i hovedtræk det enkelte udvalgs ansvars- og arbejdsområder.

FORMAND

1. Klubben tegnes af formanden sammen med kasserer.

2. Modtager og fordeler post til de respektive udvalg.

3. Indkalder til og leder bestyrelsesmøder.

4. Forestår kontakter til myndigheder, Dansk Sejlunion, kreds og andre klubber.

5. Koordinerer og understøtter stående udvalg til gavn for helheden og udviklingen i klubben.

6.      Hovedansvarlig for lay out´et af  klubbens hjemmeside.

SEKRETÆR

1. Fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling. I tilfælde af forfald udpeger formanden en protokolfører.

2.     Påser, at bestyrelsesreferater i relevant form lægges ud på hjemmesiden

NÆSTFORMAND

1. Overtager formandens forpligtigelser i tilfælde af formandens fravær.

KASSERER

1. Tegner klubben sammen med formanden.

2. Forestår den daglige regnskabsføring, opkrævning af medlemskontingent samt alm. ud- og indbetalinger.

3. Sørger for udarbejdelse af årsregnskab.

4. Er ansvarlig for vedligeholdelse af medlemsregister. Registreringen foregår i "Conventus"

5. Indberetning af medlemmer til DS i forbindelse DS-kontingent og for udsendelse af Sejlerbladet.

6. Indberetning af regnskab og ansøgninger vedr. tilskud m.v. til myndigheder.


KLUBHUS- OG TURSEJLERUDVALGET

1. Påser og sørger for vedligeholdelse og rengøring af klubbens bygninger og udenomsområde med tilknytning til bygningerne.

2. Indgår aftaler for kantinedriften og rengøring af klubhus ved betalt hjælp.

3. Forestår udlejning af klubhuset i henhold til vedtagne regler.

4. Udvalget har bemyndigelse til at iværksætte mindre reparations- og vedlige­holdelses­arbejder under hensyntagen til budget.

5. Arrangerer de faste arrangementer: Standerhejsning, Sankt Hans bål med båltaler, Sommerfest, Stander­strygning, Afriggerfest..

Arrangerer desuden faglige og sociale arrangementer efter medlemmernes ønsker, tilslutning og behov

6. Koordinerer tilmeldingerne til Pinseturen med Bork Bådelaug.

7. Varetager motorbåds- og tursejlernes interesser.

8. Arrangerer fælles tur- og orienteringssejladser.

9. Arrangerer undervisning, ekskursioner og klubaftner i vinterhalvåret.

10.    Påser, at alle informationer, der vedrører udvalget, er opdaterede på hjemmesiden.

JOLLEUDVALGET

1. Arrangerer træning for optimist- og jollesejlere.

2. Arrangerer lokale jollesejladser.

3. Udpeger og sørger for uddannelse af instruktører.

4. Arrangerer vinterundervisning.

5. Arrangerer jollestævner og RS’ er repræsentant i Limfjordskredsen Ungdom.

6. Arrangerer eventuelle lejre og alternative aktiviteter for jollesejlere.

7. Sørger for opsyn med og vedligeholdelse af klubbens følgebåde, joller og jollegrej i øvrigt, samt vinteropbevaring af samme.

8. Påser og sørger for ryddelighed m.v. i jolleafdelingens del af materialeskuret.Orienterer lokalpressen om sejladsresultater.

10. Meddeler kassereren navne på deltagerne med henblik på registrering, kontingent­opkrævning og evt. jolleleje.

11. Sørger for udsending af telegrammer til jollesejlere i anledning af konfirmation o.l.

12. Forestår græsslåning af græsset omkring jollearealet

13. Indhenter børneattester for alle trænere og instruktører, der har med børn at gøre.

14.  Påser, at alle informationer, der vedrører udvalget, er opdaterede på hjemmesiden.

KØLBÅDSUDVALGET

1.  Kølbådsudvalget varetager kølbådssejlernes interesser.

2.  Kølbådsudvalget driver sejlerskolen.

3.  Kølbådsudvalget varetager H-bådenes interesser.

4.  Kølbådsudvalget fungerer som klubbens kapsejladsledelse for kølbåde herunder udvikling vedligeholdelse af respitsystemer samt afholdelse af temaarrangementer om kapsejlads.

5.  Kølbådsudvalget sørger for opkrævning af kontingenter og gebyrer hvad angår sejlerskolen og kapsejladser.

6.  Kølbådsudvalget holder klubbens kølbåde i en stand, der stedse svarer til ambitionsniveauet.

7.  Kølbådsudvalget sørger for ryddelighed i masteskuret.

8.  Påser, at alle informationer, der vedrører udvalget, er opdaterede på hjemmesiden

GENERELT FOR ALLE UDVALG

1. Alle udvalgsmedlemmer har krav på 1 nøgle til kontoret/depot rum for så vidt dette er nødvendigt for medlemmets arbejde.

2. Alle udvalg kan foretage dispositioner, også af økonomisk karakter, for så vidt det er en del af klubbens/udvalgets normale drift, og under hensyntagen til udvalgets budget.

3. Ethvert køb på kredit skal attesteres af et udvalgsmedlem. Konto nr. skal påføres nota ved den handlende.

4. Alle udvalg er behjælpelige med afvikling af større arrangementer som f. eks. jollestævner og andre tværgående arrangementer i klubben.

5. Det påhviler alle udvalg, at samarbejde bedst muligt, for at fremme gensidig forståelse og aktiviteter på tværs af udvalgenes arbejde til gavn for klubbens tarv og fremtidige udvikling.

 

Konfirmeret af bestyrelsen marts 2018