Torsdag 24 Jan 2019
You are here: Hjem Klubben Referater Referat generalforsamling ult. 2013
Referat generalforsamling ult. 2013 PDF  Array Udskriv Array
Skrevet af Flemming Merrild   
Mandag, 24 Februar 2014 08:08

Generalforsamling i Ringkjøbing Sejlklub den 19. februar 2014
Mødet afholdtes i klubben. 37 medlemmer var mødt op kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger årsberetning.
3. Årsregnskabet fremlægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag. Forslag skal skriftlig tilstilles bestyrelsen senest 10 dage før general- forsamlingen. Forslag fra medlemmerne opslås i klubhuset 8 dage før generalforsamling- en. Forslag fra bestyrelsen meddeles samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen. Der kan under generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag under dette punkt.
5. Valg af formand eller kasserer.
6. Valg af stående udvalg.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

 

Ad. 1 Jens Holm dirigent. Konstaterede generalforsamling rettidig indvarslet, regnskab rettidigt fremlagt og forsamlingens beslutningsdygtighed

Ad. 2 Formanden, Flemming Merrild, lagde ud med bestyrelses beretning og gennemgik fordelingen af medlemmer antal- og aldersmæssigt. Gruppen fra 21 til 35 år er svagt repræsenteret og ønskes øget. Nye mindre og hurtigere kølbåde kunne måske friste. Nye tiltag vil blive undersøgt og iværksat. Bestyrelsen vil gerne have input og hjælp til arrangementerne. Kommentar fra generalforsamlingen var bl.a., at der gerne måtte lejes ellers købes andre både og aldersgruppen spørges om deres krav.

Kølbådsudvalget/ Sejlerskolen, ved Peter Maarup havde anvendt en del energi og penge på annoncering, som ikke havde haft fuld virkning. Næste sæson gøres det med mere personlig henvendelse, hjemmesiden og Facebook. Der var 12 elever på Sejlerskole, med 8 instruktører, som undervisere. Der var langt de fleste aftner rigtig fint sejlervej og skolebåde var meget på vandet. Certificeringen med beskrivelse af vores aktiviteter og kunnen blev forlænget til 2015.

Kølbådsudvalget/ Kapsejlads ved Jens Holm, sejlede de sædvanlige onsdage. Den nye dommer Nils Strandbygaard var ved at blive sejlet i stilling sammen med den nye motorbådsfører og Mogens Grimstrup fratrådt som dommer. Stor tak til ham for sin lange indsats. Kapsejladsdelen ville gerne, hvis der kunne etableres kontakt til endnu en motorbådsejer, som ville kunne deltage. Der blev spurgt til, om der ikke kunne undervises i kapsejlads en enkelt aften før sæsonen, for dem der har interesse i at prøve kapsejlads. Et par af de hærdede kunne vel også trænge til input!

Jolleudvalget ved Thomas Kronborg berettede om kronede dage med lidt færre elever, men der er stadig mange, cirka 35 unge mellem 10 og 15 samt de uundværlige instruktører og forældre. Der havde været vinterarrangementer, besøg i Sunds, Sankt Hans komsammen og en uges sommer camp hjemme i klubben med meget stor succes. Der vil i den kommende sæson bl.a. blive lavet "byt en sport" for at tiltrække flere unge. Der bliver byttet med skytter!

Klubhusudvalget ved Kresten Mejer berettede om lidt uforuste stormreparationer og orienterede om, at taget på udestuen står for udskiftning inden for nærmeste årrække.

Ad. 3 Alice Askjær fremlagde årsregnskabet som havnede på et mindre minus på 3.900 kr. Det budgettet lå på 15.000 kr., så et godt resultat på plus 11.000 kr. på budgettet!

Regnskabet godkendtes.

Fremlagte budget med et ninus på 10.000 kr. Godkendtes sammen med de nye kontingenter, som næste alle var sat op med 25 kr.

Ad. 4 Ingen indkomne forslag.

Ad. 5 Kasser: Alice Askjær genvalgt.

Ad. 6 Jolleudvalg: Thomas Kronborg genvalgt til formand.
                          Anders Askjær medlem af udvalget.

       Klubhus og tursejlerudvalg: Kresten Mejer Kristensen genvalgt til formand.
                                             Knud Andersen indtræder i stedet for Peter Lambæk.

       Kølbådsudvalget: Jesper Jørgensen genvalgt.

Ad. 7 Revisor: Heine Andersen genvalgt.

        Revisorsuppleant: Jens Holm genvalgt.

Ad. 8 Informationsniveauet ønskes øget. Flere oplysninger ønskes ud og mange vil gerne vide, hvad der sker og deltage i arrangementerne Et par nævnede vores forgange blad, men det er vedtaget, at IT skal anvendes.

Arkiv, hvad med det, blev der spurgt til. Ja, hvem vil tage tjansen? Ingen meldte sig, så det står meget hen i det uvisse!

Aftaler med Limfjordshavne om billigere bådpladser efterlystes 

Mere samspil afdelingerne i mellem og gerne informationer til resten af klubben, så alle er mere orienteret.

Tak til Peter Lambæk for hans mangeårige indsats i Klubhus- og tursejlerudvalget.

Referent Peter Maarup